Viața și pătimirea Sfîntului Hristofor Mărturisitorul
și a celor împreună cu dînsul
(9 mai)

Versiune fara diacritice | Viețile Sfinților pe luna mai


Luînd cu nedreptate împărăția Romei, prearăul Dechie, la anul de la Hristos 108 și, punînd ajutător la ocîrmuirea împărăției pe Valerian, îndată a pornit prigoană mare contra creștinilor, pe care istoricii o numără a opta. El a pornit această prigoană, cum zic unii din istorici, din pizma ce o avea asupra lui Filip, cel mai înainte de dînsul, care iubea pe creștini și îi cinstea; unii zic că Filip s-ar fi făcut chiar creștin. Dechie, atît s-a îndrăcit cu luptarea contra lui Dumnezeu și atît de aspru și cumplit s-a ridicat asupra creștinilor, încît a scris cărți și porunci nelegiuite și nedrepte către toți ighemonii și stăpînitorii cei de sub stăpînirea lui, care erau păgîni ca și dînsul. El le-a poruncit ca, cu mare groază, să silească pe cei drepți și binecredincioși robi ai lui Hristos, să jertfească idolilor și să mănînce bucate din cele spurcate cu sîngele dobitoacelor jertfite; iar cîți nu vor să se lepede de Hristos, mai întîi să-i pedepsească și să-i bată cu felurite răni și să le pună asupra lor nenumărate munci; iar după aceea, să-i omoare cu nemilostivire. Deci, toți stăpînitorii și ighemonii țărilor și cetăților se sîrguiau cu toată puterea să se arate bineplecați și supuși către împăratul, avînd păgînii multă îndrăzneală, iar cei credincioși erau prigoniți și munciți păgînește.

Într-acea vreme, un voievod al împăratului, făcînd război cu alte neamuri și biruindu-le, a aflat într-acele neamuri un om din cei cu capul de cîine, care mănîncă oameni și cărora noi le zicem căpcăuni; pe acela voievodul l-a luat rob. El era înțelept la minte din fire și cu cunoștință bună, cugetînd dumnezeieștile cuvinte întru inima sa; și, văzînd pe păgîni pedepsind totdeauna pe creștini cu multe feluri de munci, se mîhnea și împreună pătimea durere, ca un milostiv ce era. Dar, fiindcă nu putea să vorbească și să mustre pe păgîni ca un om, s-a dus de la dînșii la un loc deosebit, afară din cetate, și, căzînd la pămînt, a făcut cu mintea rugăciunea aceasta: "Doamne, Atotțiitorule, auzi smerenia mea și arată milostivirea Ta, spre mine nevrednicul robul Tău. Deschide buzele mele, și dă-mi grai omenesc, ca să pot mustra pe tiranul".

Astfel rugîndu-se el, îndată s-a aflat înaintea lui un om purtător de haine albe și a zis către dînsul: "Reprovos - că astfel se numea el mai înainte -, s-a auzit rugăciunea ta! Scoală-te să iei darul de la Domnul". Deci, sculîndu-se, s-a apropiat de buzele lui, omul acela purtător de haine albe și, suflîndu-i în gură, îndată a vorbit fără de împiedicare; și, mergînd îndată în cetate și văzînd pe creștini muncindu-se de muncitori, l-a durut inima, ca și cum însuși ar fi pătimit munci, și a zis către păgîni aceasta: "O, povățuitori ai întunericului și plini de fărădelegi, nu vă ajunge vouă că ați vîndut sufletele voastre satanei? Ne siliți și pe noi, care ne temem de Dumnezeu Cel adevărat, să pierim împreună cu voi? Eu sînt creștin și nu sufăr să mă închin zeilor celor deșerți și urîciunilor celor netrebnice".

