Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuviosul Nicon, ucenicul Sfîntului Serghie de Radonej
(26 noiembrie)

Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Cuviosul părintele nostru Nicon s-a născut în cetatea ce se numește Iuriev și era dreptcredincios și bun la obiceiuri. Căci încă din tînără vîrstă, voind să slujească lui Dumnezeu, a mers la Sfîntul Serghie în mînăstire și s-a rugat sfîntului să-l îmbrace în chipul monahicesc. Iar Sfîntul Serghie l-a trimis la mînăstirea ce se numea Visoca, la ucenicul său Atanasie, unde, prin porunca sfîntului, s-a tuns Nicon, și petrecea în mînăstirea Visoca cu toată smerenia.

Venind el în vîrsta cea desăvîrșită, l-a făcut presbiter în acea mînăstire și iarăși a mers la Sfîntul Serghie și de la dînsul s-a deprins în viața cea monahicească. Căci îl iubea foarte mult Sfîntul Serghie și cu învățătură îi adăpa sufletul său. Iar Nicon asculta cu osîrdie pe Sfîntul Serghie și petrecea în chilie cu dînsul. După aceasta, Sfîntul Serghie mai înainte cu șase luni de moartea sa, a chemat pe toți frații și înaintea tuturor a pus pe Nicon egumen în locul său și i-a dat toată mînăstireasca rînduială și grija pentru frați; iar sfîntul petrecea singur în liniște.

După șase luni, Sfîntul Serghie s-a dus din viața aceasta către Domnul, iar fericitul Nicon cu toți frații, luînd sfîntul trup al Cuviosului părintelui său Serghie, cu cinste l-au îngropat, cu multe lacrimi. Și toate învățăturile cîte a auzit de la părintele său, el le împlinea, încît era chip îndestulat spre învățătura tuturor fraților, ca și fericitul Serghie. După aceasta, nelegiuitul împărat Eleghie, cu mulțime de barbari a venit asupra dreptei credințe; iar Stăpînul Hristos, ca să nu dea acel loc sfînt spre pustiire și spre călcarea barbarilor celor fără de Dumnezeu - pe cînd Nicon ședea să se odihnească puțin -, i s-a arătat Sfîntul Serghie cu doi arhierei, cu Sfîntul Petru și Alexie, făcătorul de minuni, mitropoliții a toată Rusia, și i-au zis: "Așa au voit dumnezeieștile judecăți, ca să vină și aici năvălirea barbarilor, iar tu, fiule, de aceasta nu te întrista, că iarăși o să se întemeieze mînăstirea".

Astfel sfinții, binecuvîntînd pe fericitul Nicon, s-au făcut nevăzuți. Iar el, deșteptîndu-se, a văzut la arătare pe aceiași sfinți, la mînăstire, mergînd de la chilia lui spre biserică. După aceasta, barbarii care s-au pomenit mai sus, au prădat părțile acelea, pînă la mînăstirea Sfîntului Serghie. Apoi Cuviosul părinte Nicon cu frații, s-au dat în lături de acolo, dînd loc mîniei celei viitoare. Iar barbarii năvălind asupra mînăstirii, au ars-o cu foc.

După plecarea barbarilor, fericitul Nicon cu frații s-au întors la mînăstire și văzînd iubitul loc prădat și ostenelile Sfîntului părinte Serghie arse cu foc de barbarii cei fără de Dumnezeu, se mîhneau foarte mult de aceasta. Apoi, adăugînd sîrguință, a ridicat o biserică mică degrab, trapeză și chilii pentru trebuințele fraților. După aceea, pe îndelete, a zidit o biserică de piatră, în numele Sfintei Treimi, deasupra mormîntului Cuviosului Părinte Serghie și a înfrumusețat-o cu icoane și cu multe podoabe. Și a petrecut în acea egumenie treizeci și șapte de ani, toate părinteștile orînduieli isprăvindu-le, învățînd din destul pe frați pentru folosul sufletesc.

Ajungînd la adînci bătrîneți, s-a văzut slab și apropiindu-se de sfîrșitul vieții sale, s-a împărtășit cu Sfîntul Trup și Sînge al Domnului nostru Iisus Hristos și i s-a adeverit din dumnezeiasca descoperire, despre mîntuirea sa; căci în vedenie i s-a arătat odihna cea răsplătită lui prin Cuviosul Părinte Serghie. Drept aceea grăia fraților la sfîrșitul său: "Să mă duceți de acum în cămara mea cea luminoasă, pe care mi-au pregătit-o rugăciunile Sfîntului meu părinte Serghie, că aici nu voi suferi a fi".

Așa grăind mult timp și pace dîndu-le, și-a dat sufletul său Domnului în ziua a șaptesprezea, a lunii noiembrie. Iar frații, cu cinste petrecînd pe fericitul, aproape de mormîntul Cuviosului Părinte Serghie, au pus trupul Sfîntului Nicon unde și pînă acum zac amîndoi și multe tămăduiri dau celor ce cu credință se apropie de ei. De aceea Dumnezeului nostru I se cuvine slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna noiembrie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site