Viața Cuviosului stareț Serapion Sindonitul
(14 mai)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna mai


În părțile Egiptului era un stareț oarecare cu numele Serapion Sindonitul. El nu avea haine pentru a-și acoperi goliciunea trupească decît numai un sindon. Acesta s-a făcut monah din tinerețe și n-a cîștigat nici o avere în lumea aceasta, neavînd nici chilie, nici adăpost, ci își petrecea viața ca o pasăre, nevoind să șadă în casă acoperită sau să se odihnească; ci, purtînd o cămașă și o evanghelie mică, trecea din loc în loc și unde îl apucă noaptea, acolo se odihnea.

Sculîndu-se dimineața, nu petrecea la un loc; ci umbla ca un om fără de trup și pentru aceea se numea fără de patimă de cei mai mulți. De multe ori trecătorii îl aflau afară din satul în care petrecuse mai înainte și, șezînd lîngă cale, plîngea cu amar. Și-l întrebau, zicînd: "Pentru ce plîngi, bătrînule? Iar el răspundea către dînșii: "Domnul meu mi-a încredințat bogăția Sa, iar eu am pierdut-o și am păgubit-o. Și, pentru aceea, vrea să mă muncească". Aceasta o grăia în pildă; pentru că numea Domn pe Dumnezeu, iar bogăția, sufletul său cel zidit după chipul lui Dumnezeu, pe care l-a răscumpărat cu sîngele Fiului lui Dumnezeu. Cei ce auzeau aceasta, nu înțelegeau ce zice; ci pentru aur credeau că grăiește. Deci, unii îi aruncau puțină pîine, iar alții poame, zicîndu-i: "Ia, frate, acestea; iar pentru bogăția pe care ai pierdut-o, nu te mîhni, fiindcă Dumnezeu poate să ți-o trimită înapoi". Și starețul le răspundea lor: "Amin! Amin!"

Mergînd la Alexandria, a întîmpinat pe un om sărac și gol, tremurînd de frig. Și, stînd, a început a se gîndi: "Cum eu, socotindu-mă că sînt pustnic și lucrător al poruncilor lui Hristos, port haină? Iar acest sărac se topește de frig și eu nu mă milostivesc spre el. Cu adevărat, de nu voi acoperi goliciunea lui și de-l voi lăsa pe el să moară de frig, mă voi osîndi în ziua judecății ca un ucigaș". Și, dezbrăcînd de pe sine sindonul, l-a dat săracului. Astfel, el ședea gol, ținînd sub braț Sfînta Evanghelie, pe care o purta. Trecînd pe acolo un cunoscut al lui și, văzîndu-l gol, i-a zis: "Părinte Serapioane, cine te-a dezbrăcat pe tine?" Iar el, arătînd Sfînta Evanghelie, i-a zis: "Aceasta m-a dezbrăcat!" După aceea a întîmpinat pe un om, pe care îl duceau la temniță pentru datorie, și, fiindu-i milă de el și neavînd ce să-i dea lui, a vîndut Evanghelia pe care o purta și a plătit datoria acelui om.

Astfel, s-a dus gol la coliba sa în care petrecea. Văzîndu-l ucenicul gol, i-a zis: "Părinte, unde este haina ta cea mică?" Răspuns-a starețul: "Am trimis-o pe ea înainte, fiule, fiindcă în locul aceleia îmi trebuie una mai bună". Iar ucenicul a zis: "Dar Evanghelia cea mică unde este?" Răspuns-a starețul: "Cu adevărat, fiule, aceea îmi zicea în toate zilele: "Vindeți averea și o dă săracilor, ca s-o afli în ziua judecății!" Deci, am ascultat cele cuprinse în ea și am făcut precum mă sfătuia aceea, adică am vîndut-o și banii i-am dat celui ce avea trebuință, ca să aflu îndrăzneală înaintea Dumnezeului nostru Iisus Hristos; după cum am citit în Sfînta Evanghelie". Deci, un cunoscut i-a dat lui alt sindon prost și rupt, ca să se acopere.