Sfîntul, zicînd acestea, un slujitor cu numele Vachies, care se întîmplase aproape de dînsul, l-a lovit peste gură; iar fericitul a zis cu blîndețe: "Sînt legat de Mîntuitorul meu Iisus Hristos și pentru aceasta nu-ți fac ție răsplătirea cuviincioasă; iar dacă m-aș mînia, nu poate să mă biruiască nici toată împărăția voastră cea stricată și răzvrătită".

Deci, ducîndu-se Vachios în cetatea unde era împăratul, i-a vestit lui acestea, zicînd: "Sînt puține zile de cînd, muncind voievodul pe creștini după dumnezeiasca ta poruncă, s-a arătat în mijlocul poporului un uriaș înfricoșat, tînăr cu vîrsta, iar capul și căutătura sălbatică, dinții lui ies afară din gură ca și ai porcului, capul lui este de cîine și, în scurt să zic, atît este de grozav, încît nu pot nicidecum, să-i povestesc chipul lui. El hulește pe zei și împărăția ta și pentru aceea l-am lovit pe el cu palma peste obraz; dar s-a lăudat, că nu se teme de toată împărăția ta. Deci, pentru aceasta am venit să vestesc împărăției tale; nu cumva a auzit Dumnezeul creștinilor rugăciunile lor și l-a trimis pe dînsul spre ajutorul lor?"

Împăratul, mîniindu-se, a zis către dînsul: "Oare ai diavol și pentru aceasta ți s-a arătat ție într-acest chip?" Așa a zis și îndată a trimis două sute de ostași, zicînd: "Legați-l pe el și astfel să mi-l aduceți; iar dacă se va împotrivi vouă, tăiați-l în mii de bucăți și numai capul lui să mi-l aduceți să-l văd, de este atît de înfricoșător precum spune ticălosul acesta". Fericitul Reprovos s-a dus la biserica creștinilor și, șezînd dinafară la poartă, a înfipt toiagul său în pămînt și, plecîndu-și capul, s-a rugat, zicînd: "Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule și Atotputernice, Cela ce Te porți pe Heruvimi și ești slăvit de Serafimi și lăudat de toți sfinții Tăi, ascultă-mă astăzi pe mine nevrednicul și poruncește ca să înfrumusețeze toiagul meu ca al Sfîntului Tău prooroc Aaron, ca să se arate și spre mine bunătatea Ta cea multă și să mă fac întru mărturisirea Ta mai sîrguitor, ca să Te preamăresc pe Tine, Tată și pe Fiul și pe Sfîntul Duh, în veci. Amin."

Astfel rugîndu-se îndată, o, minune, toiagul a odrăslit! Pentru aceea, văzînd un semn minunat ca acesta, s-a întărit mai bine și iarăși s-a rugat, mulțumind Domnului. Deci, ostașii pe care îi trimisese Dechie să prindă pe sfîntul, au ajuns acolo într-acel ceas cînd el se ruga afară din biserică; și, văzîndu-l de departe, s-au înfricoșat de chipul lui, neîndrăznind să se apropie de el. Iar unul din ei a îmbărbătat pe ceilalți, zicînd: "Ce ne înfricoșăm de un om fără de arme?" Și, ducîndu-se aproape de el, l-a întrebat, zicînd: "De unde ești și pentru ce plîngi fără de mîngîiere?" El a răspuns cu smerită grăire: "Plîng pentru oamenii cei fără de pricepere, care au lăsat pe adevăratul Dumnezeu și se închină idolilor celor neînsuflețiți". Deci, după ce au auzit ostașii că vorbește cu blîndețe, au luat îndrăzneală și au zis către dînsul: "Împăratul ne-a trimis să te aducem legat la el, pentru că nu te închini zeilor celor vechi; ci te închini unui oarecare Dumnezeu nou".

