Pătimirea Sfîntului Mucenic Mochie
(11 mai)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna mai


Pe vremea împărăției lui Dioclețian, fiind antipat în Europa Laodichie și Maxim, și pretutindeni neîncetînd prigoana împotriva creștinilor, era un preot al Sfintei Biserici a lui Dumnezeu cu numele Mochie, în cetatea Amfipoli, care este în latura Macedo-niei. Acela, pe cînd cei necredincioși săvîrșeau spurcatul praznic al necuratului și păgînescului zeu Dionis, aprinzîndu-se cu rîvnă după Hristos Dumnezeu, a stat în mijlocul poporului și a strigat, zicînd: "Vedeți și ascultați oameni amăgiți: Pînă cînd veți rătăci în întunericul îndrăcirii de idoli nebunești? Pînă cînd nu înțelegeți pierzarea voastră și nu vă îngrețoșați de înșelăciunea voastră cea diavolească? Întoarceți-vă și cunoașteți pe Stăpînul Dumnezeu, Cel arătat prin Unul născut Fiul Lui, Domnul nostru Iisus Hristos, Care cu lumina adevărului a luminat întunecimea neștiinței".

Acestea și mai multe altele le grăia fericitul Mochie, nu odată, ci în toate zilele, intrînd în popor, cu mare glas mustra rătăcirea închinării de idoli, iar pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, Îl propovăduia. Dar cetățenii cei orbiți cu nebunia, neluînd aminte la folositoarele cuvinte ale învățătorului celui insuflat de Dumnezeu, își săvîrșeau înainte necurata lor prăznuire. În acest timp, a venit de la Apolonia, cetatea Macedoniei, în Amfipoli, un antipat cu numele Laodichie, care aducea jertfă lui Dionis. El s-a înștiințat că Mochie, slujitorul lui Hristos, pe mulți i-a întors de la prăznuirea lui Dionis. De aceea, necredincioșii cleveteau asupra sfîntului, zicînd: "Aici este un învățător creștin, care cu învățături străine amăgește poporul, ca să creadă în Omul Cel răstignit și omorît, și mulți, ascultîndu-i amăgirile lui, s-au întors de la zeii noștri; deci, de nu veți opri învățătura aceea, toată cetatea se va duce în urma lui și vor fi în deșert jertfele cele făcute zeilor".

Atunci antipatul, umplîndu-se de mînie, a poruncit să prindă pe sfînt. Deci, șezînd la judecată și punînd înaintea lui pe mărturisitorul lui Hristos, a zis către dînsul: "Spune-mi cine ești tu, cel ce nu voiești să jertfești, ca noi, zeilor; iar pe cei ce jertfesc îi îndărătnicești și-i abați de la închinăciunea lor?" Sfîntul Mochie a răspuns: "Neștiutorule, cel ce nu cunoști adevărul, pentru ce întrebi de acelea pe care nu poți a le înțelege? Adună-ți întîi gîndurile minții tale și cunoaște adevărul, că eu, învățînd Sfînta Scriptură, am cunoscut cum că idolii păgînilor sînt diavoli și nădejdea cea către dînșii este deșartă". Laodichie a zis: "Văd că ai învățat multe a grăi". Mochie a zis: "Din multa noastră grăire se învață adevărul, pe care, ca să-l înțelegi, ascultă cele ce zic: "Zeii cărora vă închinați sînt diavoli muți și surzi".

Laodichie a zis: "Jertfește zeilor ca să-ți dobîndești viața ta, pe care singur de voie ai gîndit să o pierzi". Răspuns-a sfîntul: "O, antipate, moartea cea pentru Hristos îmi este mie mare cîștig!"