Acest stareț necîștigător cu duhul și sărac cu lucrul, după multe călătorii, a mers în Elada și a petrecut în Atena trei zile. Acolo, neputînd să capete de la cineva pîine, a flămînzit, pentru că nimeni nu-i dădea nimic, iar să cumpere, nu avea cu ce. Căci, ascultînd cuvintele lui Hristos, niciodată nu purta vreun ban de aramă, nu avea pungă, nici cojoc și nici altceva, decît numai sindonul cel rupt, cu care își acoperea goliciunea trupului. În ziua a patra, flămînzind foarte tare, a stat în cetate într-un loc înalt și a început a plînge și a striga: "Bărbați ai Atenei, ajutați-mă!" Și s-au adunat la el filosofii, care erau mai mari în cetate și l-au întrebat: "De unde ești, bătrînule? Și de ce lucru pătimești?" Iar el a zis: "Cu neamul sînt egiptean și, de cînd am ieșit din adevărata mea patrie, în trei datorii am căzut. Deci, doi datornici m-au lăsat, neavînd ce să ia de la mine, iar al treilea încă nu mă părăsește, ci își cere mereu datoria sa". Iar filosofii l-au întrebat: "Cine sînt datornicii tăi și care este cel ce te supără? Spune nouă, ca să te ajutăm".

Atunci starețul le-a zis: "Din tinerețe m-au tulburat pofta trupului, iubirea de argint și foamea pîntecelui. Deci, de cele două dintîi m-am izbăvit și nu mă mai tulbură, pentru că nu poftesc plăceri trupești, nici averi nu-mi trebuiesc; dar flămînzia pîntecelui nu voiește să mă lase. Că, iată, este a patra zi de cînd n-am mîncat și nu încetează a mă supăra pîntecele, cerînd datoria cea obișnuită de hrană". Deci, unii din filosofi, socotind că grăiește înșelăciune, i-au dat un galben și-l urmau de departe, vrînd să vadă ce va face cu galbenul acela. El, luînd acel galben, a alergat la vînzătorul de pîine și, punînd galbenul înaintea celui ce vindea pîine, a luat o pîine și s-a dus și nu s-a mai arătat în cetatea aceea.

Atunci, filosofii au cunoscut cu adevărat că bărbatul acela este îmbunătățit. Deci, au dat pentru pîine prețul cel cuviincios vînzătorului, iar galbenul lor l-au luat înapoi. Fericitul Serapion, ducîndu-se în părțile Lachedemoniei, a auzit despre unul mai mare în cetate că ține de credința maniheilor, dar este îmbunătățit cu viața. Deci, s-a dus la el și s-a vîndut pe sine în robie și după doi ani l-a izbăvit de eres, cu darul lui Hristos, și l-a întors la dreapta credință a Bisericii, împreună cu femeia și cu toată casa lui.

Aceia l-au iubit pe el, nu ca pe un rob credincios, ci ca pe un părinte adevărat, și-l cinsteau foarte mult și, bucurîndu-se, slăveau pe Dumnezeu pentru izbăvirea lor de eres. Deci starețul, petrecînd la ei cît era de trebuință spre mîntuirea lor și, înapoind prețul cel luat de la ei pentru sine, s-a dus de acolo și după obiceiul său, umbla prin țări și prin cetăți.

Se povestește despre el și aceasta: Că mai înainte - fiind tînăr -, s-a vîndut pe sine unui lăutar elin pe douăzeci de galbeni, pe care, păstrîndu-i, i-a înapoiat celui ce-i dăduse, după ce l-a întors pe el și pe toată casa la Hristos Dumnezeu. Pentru că lăutarul, vedea pe robul său petrecînd în toate zilele în posturi, deoarece gusta numai seara puțină pîine și bea apă cu măsură; iar noaptea, sculîndu-se, se ruga Dumnezeului său cu lacrimi. Pentru aceea el s-a umilit mai întîi, apoi femeia lui și după aceea toată casa lui a crezut în Hristos, adevăratul Dumnezeu, și au luat Sfîntul Botez. Și i-au zis lui: "Vino, frate, să te eliberăm din robia ta, căci tu ne-ai eliberat din robia diavolului". Iar el le-a zis lor: "De vreme ce Dumnezeul meu a lucrat mîntuirea sufletelor voastre, vă voi spune taina mea: Eu, fiind liber, de neam din Egipt, văzîndu-vă pe voi în mare rătăcire și pierzanie, mi s-a făcut milă de voi. De aceea m-am vîndut vouă, ca să pot cu ajutorul lui Dumnezeu a vă povățui la calea mîntuirii.