Reprovos a zis către dînșii: "Dacă mă veți lăsa dezlegat, voi merge de voia mea; iar a mă lua legat, nu puteți, că stăpînul meu, Hristos, a dezlegat legăturile păcatelor mele și m-a eliberat de tatăl vostru, satana". Ei au zis către dînsul: Dacă nu voiești să mergi, du-te unde vrei; iar noi vom zice către împărat, că nu te-am aflat". Sfîntul a zis către dînșii: "Ba nu! Vă rog numai pe voi să mă îngăduiți cîtva timp, pînă voi lua Sfîntul Botez și atunci vom merge împreună". Iar ei au răspuns: "Cheltuiala noastră s-a sfîrșit, și nu mai avem merinde, că te căutăm de multe zile".

Deci, sfîntul le-a zis: "Aduceți acea puțină hrană ce aveți, ca să vedeți puterea Dumnezeului meu". Punînd ei înaintea lui bucatele ce le aveau, sfîntul a îngenuncheat și s-a rugat, zicînd: "Doamne Dumnezeule, care ai binecuvîntat cele cinci pîini și ai săturat popor nenumărat, auzi-mă pe mine, robul Tău, și înmulțește pîinile acestea, ca să vadă și aceștia minunile Tale și să creadă că Tu singur ești Dumnezeu adevărat, Care poți toate!"

Rugîndu-se el, a venit îngerul Domnului și a zis către dînsul: "Îndrăznește, pătimitorule al lui Hristos, Hristofore, că, Acela către care te-ai rugat, m-a trimis spre ajutorul tău, să-ți îndeplinesc toate cererile tale". Îngerul, binecuvîntînd pîinile, le-a înmulțit. Atunci sfîntul a zis către ostași: "Mîncați acum, fraților, cît voiți, și să cunoașteți din aceasta puterea Dumnezeului meu, care nu numai bunătățile cele pămîntești le dăruiește celor ce cred în Dînsul, ci și pe cele cerești, fiindcă este puternic și preabun".

Deci, ostașii, văzînd o minune ca aceasta, s-au înspăimîntat și au strigat cu toții: "Mare este Dumnezeul creștinilor, Care mîntuiește pe robii Săi!" Apoi, închinîndu-se sfîntului, au zis: "Credem și noi într-Unul adevăratul Dumnezeu, Căruia I te închini, că Acela este Atotputernic și mulțumim ție că te-ai arătat ca o făclie luminoasă nouă, celor întunecați, și ne-ai scos pe noi din întunericul înșelăciunii, povățuindu-ne către lumina adevărului. Deci, noi de acum sîntem cu tine și poruncește-ne nouă, ca să facem orice voiești".

Atunci sfîntul, veselindu-se, i-a învățat din destul mîntui-toarea propovăduire a lui Dumnezeu, cît cuprinde Sfînta Evanghelie. După aceea a plecat cu dînșii în Antichia, la Sfîntul Vavila, arhiepiscopul, și i-a povestit toată pricina. Arhiepiscopul, mulțumind lui Dumnezeu, i-a învățat și i-a botezat pe toți, numind pe Reprovos, Hristofor, care a sfătuit după aceea pe ostași să meargă la împărat. Mergînd ei pe cale, îi întărea sfîntul, zicînd: "Fiilor și frații mei iubiți, acum cunoașteți pe Dumnezeu, în care am crescut. Deci, acum să răbdăm pentru dînsul răni și bătăi și să nu ne lepădăm de El, chiar de ne-ar face orice fel de supărări; noi, însă să stăm bărbătește, netemîndu-ne nicidecum de înfricoșările tiranilor, nici de muncile lor cele înfricoșătoare, pentru că ne va ajuta nouă Stăpînul nostru Hristos, în Care am crescut. Deci, lega-ți-mă pe mine și mă duceți la Dechie, precum v-a poruncit vouă; iar dacă vă temeți de munci, duceți-vă unde vreți, îngrijindu-vă de mîntuirea voastră". Ei, auzind aceasta, au lăcrimat și n-au voit să lege pe dascălul și pe povățuitorul lor către adevărata credință. Dar, de vreme ce el a voit și a primit, ei l-au legat.

