Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Viața Cuviosului Părintelui nostru Matei, înaintevăzătorul
(5 octombrie)

Viețile Sfinților pe luna octombrie


Nu numai cu numele a rîvnit primului evanghelist, fericitul părintele nostru Matei al Pecerskăi, ci, precum aceluia i s-a dat să vadă țara Etiopiei și pe oameni să-i mustre pentru necredință, așa și acest fericit, nevoindu-se călugărește în Sfînta Mănăstire Pecerska, în zilele sfinților începători ai acelui sfînt lăcaș, pentru multele sale nevoințe a luat darul acesta de la Dumnezeu: vedea aievea fețele diavolilor de sub pămîntul etiopienilor și mustra și descoperea meșteșugurile lor cele tăinuite, pentru folosul cel mare al celor care voiau să se tămăduiască și să se mîntuiască.

Odată, acest fericit stareț stînd în biserică la locul său, și-a ridicat ochii și a privit la frații care stăteau la amîndouă stranele cîntînd și l-a văzut pe diavol în chip de ostaș umblînd pe lîngă dînșii și purtînd pe poalele hainei lui niște flori lipicioase. Apoi, vărsînd otravă în fiecare floricică, arunca fiecăruia cîte una și dacă se lipea floricica de careva dintre frații care cîntau, acela, după puțină vreme, slăbea la minte și gîndind o pricină oarecare, ieșea din biserică și ducîndu-se în chilie adormea și nu se mai întorcea în biserică la cîntare; iar de arunca floricica la cineva și nu se lipea de el, acela stătea neclintit la slujbă, pînă ce cînta utrenia și abia atunci mergea la chiliasa. Acestea văzîndu-le starețul, le spunea fraților săi și astfel se păzeau toți și nu mai ieșeau din biserică.

Apoi, starețul mai avea și alt obicei: după cîntarea utreniei, după ce frații se duceau la chiliile lor, el ieșea din biserică în urma tuturor și ieșind așa odată, a stat sub toaca bisericii vrînd să se odihnească puțin, căci chilia lui era departe de biserică, și iată că a văzut că o ceată mare mergea de la poarta mănăstirii; apoi, ridicîndu-și ochii, a văzut un diavol mîndru călare pe un porc și o altă mulțime alergînd în jurul lui. Și i-a întrebat starețul: "Unde mergeți?" A răspuns diavolul care era călare pe porc: "La Mihail Tebolcovici". Iar starețul, făcîndu-și semnul crucii, s-a dus la chilia lui. Cînd s-a luminat de ziuă, a înțeles vedenia și a zis ucenicului său: "Să mergi și să întrebi dacă Mihail este în chilie". Ucenicul s-a dus și cînd s-a întors i-a spus starețului că Mihail a ieșit după utrenie din ograda mănăstirii, iar starețul a spus vedenia duhovnicilor, precum și celor mai bătrîni frați. Apoi starețul l-a chemat pe fratele Matei și l-a întrebat despre toate acestea și l-a întărit cu cuvinte de învățătură, apoi l-a trimis la chilia lui. Iar cuviosul Matei, fiind înaintevăzător, cu dragoste îi învăța pe ceilalți frați să stea în chiliile lor și pururea să-și aducă aminte de Dumnezeu și să se roage pentru păcatele lor.

În vremea cuviosului Matei a răposat fericitul egumen Teodosie și în locul lui a fost ales Ștefan, iar lui Ștefan i-a urmat Nicon. Și în vremea acestuia i s-a arătat fericitului Matei această vedenie: odată, pe cînd se afla la utrenie, și-a ridicat ochii voind să vadă pe fericitul Nicon, iar în locul lui a văzut un catîr stînd în scaunul egumenesc și din aceasta a înțeles că egumenul n-a venit la utrenie. Cuviosul a făcut cunoscută această descoperire, iar egumenul, aflînd, a luat învățătură căindu-se foarte tare. Și de atunci, lepădîndu-se de lenevie, egumenul se sîrguia întotdeauna să se afle înaintea tuturor în biserică, încît, deșteptîndu-se prin acea învățătură, el a ajuns fericirea mai degrabă.

Încă multe alte vedenii a văzut acest cuvios fericit, pe care le spunea spre folosul fraților. Și ajungînd la bătrîneți fericite, s-a odihnit în Domnul, cu bună mărturisire; moaștele lui cinstite se află în peșteră, alături de sfinții părinți și el se roagă pentru noi stînd înaintea scaunului Stăpînului, ca să ne izbăvească de asupririle vrăjmașilor și să cîștigăm viața veșnică, în Iisus Hristos, Domnul nostru, a căruia este mărirea cu Tatăl și cu Duhul Sfînt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Tot în această zi se mai face pomenirea Sfintei Mucenițe Mamelfa din Persia, care a fost preoteasa zeiței Artemis și care avea o soră creștină. Mamelfa a văzut în vis pe îngerul lui Dumnezeu arătîndu-i tainele creștinești; apoi, deșteptîndu-se, a spus surorii sale, iar sora sa a dus-o la episcopul locului și a botezat-o. Elenii, aflînd despre acest lucru, au ucis-o cu pietre pe Mamelfa, care încă mai purta haina cea albă de la botez.

Tot în această zi se mai face și pomenirea sfințitului mucenic Dionisie, episcopul Alexandriei, care fiind prigonit, după multe necazuri pe care le-a suferit pentru mărturisirea lui Hristos, s-a săvîrșit din viață în vremea împărăției lui Valerian și Galin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna octombrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site