Viața Cuviosului Isaia, Episcopul Rostovului
(15 mai)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna mai


Nașterea și credința fericitului Isaia a fost în pămîntul Rusiei și în stăpînirea Kievului, născut din părinți de neam bun și iubitori de Hristos. Din tinerețe, iubind pe Hristos și lăsînd dulcețile cele ispititoare ale lumii acesteia, a mers în mănăstirea Pecersca la Cuviosul Teodosie, dorind să fie monah. Cuviosul Teodosie, văzînd mai înainte cu duhul că vrea să fie lucrător și iubitor de osteneală în viața monahicească, l-a îmbrăcat în schima monahală. El, nevoindu-se spre fapte bune și adăugînd osteneală peste osteneală, trecea prin atîtea pătimiri, încît toți se minunau de viața lui cea aspră și toți îl priveau cu dragoste, pentru că era blînd, smerit, ascultător, neiubitor de cîștig și iubitor de frați. În trup arăta viață îngerească și, luptîndu-se cu înfrînarea și cu răbdarea, omora în sine toate patimile și toate poftele trupești. Înfrumusețîndu-se cu înțelepciunea, cu dreptatea, cu bărbăția și cu întreaga înțelepciune, cu aceste podoabe alerga spre Ierusalimul cel de sus, ca cu o căruță cu patru cai, arătîndu-se prin aceasta cetățean ceresc. Fapta lui cea bună a venit în auzul tuturor, pentru că nu poate cetatea să se ascundă, stînd deasupra muntelui.

De aceea, binecredinciosul domn Izaslav Iaroslavici, auzind de viața lui cea plăcută lui Dumnezeu, ruga pe Cuviosul Teodosie, ca să-i dea binecuvîntare și să primească egumenia mănăstirii Sfîntului Marelui Mucenic Dimitrie, deoarece Cuviosul Varlaam, care a fost egumen acolo, luase sfîrșitul vieții vremelnice.

Cuviosul Teodosie s-a plecat spre cererea binecredinciosului domn și, binecuvîntînd pe fericitul Isaia, l-a trimis ca egumen al acelei mănăstiri. Fericitul Isaia, ascultînd pe Cuviosul Teodosie, căruia își încredințase toată voia sa, a primit cinstea începătoriei, și s-a făcut fraților povățuitor iscusit și bun păstor al turmei ce i se încredințase. Deși se schimbase oarecum cu cinstea, însă nu și-a schimbat lucrul și luarea aminte; ci totdeauna își înălța mintea către Dumnezeu, sîrguindu-se la obișnuita smerenie și la osteneli trupești. Vrînd să folosească pe frați, singur se afla mai întîi la ascultare și ceea ce poruncea altora, el făcea mai înainte, dîndu-se pe sine pildă tuturor, ca să-i ridice pe toți la multe fapte bune; pentru că cei ce au obiceiul a se învăța, nu urmează cuvintelor învățătorului, mai ales lucrurilor lui.

Văzînd binecredinciosul domn Izaslav, cum că un bărbat sfînt ca acesta a cîștigat în mănăstirea sa, se bucura foarte mult, dînd multă mulțumire Cuviosului Teodosie pentru el. Dar, Dumnezeu Atotputernicul, Cel ce toate le orînduiește cu voia, vrînd să preamărească pe plăcutul Său, după cum și el preamărea pe Ziditorul său cu lucruri bune, l-a cinstit cu vrednicia arhierească. Fericitul Leontie făcătorul de minuni, episcopul Rostovului, trecînd către Domnul, egumenul Isaia, cu judecata lui Dumnezeu și cu alegerea tuturor, a fost ales episcop al Rostovului.