Ajungînd la palatul împărătesc și, văzînd Dechie pe sfîntul, s-a înfricoșat atît de mult, încît puțin a lipsit de n-a căzut de pe scaun. Atunci a zis sfîntul către el: "O, preanenorocită și stricată împărăție, dacă te-ai temut de mine, robul lui Dumnezeu, slabule și fricosule, apoi cum vei răbda mînia Lui în ceasul judecății, cînd te vor trage diavolii la divanul cel înfricoșat, ca să răspunzi pentru sufletele care le-ai pierdut?"

După ce tiranul cu anevoie și-a venit în fire, a întrebat pe Hristofor, mărturisitorul lui Hristos, care-i este credința, neamul și numele. Iar el a răspuns: "Sînt creștin și mai înainte mă numeam Reprovos, iar acum, din Sfîntul Botez, mă numesc Hristofor. Neamul meu se arată din fața mea și mă nevoiesc pentru Hristos Domnul meu; deci nu mă plec poruncilor tale cele păgînești". Dechie a zis către dînsul: "Rece și rău nume ți-a dat, care nu te folosește pe tine, ticălosule". Iar sfîntul a zis către dînsul: "Rece este numirea voastră, nebunilor, că ați lăsat pe Dumnezeul Cel adevărat și vă închinați pietrelor". Dechie iarăși i-a zis: "Fie-ți milă de trupul tău și jertfește zeilor, ca să te învrednicească de multă cinste și să te fac popă al lor, ca să nu pieri cu nedreptate. La acestea sfîntul a răspuns: "Să nu fie să mă lepăd eu de adevăratul Dumnezeul meu, o, prea fărădelege tiran și să mă închin idolilor celor deșerți! Bunătățile tale să le ai tu! Cei deșerți de minte și cei de o minte cu tine sînt nebuni. Mie nu-mi este milă de trupul meu, precum ai zis, ci de suflet, ca un înțelept. Deci, pentru dînsul slujesc și mă închin Dumnezeului Celui fără de moarte; iar zeii tăi cei cu nume mincinos sînt diavoli și vă amăgesc, ca să vă ia sufletele voastre și să le ducă în pierzare; deci, să nu ai pentru mine nici o nădejde, că mă voi pleca voinței tale celei fără de Dumnezeu; pentru aceea fă cu mine ce voiești".

Împăratul, mîniindu-se, a poruncit să-l spînzure de părul capului, legîndu-i o piatră de picioare, și să-l împungă cu sulițele peste tot trupul. Sfîntul, pătimind acestea, răbda vitejește și zicea către tiran: "Nu mă plec ție, păgînule, nu mă închin zeilor tăi, nici nu bag în seamă muncile și rănile tale, ca de niște lucruri trecătoare, pentru dragostea Hristosului meu, Care îmi va răsplăti cu bunătățile cele vrednice pentru aceste munci, pe care le rabd pentru Dînsul; iar pe tine, o, ticălosule, te așteaptă focul cel veșnic, pe care îl vei moșteni împreună cu diavolii, cărora le slujești". Atunci împăratul, mîniindu-se și mai mult, a poruncit să-i ardă subțioarele cu făclii aprinse. Făcîndu-se acestea, l-a sfătuit pe Dechie oarecare din boieri, să-i vorbească cu cuvinte bune, doar îl va asculta și-l vor avea în războaie ajutător. Deci, dezlegîndu-l, împăratul l-a rugat, zicîndu-i: "Mărturisește pe zei, bunule om, că voiesc să te am drumeț la carul meu". Zis-a sfîntul către dînsul: "Fă-te creștin și mă vei avea drumeț la carul tău și vei împărăți cu Hristos în veci".

Văzînd împăratul că se ostenește în deșert, a poruncit să aducă două femei desfrînate foarte frumoase, împodobite cu haine de mult preț lucrate cu aur și cu mărgăritare și stropite cu miruri și cu arome binemirositoare. Pe acelea le-a închis împreună cu sfîntul, într-o cameră împărătească și vicleanul Dechie le-a făgăduit mulți bani, dacă îl vor îndupleca pe el să se închine idolilor.

