Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Pomenirea Cuviosului Emilian monahul
(7 martie)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna martie


În cetatea Roma era un om anume Victorin, care din tinerețe își petrecuse viața în multe păcate. Acela mai pe urmă, spre bătrînețe, și-a venit în simțire și, aducîndu-și aminte de păcatele sale, se cutremura de judecata lui Dumnezeu. Deci, intrînd într-una din sfintele mănăstiri și rugînd pe egumen ca să-l primească, s-a lepădat de toate lucrurile lumii și s-a făcut monah, luînd numele de Emilian. Apoi s-a deprins la toată supunerea și ascultarea, păzind porunca ce i se dăduse și își ostenea trupul ziua și noaptea. Și avînd neîncetată pomenire de moarte în sufletul său, se pregătea totdeauna pentru înfricoșata lui Dumnezeu judecată, ce va răspunde pentru păcatele sale în ziua răsplătirii, avînd de-a pururea în minte frica veșnicelor munci ale gheenei.

Cu o frică ca aceasta și-a obosit și și-a uscat trupul, încît toți frații, care erau întru dragostea lui Dumnezeu în mănăstire, s-au mirat de atîta smerenie și osteneală. Toți se sîrguiau să-i urmeze vieții lui și să cîștige nevoințele lui în ascultări, că doar și-ar curăți și ei păcatele prin multă pocăință și osteneală, căci îl vedeau în toate zilele flămînzind, însetînd și muncindu-și trupul; se foloseau foarte mult. Mănăstirea aceea era făcută pe un munte înalt care avea de o parte o peșteră. Și avea obicei, tăinuit de toți, fericitul Emilian a ieși tîrziu seara din mănăstire la peștera aceea și acolo se ruga cu lacrimi, pînă la cîntarea Utreniei.

După cîtva timp a simțit egumenul pe Emilian ieșind noaptea tîrziu din mănăstire. Și neștiind ce face fratele acela afară din mănăstire, și-a lăsat chilia și a plecat în taină pe urma lui. Văzîndu-l intrînd în peșteră, a stat lîngă dînsa, vrînd să aștepte pînă ce va ieși, ca să-l întrebe care este pricina de intră noaptea în peștera aceea. Dar după puțin timp o lumină cerească, mai puternică decît razele soarelui, a strălucit în muntele acela. Și a văzut egumenul pe Cuviosul Emilian stînd în peșteră, avînd mîinile întinse în sus și rugîndu-se lui Dumnezeu. Apoi lumina aceea cerească se pogora peste capul fericitului.

Văzînd egumenul acea lumină, s-a înspăimîntat și l-a cuprins frica. Deci întorcîndu-se, a fugit la mănăstire tremurînd, abia putînd fugi cu picioarele, de spaima cea mare. Sosind el la porțile mănăstirii, a auzit un glas din cer, zicînd: "Emiliane, iartă-ți-se ție păcatele tale!" Mai mult înspăimîntîndu-se, egumenul a intrat în chilia sa și tăcea, așteptînd lumina zilei. Iar după cîntarea Utreniei, vrînd egumenul să folosească pe frați, a întrebat înaintea tuturor pe Cuviosul Emilian: "Unde ai fost, frate, în noaptea asta?" Iar cuviosul închinîndu-se egumenului, a răspuns: "M-am odihnit în mănăstire cu frații toată noaptea".

Apoi fiind văzut de egumenul și silindu-l să nu tăinuiască mila lui Dumnezeu cea arătată păcătoșilor celor ce cu adevărat se pocăiesc, a spus, chiar nevrînd, taina aceea la toți frații, cum adică s-a pogorît peste dînsul lumina și glasul din cer, de la scaunul milostivirii. Atunci a început egumenul a grăi către frați: "Ascultați, dragii mei frați, ar fi putut Dumnezeu Cel Atotputernic să ierte în taină păcatele acestui frate. Dar pentru noi a trimis în chipul luminii mila Sa, cu glas, deșteptînd ale noastre inimi spre pocăință, ca să știm și să ne minunăm de mila și de iubirea de oameni a Făcătorului nostru, cum că nu este departe de cei ce se pocăiesc cu adevărat".

După o vestire ca aceasta pentru iertare de greșelile sale, Cuviosul Emilian săvîrșind cealaltă vreme a vieții sale întru bucurie sufletească, s-a dus spre lumina cea neapropiată, ca să audă glasul bucuriei și al veseliei celor ce dănțuiesc la cer, în locașurile drepților, în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna martie

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.