Atunci antipatul, suflînd cu mînie, a poruncit să spînzure pe Sfîntul Mochie în pielea goală și cu unghii de fier să-i strujească trupul lui pînă la oase, de la cap pînă la picioare. Strujindu-l, sfîntul striga către Dumnezeu, zicînd: "Stăpîne, Cel ce împărățești în veci și strălucești cu razele dreptății, arată robilor Tăi dumnezeirea Ta și dă-mi mie ca fără de împiedicare să mă nevoiesc pentru poruncile Tale". Deci, slujitorii aceia au muncit mult pe sfînt, pînă ce au ostenit. Atunci muncitorul, mîniindu-se asupra lor, a poruncit să-i gonească pe dînșii ca pe niște leneși și neputincioși; iar pe mucenic, dezlegîndu-l, l-a pus iarăși înaintea sa. Și a stat sfîntul mai tare cu trupul și mai îndrăzneț în mărturisirea adevărului, slăvind pe Dumnezeu cu mare glas. Deci, a zis către dînsul Laodichie: "Jertfește zeului Dionis, ca să te izbăvesc pe tine de răutățile cele multe". Mucenicul a răspuns "Oare ți se pare a fi Dumnezeu, idolul cel ce este nemișcat și fără de glas și făcut cu meșteșug de mîini omenești? O, rătăcitule slujitor al diavolului, oare nu vezi că n-a slăbit trupul meu de muncile tale și n-am simțit durerea în bătăi, pentru că toată puterea ta este deșartă?"

Auzind acestea Laodichie, a zis: "Această neslăbire a ta în munci, nu este din puterea Dumnezeului tău, ci din meșteșugul cel vrăjitoresc. Deci, voi porunci să te ardă pe tine în foc, ca toate alcătuirile și încheieturile tale să se facă cenușă și să se arunce în vînt". Deci, îndată a poruncit muncitorul să ardă un cuptor mare cu smoală, cu cîlți și cu vreascuri. Și, făcîndu-se aceasta, flacăra cuptorului ieșea la o înălțime ca de șaizeci de coți, încît se întunecase văzduhul de fum. Atunci Laodichie a zis către sfînt: "Jertfește zeului Dionis". Iar mucenicul tăcea. Și iarăși a zis muncitorul: "Pînă cînd vei petrece în nesupunerea ta? Vezi focul cel gătit pentru tine! Deci, cunoaște puterea zeului Dionis și te închină lui". Răspuns-a sfîntul: "Ți-am zis ție, o, antipate, că nu mă voi închina pierzătorului de suflete omenești, cel surd, orb și mut. Să știi că cel ce se numește de tine Dumnezeu, nu este Dumnezeu, ci idol".

Răspuns-a Laodichie cu mînie: "O, blestematule, au doar acela este idol, care are întru sine putere dumnezeiască? Pentru că puterea aceea ce este în el, primește de la noi jertfe și ne dăruiește nouă mîntuire". Zis-a către dînsul sfîntul: "Oare vei voi ca, apropiindu-mă, să jertfesc dumnezeului tău și toți, văzîndu-mă aducînd jertfă, să cunoască puterea lui Dionis?" Laodichie a zis: "Închină-te și jertfește și atunci vei cunoaște puterea aceluia".

Deci, intrînd Sfîntul Mochie în capiștea idolească, s-a însemnat cu semnul Sfintei Cruci și, întrarmîndu-se astfel cu arma lui Hristos asupra diavolului, a stat unde era idolul lui Dionis întărit și s-a rugat către adevăratul Dumnezeu, zicînd: "Stăpîne, Cel ce ții toată făptura și toate le-ai zidit prin Hristosul Tău; Cel ce ai rușinat pe diavolul cel înstrăinat de adevărul Tău și ai dăruit fericirea înțelepciunii celor ce se tem de Tine, Doamne, și cinstesc numele Tău cel sfînt; Cel ce ai sfărîmat idolii Babilonului și ai arătat adevărata credință a proorocului Daniil, Cel ce ai făcut zadarnic urîtul altar idolesc prin cei trei tineri ai Tăi și ai stins văpaia focului în cuptor; Cel ce ai înecat pe învîrtoșatul Faraon în adîncul mării, Cel ce ai ascultat rugăciunile lui Moise și ai scos prin toiag apă din piatră; Tu, Cel ce ești acum și ai fost și mai înainte și vei fi Împărat veșnic, auzi-mă pe mine robul Tău, că iată mă rog Ție; vino în ajutorul meu și arată puterea Ta acelora care socotesc adevărul drept minciună, să Te cunoască pe Tine unul, adevăratul și veșnicul Dumnezeu și să izgonească întunericul rătăcirii închinării de idoli!"

