Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Adormirea Cuviosului Părinte Grigorie Egumenul,
cel de la rîul Pelșmii Vologodschii, făcătorul de minuni
(30 septembrie)

Viețile Sfinților pe luna septembrieAcest cuvios Grigorie era din cetatea Galileei, născut din părinți de bun neam și bun credincios. Băgînd de seamă la deșer-tăciunea lumii acesteia, s-a lepădat de ea și ieșind de la părintii săi și căutînd loc lesnicios spre dumnezeiasca gîndire, a mers în mănăs-tirea cea de la "apele galbene", la cuviosul Macarie, egumenul. De la dînsul a luat chipul îngeresc, se deprinse la viața îngerească și se făcu pustnic ales. Apoi pentru bunătatea lui cea multă, l-a învred-nicit fericitul Macarie ca să ia treapta preoției. După aceea i s-a încredințat lui egumenia, în mănăstirea Preasfintei Născătoarei de Dumnezeu, a cinstitei nașterii ei, aproape de iezer, și se nevoia cu mai multe osteneli.

Deci, a mers vestea de viața lui îmbunătățită pînă la domni. Drept aceea, Iurie, domnul Galiției, a rugat pe fericitul ca pe doi fii ai lui să-i lumineze cu sfîntul botez, iar Vasilie Dimitrievici, marele Cneaz al Moscovei (1389-1425), vroia ca pe cuviosul în ce-tatea Rostovului să-l aibă arhimandrit. Dar el, fugind de deșer-tăciune omenească, a lăsat egumenia și s-a dus în locuri neștiute și nestrăbătute. Apoi, auzind de cuviosul Dionisie Glușițchie, a mers la dînsul în mănăstire și a petrecut la dînsul zece ani. După aceea, a ieșit cu binecuvîntare la pustie, în partea răsăritului, unde viețuia cu iubire de osteneală și cu dumnezeiască plăcere, și a inceput a se aduna la dînsul frați și a zidit o biserică în numele Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu, a cinstitului ei sobor, și a întemeiat Mănăstire. Adăuga osteneli peste osteneli, cu neslăbire petrecînd în rugăciunile cele de toată noaptea. Era făcător de pace în vrajbă și în mînie: fiind izgonit voievodul Vasilie Vasilievici din Moscova (1425-1433, 1434-1446, 1447-1462), și voievodul Iurie răpindu-i scaunul său, cuviosul Grigorie a mers în cetatea Moscova și prin cuvinte îndrăznețe și înțelepte a sfătuit pe voievodul Iurie să nu țină moștenire străină, ci la moșia sa, a Galiției, să se întoarcă. Și se făcu prin mijlocirea cuviosului pace între domnii Iurie și Vasilie și amîndoi șezură în scaunele lor.

În acei ani, voievodul Dimitrie a mers cu război asupra cetății Vologda și multe răutăți a făcut oamenilor. Iar sfîntul cu rîvnă creștină aprinzîndu-se, a mers la dînsul și l-a mustrat pentru răutatea ce făcea creștinilor. Voievodul, nesuferind mustrarea, a poruncit ca pe cuvios să-l arunce de pe pod, iar el cu bucurie a suferit acea năpăstuire, mulțumind lui Dumnezeu.

Apoi, după îndestulați ani ai vieții sale celei plăcute lui Dumnezeu, a chemat pe frați și i-a învățat și le-a pus lor egumen. După aceasta, slăbind și apropiindu-se de sfîrșit, la urmă a sfătuit pe frați zicînd: "După ce sufletul meu se va despărți de trup, de nici o cinste să nu mă învredniciți, ci așa, prost, pe pămînt, trăgîndu-mă de picioare, să mă dați în baltă".

Aceasta zicîndu-le, s-a culcat pe patul său și făcîndu-și semnul cinstitei cruci, și-a dat cinstitul său suflet în mîinile lui Hristos Dumnezeu, pe care din tinerețe L-a iubit, și Căruia I-a slujit cu toată osîrdia întru cuvioșie și dreptate. Iar acum, stînd înaintea dumnezeiescului Lui scaun, în ceata sfinților și a cuvioșilor, roagă bunătatea Lui pentru noi, păcătoșii, cei ce credem în Tatăl și în Fiul și în Sfîntul Duh, întru unul în Treime Dumnezeu, Cel ce de toată făptura este slăvit și prin închinăciune cinstit, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna septembrie
Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.