Pătimirea Sfîntului Sfințitului Mucenic Irineu,
Episcopul Sermiei
(26 martie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna martie


Pe vremea împărăției păgînilor împărați ai Romei Maximian și Dioclețian (284-305), fiind ridicată cumplită prigonire de către dînșii asupra creștinilor și credincioșii intrînd în felurite nevoințe, cu bucurie primeau muncile care li se făceau de chinuitori pentru Hristos, privind spre veșnica răsplătire. În acea vreme era în cetatea din Panonia Sermiei un episcop tînăr de ani, însă bărbat desăvîrșit în soborniceasca credință și în lege, cu numele Irineu. Acesta, suferind multe prigoniri pentru dragostea lui Hristos, s-a învrednicit a lua pentru mărturisirea dreptei credințe vrednica cunună a biruinței. Căci, fiind prins de ostași în Sermia, l-au dus în Panonia la Prov ighemonul, și acesta a zis către dînsul: "Supune-te poruncilor împărătești și jertfește zeilor noștri!" Iar Sfîntul Irineu episcopul a răspuns: "Cel ce aduce jertfă mincinoșilor zei, iar nu Unuia adevăratului Dumnezeu, acela se va pierde din poporul său".

Ighemonul a zis: "Preamilostivii împărați au poruncit tuturor, ori să jertfească zeilor, ori să se rînduiască la munci". Sfîntul răspunse: "Eu voiesc acea poruncă și aștept să primesc cît de grele munci, decît să mă lepăd de adevăratul Dumnezeu și să jertfesc idolilor". Ighemonul zise: "Ori jertfești zeilor, ori îndată voi porunci să te muncească". Sfîntul răspunse: "Mă voi bucura de-mi vei face aceasta, ca să mă fac pătimitor și părtaș Domnului meu".

Atunci ighemonul a poruncit ostașilor să-l muncească pe sfînt și, fiind muncit cumplit, a zis tiranul către dînsul: "Ce zici, Irineu, vei jertfi zeilor?" Sfîntul răspunse: "Eu aduc jertfă de bună mărtu-risire Dumnezeului meu, Căruia I-am adus totdeauna". Și venind părinții lui și toți casnicii, după ce l-au văzut muncit fără de milă, i-au căzut la picioare și l-au rugat să-și cruțe anii săi cei tineri și să se supună poruncilor împărătești. De o parte tatăl și maica se tînguiau, iar de alta toți prietenii cei de aproape făceau mare plîngere pentru el și cu un glas strigau, zicînd: "Miluiește-ți, o, Irineu, floarea tinereților tale".

Sfîntul, cu dorirea cea mai bună spre Dumnezeu fiind cuprins și poruncile Lui înaintea ochilor avîndu-le, la toți răspundea: "Acestea sînt cuvintele Domnului meu Iisus Hristos: Cel ce se leapădă de Mine înaintea oamenilor, Mă voi lepăda și Eu de el înaintea Tatălui Meu, Care este în cer. Să știți, o, iubiților, că nici cu momelile voastre, nici cu îngrozirile împărătești, nici cu orice chip nu veți putea să mă despărțiți de Dumnezeul meu și de legea Lui, pentru că, cu tot cugetul mă sîrguiesc spre nădejdea chemării celei de sus". Iar Prov, chemînd pe fericitul Irineu, a zis către el: "Pleacă-te spre lacrimile celor ce plîng pentru tine, lasă-ți nebunia ta și jertfește zeilor, cruțîndu-ți tinerețile tale". Răspuns-a sfîntul: "Mă voi cruța în veci, dacă nu voi jertfi". Atunci a poruncit ighemonul ca să-l ducă în temniță, pînă ce va judeca pentru dînsul.

Stînd sfîntul mai multe zile în temniță, de strîmtorarea legăturilor a suferit diferite boli. După aceea ighemonul a poruncit ca într-o noapte iarăși să-l aducă înaintea sa și i-a zis: "Destule îți sînt ție muncile acestea, cu care multă vreme te-ai chinuit; apro-pie-te și jertfește zeilor noștri". Iar Sfîntul Irineu a răspuns: "De ai cugetat să-mi faci ceva, fă-mi degrabă, nezăbovind, știindu-mă întru aceeași mărturisire a numelui lui Hristos, întru care pînă acum am fost și acum sînt și pînă ce voi fi, rămîn tare și neschimbat".

Atunci, mîniindu-se ighemonul, a poruncit să-l bată mult pe sfîntul cu toiege. Iar el, fiind în munci, a strigat: "Un Dumnezeu am, pe Care din copilăria mea m-am învățat a-L cinsti. Aceluia mă închin, Aceluia și jertfă îi aduc, iar zeilor celor făcuți de mîini, nu pot a mă închina". Prov a zis: "Destule îți sînt acum muncile pe care le-ai suferit și nu dori să mori!" Răspuns-a sfîntul: "Nu voi muri, căci am înainte viața, iar muncile pe care le pui pe mine pentru numele Domnului meu Iisus Hristos, nu le simt, ci mai ales nădăjduiesc ca printr-însele să cîștig viață veșnică, nu moarte".