Îndată ce le-a închis, sfîntul a îngenuncheat și s-a rugat, zicînd: "Vezi, Doamne, cum au întins cursă și sminteli picioarelor mele; izbăvește-mă de cei nedrepți și păzește-mă de aceste ispite. Așa, Doamne, să nu mă părăsești pe mine robul Tău, căci a Ta este slava în veci. Amin".

Și, sculîndu-se, a întrebat pe acele femei ce voiesc, iar ele, văzîndu-l, s-au înfricoșat și și-au întors fața lor la perete. El, iarăși le-a întrebat cu blîndețe același lucru. Ele i-au răspuns: "Împăratul ne-a trimis pe noi să te sfătuim ca să-l asculți și să te închini idolilor, ca să nu te omoare cu moarte cumplită". Sfîntul le-a zis: "Eu nu mă tem de această moarte vremelnică, ca să împărățesc cu Hristosul meu în veci, în Care și voi, dacă veți crede, va fi ferice de voi, că veți moșteni toată desfătarea bunătăților celor veșnice și vă veți bucura totdeauna în Rai împreună cu sfinții".

Femeile, auzind acestea, mai mult s-au înfricoșat și s-au sfătuit între ele, zicînd: "Dacă vom crede în Dumnezeul acestuia, ne va omorî Dechie, iar dacă nu vom crede, ne va ucide acest om numaidecît. Deci, mai bine este să credem în Hristos, Care ne va da acum - dacă vom muri pentru El - viață veșnică și nemuri-toare". Deci, au zis către el: "Credem în Hristos și roagă-te Lui, să ne ierte păcatele noastre cele multe".

După aceea sfîntul le-a întrebat dacă au ucis pe cineva sau de au făcut farmece sau de au vrăjit; iar ele au zis: "Nu! Ci mai ales pe mulți osîndiți la moarte și pe mulți robi cu plata desfrînării i-am răscumpărat, iar alt rău n-am făcut". Deci, sfîntul, punîndu-și mîinile cruciș pe capetele lor, s-a rugat astfel: "Doamne Iisuse Hristoase, ajută roabelor Tale, Achilina și Calinica, și fă-le pe ele oi ale turmei Tale, ca să se numere împreună cu sfinții Tăi; iertîndu-le lor cîte au păcătuit în neștiință, căci a Ta este slava în veci. Amin".

După rugăciune, sfîntul le-a învățat articolele credinței; iar ele se bucurau, slăvind pe adevăratul Dumnezeu în Care au crezut și pe care L-au cunoscut. Iar a doua zi, le-au dus la Dechie și le-au întrebat de au înduplecat pe sfîntul să se închine idolilor. Iar ele au răspuns: "Noi, mai ales am crezut în Hristos, Care este adevăratul Dumnezeu și Mîntuitor al lumii". Iar Dechie a zis: "Precum văd și voi v-ați fermecat". Achilina i-a zis: "Unul este Dumnezeu, Care a făcut cerul și pămîntul și mîntuiește pe toți cîți cred în El; iar zeii tăi sînt niște pietre nesimțitoare și nu pot să vă ajute vouă, decît numai vă povățuiesc la pierzare".

