Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Sfinții Mucenici Petru, Dionisie, Andrei, Pavel, Cristina, Eraclie, Paulin și Venedim
(18 mai)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna mai


În vremea prigonirii Bisericii lui Dumnezeu, cînd ostașii lui Hristos își puneau sufletele pentru Domnul lor și cînd tot pămîntul se roșea cu sîngele mucenicilor, atunci un tînăr frumos cu numele Petru, tare la trup și viteaz cu duhul în sfînta credință creștinească, a fost prins în Lampsac, cetatea Elespontului, și adus la Opidim ighemonul, spre cercetare. Deci, ighemonul l-a întrebat: "Creștin ești?" Petru a răspuns: "Sînt creștin cu adevărat". Ighemonul îi zicea: "Iată, ai înaintea ochilor poruncile nebiruiților împărați; deci, jertfește marii zeițe Venera". Tînărul răspunse: "Ighemoane, mă minunez, că voiești a mă îndemna să mă închin unei femei spurcate și desfrînate, care a făcut atîtea fapte urîte, încît îmi este rușine a le pomeni. Oare, voi, nu pedepsiți pe cei ce îndrăznesc să facă astfel de desfrînări, pe care le-a făcut zeița voastră? Dacă voi o numiți desfrînată, apoi cum să mă închin și să-i aduc jertfă ei, fiind atît de spurcată și desfrînată. Mie mi se cade să mă închin lui Dumnezeu Cel viu și adevărat, împăratul tuturor veacurilor, lui Hristos Domnul meu. Lui să-I aduc jertfă de rugăciune, de umilință și de laudă".

Ighemonul, auzind acestea, a poruncit să-l întindă pe roată, să-i muncească trupul cu lemne și cu fiare și să-i sfărîme oasele. Robul lui Dumnezeu, cu cît era muncit mai mult, cu atît se arăta mai tare și viteaz în puterea lui Hristos, Care îl întărea. El rîdea de nebunia ighemonului și, ridicîndu-și ochii spre cer, zicea: "Mulțumescu-Ți, Doamne Iisuse Hristoase, Cel ce mi-ai dat atîta tărie și răbdare! Învrednicește-mă încă pînă la sfîrșit să biruiesc puterea vrăjmașului cel păgîn". După aceasta, ighemonul, văzînd că cu muncile nu poate să biruiască pe acel viteaz tînăr creștin - pe Sfîntul Petru -, a poruncit să-i taie capul cu sabia.

În acea vreme, un oarecare Dionisie, bărbat creștin, a fost prins și ținut legat în temniță. Ighemonul, voind să se ducă din Lampsac în Troada, care se învecina cu Elespontul, i-au adus doi ostași cu numele Andrei și Pavel, cu credința creștini și de neam din Mesopotamia. Pe aceștia i-au prins păgînii și împreună cu ei a fost adus și un oarecare Nicomah, care striga neîncetat și zicea: "Sînt creștin".

Ighemonul, văzînd pe Nicomah mărturisind că este creștin, a întrebat pe Andrei și pe Pavel: "Voi ce ziceți că sînteți?" Ei au răspuns: "Și noi tot creștini sîntem". Ighemonul a zis către Nicomah: "Jerfește zeilor, după porunca împăratului!" Nicomah răspunse: "Nu știi că creștinii nu aduc jertfe idolilor?" Atunci ighemonul a poruncit să-l dezbrace, să-l spînzure la muncire și să-i chinuiască trupul, strujindu-l cu unghii de fier. Nicomah, fiind muncit astfel, cînd era aproape de sfîrșitul său și voia să cîștige cununa pe care o avea ca și în mîinile sale, deodată a pierdut-o. Pentru că, schimbîndu-se din mărturisirea cea bună, s-a lepădat de Hristos și a strigat, zicînd: "Eu niciodată n-am fost creștin; deci, sînt gata a jertfi zeilor". Atunci, îndată a încetat a-l munci și l-au scos de la muncire. Dar, cînd ticălosul călcător de lege a adus jertfă idolilor și s-a închinat lor, îndată a căzut asupra lui diavolul și l-a trîntit la pămînt. Astfel se îndrăcea, mușcîndu-și limba cu dinții și curgîndu-i spume de sînge, pînă ce cu greu și-a lepădat ticălosul său suflet!

Pe cînd se întîmpla aceasta, o creștină oarecare, fecioară de 16 ani, cu numele Cristina, a strigat din popor către cel ce se îndrăcea, zicînd: "O, ticălosule și pierdutule, pentru ce ți-ai dobîndit munca cea veșnică și nespusă pentru un scurt timp?"