Deci, acum luați-vă argintul vostru, mîntuindu-vă Domnul prin mine smeritul, iar eu mă voi duce ca să mă îngrijesc de mîntuirea altora". Însă ei l-au rugat mult, zicînd: "Te vom cinsti ca pe un părinte și domn al nostru; iată, de acum tu să ne fii stăpîn, iar noi să-ți fim robi, numai să nu te duci de la noi!" Dar ei n-au putut să-l înduplece pe el și, nevoind să ia arginții lui, îi ziceau: "Să-l împarți la săraci, căci noi ne îndestulăm cu mîntuirea noastră". Omul lui Dumnezeu le-a răspuns: "Voi singuri să împărțiți cele ce sînt ale voastre; pentru că eu argintul cel străin nu-l dau la săraci!" Iar ei iarăși îl rugară, ca măcar după un an să-i cerceteze. Deci, s-a dus de la ei în alte părți.

Odată a aflat o corabie, plecînd de la Alexandria spre Roma. Și, dorind să se ducă acolo, a intrat în ea; iar corăbierii, pornind, n-au întrebat pe stareț, de a adus ceva în corabie, pentru că socoteau că unul dintre dînșii a luat lucrurile starețului în corabie, deși îl vedeau în sindonul cel rupt, însă credeau că are prețul pentru plata cea cuviincioasă a corabiei. După ce s-a îndepărtat de la mal, ca la cinci sute de stadii, au început a mînca la apusul soarelui, iar pe stareț văzîndu-l că nu mănîncă nimic, socoteau că postește în ziua aceea.

Apoi, văzîndu-l a treia zi că nu mănîncă nimic, socoteau întîi că bolește de văzduhul mării și nu poate să mănînce. După aceea, în a patra și a cincea zi, văzîndu-l petrecînd nemîncat, l-au întrebat: "Omule, pentru ce nu mănînci?" Iar el le-a răspuns: "De vreme ce nu am ce mînca, de aceea nu mănînc". Și se întrebau unul cu altul: "Cine a luat din corabie lucrurile acelui om?" Deci, înștiințîndu-se că n-a adus nimic cu el, au început a cîrti contra lui, zicîndu-i cu mînie: "Pentru ce ai intrat aici, neavînd nimic? Ce vei mînca? Și cu ce vei plăti nouă taxa care se cade?" Iar starețul le-a răspuns: "Eu, precum mă vedeți, n-am nimic mai mult, decît această haină proastă și ruptă care este pe mine. Iar de nu voiți să mă duceți cu voi, apoi să mă întoarceți înapoi și să mă lăsați acolo de unde m-ați luat". Iar ei i-au zis: "Măcar de ne-ai da și o sută de galbeni ca să ne întoarcem înapoi pentru tine, n-am voi să facem asta, de vreme ce avem vînt de bun ajutor în calea în care ne aflăm". Deci, ei au îngăduit pe stareț în corabie, hrănindu-l pentru Dumnezeu.

Cuviosul, mergînd la Roma, înconjura pe toți pe care îi auzea că viețuiesc cu bunătăți și, vorbind cu aceia, își primea folos, că pentru aceea umbla ca un străin, ca să-și adune duhovniceasca bogăție și să-și cumpere cereștile bunătăți pentru odihna veșnică, pe care le-a cîștigat cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, a Căruia este slava în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna mai


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.