Atunci Dechie, mîniindu-se, a poruncit s-o spînzure de părul capului și să lege de picioarele ei două pietre mari de moară. Făcîndu-se aceasta, se rupeau măruntaiele ei de greutatea pietrelor și pielea capului s-a dezlipit și simțea o durere foarte mare și cumplită, pentru care s-a întors către sfîntul și i-a zis: "Te rog pe tine, robule al lui Dumnezeu, fă rugăciune pentru mine, căci simt multe dureri". Sfîntul a înălțat mîinile la cer, zicînd: "Doamne Iisuse Hristoase, miluiește pe roaba Ta, să nu o lași a se munci mai mult, ci ia în pace sufletul ei". Mucenița, zicînd acestea, și-a dat sufletul în mîinile lui Dumnezeu, în ziua întîi a lunii aprilie. După aceea, a zis tiranul către Calinica: "Vezi ce a pătimit aceasta, ca o nesupusă și potrivnică? Deci, măcar tu, înțelepțește-te și jertfește zeilor, ca să nu pătimești mai mult unele ca acestea". Deci, înțeleapta și buna Calinica, voind să batjocorească și să amăgească pe tiran, i-a zis: "De vreme ce îmi poruncești să mă închin zeilor, sînt nevoită să mă supun împărăției tale; deci, duceți-mă la capiște, ca să-i cinstesc precum se cuvine, după cuvîntul tău împărătesc".

Împăratul, socotind că aceasta le zicea cu dinadinsul, s-a bucurat necunoscătorul și a poruncit să întindă haine albe de la palat pînă la capiștea idolilor și, luînd pe purtătorii de sulițe, a dus pe sfînta, bucurîndu-se, stropind tot drumul cu miruri bine miro-sitoare și de mare preț. Iar cînd a ajuns sfînta la capiște, a întrebat pe nelegiuiții popi: "Care zeu este mai mare?" Ei i-au arătat pe idolul Dia, pe care, apucîndu-l de mînă, a zis: "Dacă ești zeu, grăiește și spune-mi ce voiești să-ți fac, căci eu am venit ca să-ți slujesc". Văzînd că nu-i răspunde, a strigat mai tare către idol: "Zeu al păgînilor, vorbește cu mine!" Însă el nu avea nici glas, nici auz.

Atunci ea a rîs și a zis: "Vai, mie păcătoasa, zeii s-au mîniat asupra mea, căci i-am defăimat și nu voiesc să vorbească cu mine, sau poate dorm și nu aud". Iar popii au zis: "Pocăiește-te din tot sufletul și te vor ierta". Deci, mărturisitoarea și-a scos brîul și năframa sa și cu acelea a legat pe idol; apoi, căutînd la cer, s-a rugat, zicînd: "Doamne Dumnezeule, Mîntuitorul sufletelor noastre, ajută-mi în ceasul acesta". Și a tras brîul cît a putut, surpînd pe idol; asemenea a tras și pe idolul Ieracliei și pe al lui Apolon și au pierit acești trei idoli, zdrobindu-se. Apoi a surpat și din ceilalți, cîți a putut, zicînd: "Fugiți, zeii păgînilor, și vă prăpădiți". Popii, văzînd acestea, au prins-o ca să nu zdrobească și pe ceilalți pe care îi batjocorea, zicînd: Adunați oasele zeilor voștri și puneți sare și untdelemn, ca să-i vindecați". Deci, ducîndu-se la Dechie toți popii împreună cu poporul, au pîrît pe mărturisitoarea credinței creștine, zicînd: "Această îndrăcită a surpat zeii noștri și a zdrobit pe cei mari și mai trebuincioși zei și, de n-am fi apucat să o legăm, ca o nerușinată, i-ar fi surpat pe toți".

Iar împăratul a zis către ea cu mînie: "O, femeie rea, au nu mi-ai făgăduit mie ca să jertfești idolilor și cum ai îndrăznit de i-ai zdrobit, necinstindu-i?" Iar ea a răspuns: "Eu n-am surpat pe zei, ci am sfărîmat numai niște pietre, ca să zidiți case, dacă aveți trebuință; dar, de vreme ce îi numiți zei, vai vouă, nebunilor, căci zeii voștri au fost biruiți de o femeie și n-au putut să se păzească. Deci, cum nădăjduiți să luați vreun ajutor de la unii ca aceștia?"