Ighemonul, auzind aceasta, a poruncit să prindă îndată pe acea fecioară și s-o aducă la el. Apoi a întrebat-o: "Ești creștină?" Fecioara răspunse: "Sînt creștină și plîng pentru pierderea acelui om ticălos, care n-a răbdat muncile cele de puțină vreme, ca astfel să poată cîștiga odihna cea veșnică". Ighemonul a grăit către dînsa: "El, jertfind zeilor, și-a cîștigat acum odihna, pentru ca voi, creștinii, să nu rîdeți de dînsul. De aceea, Atena și Venera cea mare au voit de l-au răpit de aici; deci, voiesc ca să aduci și tu jertfă zeilor acestora, ca să nu fii batjocorită cu rușine și arsă de vie în foc". Sfînta răspunse: "Dumnezeul meu este mai mare decît tine! De aceea, nu mă tem de îngrozirile tale, pentru că nădăjdu-iesc spre Dînsul că mă va apăra și-mi va da răbdare în toate".

Atunci ighemonul a poruncit s-o dea la doi tineri desfrînați, ca s-o batjocorească și s-o spurce; iar pe Andrei și pe Pavel a poruncit să-i arunce în temniță unde era și Dionisie. Deci, tinerii cei fără de rușine, luînd pe curata și sfînta fecioară a lui Dumnezeu, au dus-o cu bucurie la locuința lor, voind să-și săvîrșească pofta. Dar, cînd au dus-o în casa lor, îndată s-a stins în trupurile lor focul cel firesc al desfrînării și au murit mădularele cele de poftă; și, astfel silindu-se pînă la miezul nopții s-o batjocorească, n-au putut. La miezul nopții s-a arătat lîngă fecioară un tînăr prealuminos și deodată toată casa s-a umplut de o lumină negrăită.

Tinerii, văzînd acea lumină, de frică au căzut ca morți și, abia venindu-și în simțiri, s-au plecat la picioarele sfintei și stăruiau să se roage lui Dumnezeu pentru dînșii, ca să nu-i ajungă vreun rău. Ea, ridicîndu-i, le-a zis: "Nu vă temeți! Dar să știți că tînărul pe care l-ați văzut, este sfîntul înger, care a fost trimis de Hristos Dumnezeul meu la mine, spre păzirea fecioriei mele, fiind gata ca îndată să omoare pe toți, care vor îndrăzni a se atinge de mine". Și astfel, sfînta fecioară a rămas curată, păzindu-se de Dumnezeu.

A doua zi, tot poporul cetății, fiind îndemnat de popii păgînești, s-a dus la ighemon și a cerut să-i dea în mîinile lor pe creștinii cei ținuți în temniță. Ighemonul, scoțînd pe cei legați, pe Dionisie, Andrei și Pavel le-a zis: "Vi se cade să aduceți jertfă marii zeițe Atena". Sfinții au răspuns: "Nici pe Atena, nici pe oricare alt diavol cinstit de voi nu-l știm, nici n-am cinstit vreodată pe alt Dumnezeu, afară de Dumnezeul nostru, Iisus Hristos". Auzind poporul aceste cuvinte ale sfinților mucenici, a zis către ighemon: "Să-i dea pe ei în mîinile lor, că hulesc pe zeii lor. Deci, ighemonul a poruncit mai întîi să-i bată pe mucenici și după aceea să-i dea poporului.

Poporul, legînd cu funii de picioare pe sfinți, i-a tîrît cu mult zgomot pînă la cetate, ca acolo să-i omoare cu pietre. Pe cînd îi ucidea pe sfinții mucenici, Sfînta fecioară Cristina, înștiințîndu-se, a alergat la acel loc, strigînd, plîngînd și căzînd peste sfinții ce se ucideau, zicea: "Să mor și eu cu voi pe pămînt, ca împreună să viețuim în cer". Și s-a adus la cunoștință ighemonului, că fecioara care a fost dată spre batjocură, a fost izbăvită din mîinile des-frînaților de un tînăr luminos; deci, scăpînd, a căzut pe trupurile creștinilor ce s-au omorît.

Atunci ighemonul a poruncit s-o tragă la o parte și s-o omoare cu sabia. Astfel, acești sfinți mucenici, luptîndu-se împreună contra diavolului, a lumii și a lui Opidim ighemonul, s-au învrednicit a fi biruitori cu ajutorul lui Hristos. Au fost omorîți atunci: Sfîntul Petru cu felurite munci; Sfinții Dionisie, Andrei și Pavel, cu pietre; iar Sfînta fecioară Cristina, cu sabia. Acestea s-au făcut în Lampsac, pe vremea împărăției lui Deciu.

Sfinții Mucenici Eraclie, Paulin și Venedim erau cetățeni ai Atenei și acolo au propovăduit cu multă îndrăzneală pe Hristos, îndemnînd pe toți păgînii să se depărteze de la deșarta slujire de idoli și să se boteze în numele Tatălui, al Fiului și al Sfîntului Duh. Pentru aceea i-a prins și i-a dat stăpînitorului Atenei. Și, cercetîndu-i, au mărturisit pe adevăratul Dumnezeu, Făcătorul a toată făptura; iar pe idoli i-au numit pietre nesimțite, lemne și lucruri făcute de mîini omenești. Deci, au fost munciți cu multe feluri de munci; iar mai pe urmă, fiind aruncați într-un cuptor, s-au sfîrșit și au luat cununile cele nestricăcioase de la Hristos Dumnezeul nostru, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna mai

Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site

Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.