Luînd o vrednicie ca aceasta, a mers la scaunul său în cetatea Rostovului cea păzită de Dumnezeu și, văzînd acolo oile sale sălbăticindu-se iar pe oamenii cei botezați de curînd neîntăriți încă bine în credință, i se rupea inima, gîndind că are să dea răspuns pentru dînșii în ziua judecății celei înfricoșate. Drept aceea s-a apucat cu dinadinsul de păstoreștile osteneli, învățînd și rugîndu-se pentru turma cea numită cu numele lui Hristos, ca să fie întăriți în credință și să viețuiască după învățătura lui Hristos. Căci cîți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Pentru aceasta, se cade vouă să urmați lui Hristos și învățăturii Lui, ca numele lui Hristos să fie lăudat între creștini, iar nu hulit.

El cerceta cu sîrguință și celelalte cetăți și sate din stăpînirea Rostovului și a Suzdalului, aprinzîndu-se cu rîvnă pentru dreapta credință. De afla undeva idoli și capiști, le risipea și le dădea focului; iar pe oameni îi învăța și îi dojenea, ca să creadă cu credință, în Sfînta Treime cea de o ființă; apoi, primind credința, îi boteza în numele Tatălui, al Fiului și al Sfîntului Duh. Iar pe cei ce nu voiau să creadă, prin minuni și cu semne multe îi făcea să se întoarcă și să creadă în adevăratul Dumnezeu. Și așa, cu darul lui Dumnezeu, în puțină vreme i-a tras pe toți la Hristos.

El era foarte milostiv spre săraci, sărmani și văduve; hrănitor al flămînzilor, mîngîietor al întristaților, ajutător și sprijinitor al celor din primejdie; era, după Iov, ochi ai orbilor și picioare ale șchiopilor. Toți se bucurau de el și pretutindeni preamăreau pe Dumnezeu, că a dăruit locului acela un părinte ca acesta, învățător și povățuitor.

În vremea stăpînirii binecredinciosului domn al Kievului, Vsevolod Iaroslavici, cînd Dumnezeu a binevoit să facă sfințirea bisericii Pecersca, cea asemenea cu cerul, preasfințitul Ioan, mitropolitul Kievului era cuprins de mare mîhnire, căci, sosind vremea sfințirii, nu apucase să adune spre slujire pe iubitorii de Dumnezeu episcopi. Precum pe ceilalți episcopi i-au vestit sfinții îngeri trimiși de Domnul în chip de tineri pentru vremea sfințirii, tot asemenea și acestui cuvios episcop Isaia, fiind la scaunul său în Rostov, i-au stat de față îngerii dumnezeiești în asemănare de tineri și tot aceeași i-au vestit. Astfel acest cuvios episcop a sosit împreună cu ceilalți arhierei la rînduiala sfințirii.

Acest lucru preaminunat ce i s-a arătat lui, Cuviosul părintele nostru Isaia, l-a spus cu mulțumire preasfințitului mitropolit al cetății Kievului cea de Dumnezeu păzită. Asemenea, după sfințirea bisericii Pecersca, cea asemenea cu cerul, pe cînd se întorcea la scaunul său, a spus acea minune clerului bisericesc și poporului cel numit cu numele lui Hristos, care ieșise cu bucurie din cetatea Rostovului, întru întîmpinarea lui.

După ce a mai petrecut un an la scaunul său, povățuind bine turma lui Hristos, întorcînd pe mulți necredincioși la Dumnezeu, ridicînd multe biserici și făcînd multe minuni și-a sfîrșit viața cea vremelnică întru buna mărturisire, în anul de la zidirea lumii 7598, iar de la nașterea lui Hristos, 1090, în 15 zile ale lunii mai. Astfel cel ce a fost mai înainte chemat de sfinții îngeri la biserica cea asemenea cerului, acum de aceiași a fost mutat cu sufletul la ceruri spre veșnicie. Acolo să fie și nouă a ne muta cu rugăciunile Cuviosului părintelui nostru Isaia, prin mijlocirea Preacuratei Maicii lui Dumnezeu și cu darul Făcătorului cerului, al unuia Dumnezeu în Treime, Căruia se cuvine cinste, slavă și închinăciune, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna mai


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.