Atunci tiranul, mîniindu-se foarte, a poruncit unui meșter în lemn, de a făcut îndată un lemn cu patru muchii, de care a spînzurat-o pe sfînta și, înfigîndu-i țepi lungi de la călcîie pînă la umeri, au legat de picioarele și de mîinile ei două pietre grele. Făcîndu-i-se toate acestea, simțea dureri foarte tari și cumplite și suferea multe chinuri pătimitoare. Pentru aceea, căutînd către sfînt, a zis: "Rob al lui Dumnezeu, roagă-te Lui pentru mine, că m-am îngreuiat foarte". Iar el, căutînd la cer, s-a rugat, zicînd: "Doamne Dumnezeul sfinților Tăi, primește și pe roaba Ta aceasta, că Tu singur ești milostiv și iubitor de oameni în veci. Amin".

Atunci roaba lui Dumnezeu și cu adevărat buna biruitoare Calinica, a zis: "Doamne, în mîinile Tale îmi dau sufletul meu". Zicînd acestea, și-a dat sufletul, în două zile ale lunii lui aprilie.

Mîniindu-se Dechie, a ocărît pe sfîntul, zicînd: "Tu, mai ales, se cădea să piei, rău-numitule, față de cîine, chip străin și ciudat, iar nu aceste femei preafrumoase, pe care tu, cu vrăjile tale, le-ai amăgit. Deci, ce zici acum? Vei jertfi zeilor, ori petreci tot în necurăția ta de mai înainte?" Iar mărturisitorul lui Hristos a rîs, zicînd: "După cuviință și cu dreptate te-a numit Dechie, ca cel ce ești primitor și legătură a lucrării tatălui tău, satana, care te are pe tine vas și unealtă la toate voile lui. Ce voiești? Și ce mă ispitești în zadar, de-ți pierzi vremea degeaba? Eu ți-am zis de multe ori că nu mă închin dracilor celor necinstiți. Și aș fi vrut să te aduc pe tine la cunoștința adevărului, dar nu ești vrednic, ca un orb ce ești, să vezi soarele dreptății cel strălucit. Deci, îmbărbătează-te slujitor al diavolului și muncește cu nedreptate pe cei drepți!"

Zicînd acestea, s-au văzut adunați la un loc cei două sute de ostași care crezuseră, luînd aminte la cele ce se lucra, și a zis către ei: Veniți, fiilor și ascultați-mă pe mine, că vă voi învăța frica Domnului. Ostașii au lepădat armele și hainele înaintea împăratului și, căzînd, au sărutat pe sfînt, zicîndu-i: "Bucură-te, luminătorule, care ne-ai luminat și ne-ai povățuit pe noi la lumina cunoștinței lui Hristos adevăratul Dumnezeu".

Văzînd împăratul că toți s-au închinat sfîntului, s-a înfricoșat, ca nu cumva să fi cugetat să-i ia împărăția și a zis către dînsul: "Tiran și potrivnic te-ai făcut mie". Iar sfîntul a zis către el: "Nu te teme, că tu singur vei moșteni focul cel veșnic și toți cei rătăciți împreună cu tine". Atunci ostașii au zis către Dechie: "O, împărate, noi am crezut în Hristos și am mîncat pîine cerească, cînd ne-ai trimis să-ți aducem pe robul Lui; deci, nu ne vom lepăda de credința aceasta, de am pătimi de la tine oricît de multe munci". Atunci Dechie a zis către ei: "Ce am greșit vouă, fiilor, de m-ați lăsat pe mine? Vă lipsesc cai, haine sau bani? Veniți, vă rog, luați îndoit cele ce aveți de trebuință și nu mă lăsați pe mine".