Astfel rugîndu-se, a strigat cu mare glas către idol, zicînd: "Dionise, netrebnic și deșert, mut și surd, îți poruncesc ție, în numele cel mare și preaslăvit al Hristosului meu, Cel ce locuiește întru cei de sus, să cazi din întărirea ta și să te întinzi pe pămînt, ca să se arate la toți neputința ta". Deci, îndată s-a cutremurat pămîntul și capiștea și a căzut idolul cu mare zgomot, risipindu-se ca praful; și au fugit afară toți cei ce erau acolo de frică și se mirau de lucrul ce se făcuse. Atunci Sfîntul Mochie a zis către antipatul Laodichie: "Iată, vezi înșelăciunea diavolească care afundă pe oameni în moarte; deci, vino și adună praful zeului tău spre care ai nădăjduit și cunoaște în ce fel de pierzare stai".

Iar Laodichie s-a mîhnit foarte, fiindu-i jale de idolul lui, Dionis, și îndată a poruncit ca, bătînd pe sfînt, să-l arunce în cuptorul cel ars. Deci, fiind sfîntul aruncat în foc, stătea în mijlocul văpăii ca într-o grădină frumoasă și cînta binecuvîntînd pe Dumnezeu. Acolo se vedeau, împreună cu dînsul cîntînd trei bărbați, între care unul era luminos la față ca soarele și a cărui strălucire covîrșea lumina focului. Iar Sfîntul Mochie zicea în foc: "Îți mulțumesc, Stăpîne, Dumnezeul părinților noștri, Căruia toate se supun! Bine ești cuvîntat, Doamne al puterilor, Făcătorul tuturor oștilor cerești, Cel lăudat de gurile Sfinților Arhangheli, care au fost de față în văpaie cu cei trei tineri și Tu Te-ai văzut al patrulea! Rogu-mă Ție, Mîntuitorul meu, revarsă văpaia cea înfocată a acestui cuptor aprins și arde pe antipatul acesta. Pune asupra lui mînia Ta cea nesuferită și pierde-l cu iuțimea Ta, ca toți să știe că Tu ești în cer, Unul Adevăratul Dumnezeu".

Îndată văpaia din cuptor s-a întins pînă la antipat, arzîndu-l și prefăcîndu-l în cenușă împreună cu zece ostași, care stăteau înaintea lui, încît n-a rămas nici o părticică din trupurile lor, pentru că mînia lui Dumnezeu i-a pierdut. Tot poporul care era acolo s-a înfricoșat și a fugit departe de cuptor, iar sfîntul a ieșit din foc întreg și nevătămat.

După o minune preaslăvită ca aceasta, Talasie, mai marele cetății, umplîndu-se de mînie, a prins pe Sfîntul Mochie și l-a închis în temniță. După douăzeci de zile a venit în cetatea aceea alt antipat, cu numele Maxim și, înștiințîndu-se de sfînt și de pieirea lui Laodichie, s-a sfătuit cum ar putea să piardă pe mucenic. Deci, șezînd la judecată într-un loc înalt, la vederea tuturor, a pus de față pe robul lui Hristos și a zis către el: "Spune-mi numele și nașterea ta". Sfîntul a răspuns: "De voiești să știi neamul și numele meu, află că tatăl meu se numea Evfratie, iar maica mea, Evstatia, care, curățindu-mă cu Sfîntul Botez, m-au numit Mochie. Ei m-au crescut în dreapta credință creștinească, învrednicindu-mă de rînduiala preoțească în Biserica lui Hristos, Dumnezeul meu; și acum, iată, m-am apropiat de bătrînețe". Iar Maxim a zis: "Ce au fost părinții tăi?" Răspuns-a sfîntul: "Tatăl meu a fost cetățean al marii cetăți Roma, cinstit cu rînduială ostășească; iar maica mea a fost fiica antipatului Lampadie". Zis-a Maxim: "Dacă ești de așa neam cinstit, cum te-ai dat la vrăjitorie, care lucru nu este cuviincios acesteia, și ai sfărîmat pe marele zeu Dionis și pe antipatul Laodichie, prietenul împărătesc, l-ai ars și ai făcut deșarte jertfele de prăznuiri?"

