Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Povestirea Sfîntului Dionisie despre Sfîntul Carp și alți doi păcătoși
(3 octombrie)

Viețile Sfinților pe luna octombrie


Marele Dionisie Areopagitul, scriind o scrisoare către monahul Demofil, care a izgonit un preot din biserică pentru că îi învăța pe credincioși blîndețea și bunătatea, îi aduce aminte de un lucru ca acesta: fiind eu în Crit, m-a primit în casa sa fericitul Carp, ucenicul Sfîntului Apostol Pavel, om cu multă bunătate, care, pentru multă luminare a minții sale, era foarte lesnicios spre dumnezeiasca vedenie și nu începea săvîrșirea preacuratelor și de viață făcătoarelor Taine mai înainte de a nu vedea din cer arătîndu-se vreo dumnezeiască vedenie. Pe acest sfînt bărbat (precum singur mi-a istorisit) l-a necăjit unul dintre cei necredincioși, iar pricina necazului a fost aceasta: acel necredincios a întors de la biserică pe un om credincios și l-a dus la păgînătatea sa și pentru aceasta fericitul Carp s-a mîhnit foarte tare. El avea trebuință să fie răbdător cu cei căzuți din credință și să-i învețe neîncetat cu cuvinte folositoare, iar pe cei necredincioși să-i biruiască cu bunătatea sa. Și pentru amîndoi se ruga cu toată osîrdia lui Dumnezeu, ca pe cel ce se abătuse de la dreapta credință iarăși să-l întoarcă la sfînta sa biserică, iar pe cel orbit cu necredință să-l lumineze cu lumina credinței; însă nu știu cum, atunci (de vreme ce mai înainte de acestea niciodată nu s-a arătat nerăbdător) s-a amărît foarte tare în sufletul său. Căci, tîrziu, după ce s-a înserat și se apropia miezul nopții, s-a sculat ca să facă rugăciune, pentru că avea obiceiul ca întotdeauna la miezul nopții să se scoale și să se roage. Stînd la rugăciune, foarte tare se mîhnea pentru cei doi oameni, de care s-a pomenit și zicea în sine că nu este drept ca să viețuiască pe pămînt oamenii cei fără de lege, care se răzvrătesc împotriva căilor Domnului, care sînt drepte și se rugă lui Dumnezeu să cadă peste dînșii foc din cer care să sfîrșească cu ardere viața amîndurora.

Cînd se ruga el cu tot dinadinsul, îndată s-a cutremurat casa în care stătea și s-a desfăcut în două începînd de la vîrf, încît lui i se părea că stă afară și o văpaie luminoasă de foc s-a coborît din cer înaintea lui și, uitîndu-se în sus, a văzut cerul deschis și pe Iisus șezînd; iar înaintea lui stăteau în chip omenesc mulțime nenumărată de îngeri. Și se minuna fericitul Carp văzînd în cer aceste minuni. Apoi, plecîndu-și ochii în jos, a văzut pămîntul desfăcîndu-se și o prăpastie adîncă și întunecoasă se deschidea înaintea lui, iar la gura acelei prăpăstii stăteau cei doi oameni, asupra cărora se mîniase și le cerea de la Dumnezeu pieirea. Și stăteau acei oameni cu umilință, cu mare frică și cutremur, căci acum erau gata să cadă în prăpastie, iar în adîncul prăpastiei era un balaur care, trezindu-se, scrîșnea din dinți. Erau acolo și niște bărbați care îi băteau, îi împingeau și îi trăgeau pe cei doi spre acel înfricoșător balaur. Iar Carp, văzînd pe cei ce l-au mîhnit pe el că erau gata să cadă în prăpastie și să fie mîncați de balaur, se mîngîia și nu dorea atît să privească la cerul cel deschis și la Iisus, care ședea acolo, cît la pieirea celor doi păcătoși. Dar iarăși se întrista și se mîhnea că încă nu căzuseră și din nou se ruga lui Dumnezeu ca să cadă și să piară.

Apoi, abia și-a ridicat ochii spre cer, ca și mai înainte și a văzut pe Iisus sculîndu-Se de pe cerescul Său scaun și venind la acei oameni, care stăteau lîngă gura prăpastiei și le-a întins mîna Sa de ajutor. Iar îngerii, luînd pe oamenii aceia, îi sprijineau de amîndouă părțile și îi întăreau, ca apoi să-i scoată din prăpastia aceea. Și a grăit Iisus către Carp: "Bate-mă pe Mine de acum, căci gata sînt, ca pentru mîntuirea oamenilor iarăși să fiu răstignit; căci Îmi este iubit acest lucru, numai oamenii de și-ar urî păcatele lor; însă, vezi, oare mai plăcut este a viețui cu balaurul în prăpastie, decît cu Dumnezeu și cu îngerii Lui cei iubitori de oameni?" Această povestire a pus-o Sfîntul Dionisie în scrisoarea sa către monahul Demofil, cel mai înainte pomenit și nu numai pe el, dar și pe noi ne învață să nu ne arătăm aspri asupra celor ce greșesc, ci mai ales să le dorim întoarcerea, iar nu pedeapsa; apoi să-i învățăm pe ei cu dragoste și cu răbdare și să așteptăm pocăința lor; trebuie a ne ruga cu tot dinadinsul pentru unii ca aceștia lui Dumnezeu, care nu voiește moartea păcătoșilor, ca singur, cu a Sa bunătate, să-i întoarcă și să-i miluiască, căci Domnul iubește pe cei drepți și pe cei păcătoși miluiește; căruia i se cuvine slava în veci. Amin.

În această zi mai facem și pomenirea cuviosului părintelui nostru Ioan Hozevitul, episcopul Cezareei care, pentru Dumnezeu lăsîndu-și scaunul său, s-a dus în pustie. Pe acesta, pe cînd mergea să cerceteze pe niște frați cunoscuți, l-a întîmpinat o femeie în cale și, căzînd la picioarele lui, l-a rugat să nu o ocolească, ci să intre în casa ei și s-o sfințească cu rugăciunea sa și cu binecuvîntare. Și, înduplecîndu-se sfîntul, a mers și a intrat în casă și îndată acea femeie desfrînată și înșelătoare a încuiat ușa și și-a dezgolit trupul îndemnîndu-l pe cuvios la păcat. Iar el, smulgîndu-se din mîinile ei și deschizînd ușa, a fugit. După ce a făcut multe minuni, s-a odihnit în Domnul.

Tot în această zi mai facem și pomenirea fericitului Isihie Horivitul, cel din liniște, care viețuind mai întîi în nebăgare de seamă, a căzut într-o boală și a murit, iar după un ceas iarăși a înviat. Și ușa chiliei sale închizîndu-și-o a petrecut doisprezece ani în liniște, nevorbind nimic cu nici unul dintre frați și multe lacrimi vărsînd. Iar cînd era să se sfîrșească, frații au sfărîmat ușa închisorii sale, au intrat și l-au rugat mult pe el ca să le spună vreun cuvînt folositor. Dar el, numai aceasta le-a zis: "Iertați-mă! Fiecare gîndind întotdeauna la moarte nu poate să greșească". Acestea zicîndu-le, a adormit în Domnul.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna octombrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site