Prov a zis: "Ai femeie?" Sfîntul a răspuns: "Nu am". "Ai părinți?" Răspuns-a sfîntul: "Nu am". Prov iarăși a zis: "Ai fii sau fiice?" Răspuns-a sfîntul: "Nu am". A zis Prov: "Dar cine erau cei care se tînguiau și plîngeau pentru tine la trecuta judecată?" Sfîntul Irineu a zis: "Am împlinit poruncile Domnului meu Iisus Hristos, Care zice: De nu se va lepăda cineva de părinții săi și de nu se va lepăda de toată averea sa, nu poate să-mi fie Mie ucenic. Iar cel ce iubește pe tată, pe mamă, femeie, fii, frați sau rudenii mai mult decît pe Mine, nu este Mie vrednic. Astfel, cel ce iubește cu adevărat pe Dumnezeu și spre El singur nădăjduiește, acela toate deșertăciunile pămîntești le trece cu vederea și pe nici un tată afară de Dumnezeu nu mărturisește că are".

Prov a zis: "Aud că ai fii. Deci, măcar pentru dragostea lor jertfește zeilor, ca să nu-și piardă numele părintesc pentru tine". Sfîntul a răspuns: "Fiii mei au Tată pe Dumnezeu, pe Care și eu Îl am, și mă închin Lui, căci poate și pe dînșii și pe mine să ne mîntuiască. Spre Acela cu adevărat și desăvîrșit nădăjduim și sufletele noastre le-am încredințat Lui, ca să nu pierim. Deci, tu fă de acum ce-ți este ție poruncit de împărații tăi". Prov a zis: "Cruță-te pe tine și pe părinții tăi, jertfește zeilor și te supune poruncilor împărătești, ca nu cu felurite munci să te pierd pe tine". Sfîntul Irineu a răspuns: "Acum ți-am spus să faci cu mine cele ce voiești, știind aceasta cu adevărat că necuraților tăi zei niciodată nu voi jertfi. Iată, acum vezi cîtă răbdare mi-a dat mie Domnul meu Iisus Hristos împotriva meșteșugurilor tale celor diavolești, prin care sfinților lui Dumnezeu le-ai pregătit munciri".

Apoi Prov a zis: "Iată acum îndată voi hotărî asupra ta judecată de moarte, de nu vei jertfi zeilor". Sfîntul Irineu a răspuns: "Plăcut vei face lucrul acela mie, căci prin acea judecată de moarte, la veșnica veselie mă vei trimite pe mine". Atunci Prov a dat hotărîre de moarte asupra sfîntului, zicînd: "Pe Irineu, care nu s-a supus poruncilor împărătești, poruncesc să-l arunce în rîu". Iar Sfîntul Irineu a răspuns: "Multe feluri de munci și mai cumplite am așteptat de la tine, că doar ai fi cunoscut cum creștinii, pentru credința în Dumnezeu, s-au obișnuit a nu băga în seamă moartea; dar de vreme ce nimic dintre unele ca acelea n-ai adus asupra mea, mă bucur, că această judecată ai hotărît asupra mea".

Mîniindu-se ighemonul pentru o îndrăzneală ca aceea a fericitului bărbat, a poruncit ca să-i taie capul cu sabia, apoi să-i arunce trupul în rîu. Iar sfîntul, ca și cum altă cunună ar fi luat, dacă a auzit asupră-și un răspuns ca acesta, mulțumea lui Dumnezeu, zicînd: "Mulțumesc Ție, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce mi-ai dat nebiruită răbdare întru mărturisirea numelui Tău cel Sfînt, ca să mă învrednicesc a fi părtaș slavei Tale celei veșnice". Acestea grăind, a fost dus la un pod ce se numea Artemis, care era făcut în cinstea necuratei lor zeițe Artemida, de pe care avea să fie aruncat. Acolo, dezbrăcînd de pe sine hainele și ridicîndu-și la cer mîinile, se ruga cu umilință, zicînd: "Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce ai voit a pătimi pentru mîntuirea lumii, să se deschidă cerurile Tale, spre primirea duhului credinciosului robului Tău Irineu, care, pentru numele Tău cel Sfînt, fiind scos din Biserica cea sobornicească a Sermiei, nu mă lepăd a suferi moartea pentru Tine, dar mă rog, Doamne, negrăitei Tale milostiviri, ca pe poporul cel din Sermia să-l păzești de toate primejdiile ce-l împresoară, de răutăți și de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți și întru credința Ta cea sfîntă să cauți a-l întări".

Săvîrșindu-și rugăciunea, i-au tăiat capul cu sabia și l-au aruncat în rîul ce se numea Sava. Și a fost muncit robul lui Dumnezeu, Sfîntul Irineu, episcop al Sermiei, întru al șaptelea calend al lui aprilie, adică în 26 de zile ale lunii martie, stăpînind în Panonia Prov ighemonul, iar între noi împărățind Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slava, în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna martie


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.