Răspuns-a Sfîntul Mochie: "Nu eu, ci Atotputernicul meu Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, a sfărîmat idolul cel fără de suflet al lui Dionis și a ars cu focul mîniei Sale pe vrăjmașul Său, Laodichie; iar eu, cu frică slujind Stăpînului meu din toată inima, mărturisesc cu gura mea preasfînt numele Lui". Maxim a zis: "Încetează de la nebunia ta și, apropiindu-te, jertfește lui Apolon, ca să nu mori rău". Mucenicul a zis: "Rău voi muri dacă voi uita facerile de bine și scutirile adevăratului Dumnezeu, jertfind acelor care sînt idoli".

Atunci Maxim a poruncit să lege pe mucenic de două roți, ce erau rînduite spre muncire, ca, întorcînd roțile, să-l sfărîme și să-i rupă încheieturile. Dar sfîntul, muncindu-se, zicea: "Cît de dulce este dragostea cea către Dumnezeu"; iar către muncitori zicea: "Fă cu sîrguință voia tatălui tău, diavolul, pentru că doresc tot felul de munci și de morți pentru Hristos, Dumnezeul meu".

După aceea s-a rugat, zicînd: "Stăpîne, dătătorule al gîndu-rilor celor curate, ajutătorule, sprijinitorule și izbăvitorul meu, mulțumesc Ție, că m-ai învrednicit pe mine nevrednicul a intra în nevoința aceasta și mi-ai ajutat asupra diavolului. Tu ești Dumnezeu, Cel ce întărești mintea mea, ca să nu o biruiască gîndurile cele necurate; fă ca să se îndulcească întru Tine, Făcătorul meu, că mare este numele Tău, celor ce Te iubesc pe Tine".

Rugîndu-se astfel sfîntul s-au sfărîmat roatele și, dezlegîndu-se, era sănătos. Și s-au mirat de această minune toți cei ce priveau; iar muncitorul s-a rușinat ca un biruit și, aprinzîndu-se de mînie asupra mucenicului, a poruncit să-l arunce în temniță. După trei zile, scoțîndu-l la priveliște, l-au dat fiarelor să-l mănînce, dînd drumul la doi lei ce răcneau de foame. După ce leii s-au apropiat de mucenic, s-au plecat înaintea lui și, cuprinzîndu-i picioarele, i le lingeau, ca și cum le-ar fi sărutat. Poporul, văzînd acestea, a strigat: "Să se elibereze dreptul acesta, pe care Dumnezeu îl iubește și fiarele îl cinstesc".

Atunci antipatul Maxim a trimis pe mucenic la ighemonul Filipisie din Perint, cetatea Traciei, care acum se numește Eraclea, scriind toate cele ce s-a făcut cu dînsul. Acel ighemon, ținînd pe sfînt în temniță opt zile, a poruncit să-l ducă în Bizanț, ca acolo să i se taie capul. După ce l-a dus la locul cel de tăiere, mucenicul, ridicîndu-și ochii spre cer, a zis: "Bine ești cuvîntat, Doamne, Cel ce ai zidit veacurile și aduci la săvîrșire nevoințele sfinților, primește în pace sufletul meu!" Atunci s-a auzit glas din cer, zicîndu-i: "Bucură-te, Mochie, nevoitorule cel bun, care arătat ai biruit puterea muncitorului! Vino și te sălășluiește împreună cu părinții tăi în împărăția cerească. Fiindcă te-ai ostenit în lume, acum odihnește-te și te veselește în cer".

Astfel i s-a tăiat capul Sfîntului Mochie, mucenicul lui Hristos, săvîrșindu-și nevoința sa cea purtătoare de chinuri în a unsprezecea zi a lui mai, în care zi, binecredinciosul împărat Constantin îi făcea praznic, zidind o biserică în numele lui, unde a pus cinstitele lui moaște și în ziua pomenirii lui a făcut înnoirea cetății, pe care a numit-o cu numele său, Constantinopol. Deci, dacă cineva prăznuiește sfînta pomenire a mucenicului lui Hristos, Mochie, să creadă că va avea parte cu el de darul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia, împreună cu Tatăl și cu Sfîntul Duh, se cuvine cinste, slavă și închinăciune în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna mai


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.