Iar ei au răspuns: "Fie-ți ție bogățiile, ca să te bucuri de ele, cînd diavolii cărora te închini te vor arunca în tartar; iar noi nu avem nevoie de bunătățile tale, nici nu ne temem de muncile tale". Mîniindu-se Dechie și temîndu-se mai mult, ca să nu urmeze și alții acelora și să creadă în Hristos, i-a hotărît la moarte. După ce le-a tăiat capetele afară din cetate, sfintele lor trupuri le-au aruncat într-un cuptor ars, ca să ardă după porunca lui, însă focul nu s-a atins de ele. Iar cei binecredincioși au luat noaptea sfintele moaște și le-au îngropat în 7 zile ale lunii lui aprilie.

După aceasta, păgînul Dechie a închis iarăși în temniță pe mucenic și după cîteva zile l-a adus la divan și i-a zis: "Nebunule, dacă nu mă vei asculta pe mine ca să te închini zeilor, nu te voi suferi nici un ceas; ci te voi chinui cu nenumărate munci". Iar sfîntul i-a zis: "Nu mă înfricoșează pe mine cuvintele tale, fiu al diavolului și moștenitor al muncii celei veșnice, pentru că eu am în ajutor pe Dumnezeul meu și nu mă tem de muncile tale". Atunci a poruncit tiranul să facă o cămașă de fier, s-o găurească în patru părți și, băgînd pe mucenic în ea, să-l țintuiască.

Aducînd lemne multe le-a grămădit și, turnînd peste ele douăzeci de vedre de untdelemn și dîndu-le foc, a aruncat pe sfîntul deasupra lor. Văpaia s-a înălțat atît de sus, încît s-au cutremurat toți cei ce stăteau împrejur; iar el stătea nevătămat, rugîndu-se cu mucenicie către Dumnezeu, ca și cum ar fi fost într-un loc răcoros, așa era de rece văpaia focului. Trecînd mult timp și stingîndu-se focul, a ieșit sfîntul cu totul sănătos și nevătămat, încît nu i-a ars nici măcar un fir de păr sau vreun petic din haină. Văzînd cei ce stăteau împrejur o minune înfricoșată ca aceasta, au crezut în Hristos ca la o mie de oameni, zicînd: "Mare este Dumnezeul creștinilor! Ajută-ne nouă, Împărate ceresc, că și noi credem în Tine!" Și, căzînd la picioarele mucenicului, ziceau: "Cu dreptate te-au numit pe tine Hristofor, că tot pe Hristos Îl porți în inima ta, și nu bagi în seamă nicidecum muncile tiranului". Apoi, strigînd și zicînd către împărat: "O, Dechie, rușinează-te și înfruntează-te, că a biruit Hristos!"

Auzind tiranul glasurile lor s-a înfricoșat și, fugind, s-a dus la palat. Rămînînd sfîntul în tîrg fără de frică, învăța pe cei ce crezuseră, ca să se îngrijească mai bine de credință. Atunci păgînii au îndemnat pe împărat să omoare pe sfînt, ca să nu-și piardă împărăția. Ei, a doua zi, aveau praznic mare și, șezînd tiranul la judecată, a trimis o mulțime numeroasă de ostași ca să lege pe toți cîți au crezut, prin sfînt, în Hristos și să le taie capetele. Iar Sfîntul Hristofor îi îmbărbăta întru mărturisirea sfintei credințe și îi învăța să nu se teamă de moartea vremelnică, ca să viețuiască veșnic în Rai. Ascultînd ei cuvintele lui, au stat cu bărbăție și s-au săvîrșit ca niște miei fără de răutate, în nouă zile ale lunii lui aprilie. Iar răul și păgînul Dechie născocea multe feluri de măiestrii, ca să omoare cu moarte cumplită pe mucenic. Deci, a poruncit să aducă o piatră mare, pe care abia o ridicau treizeci de bărbați și au găurit-o, printr-o parte au legat un capăt de lanț, iar cu celălalt capăt a legat grumazul sfîntului și, legîndu-i mîinile și picioarele, l-au aruncat într-un puț adînc, socotind cum că îi este cu neputință, să mai iasă din acel loc întunecos. Dar, în zadar a cugetat, că îngerul Domnului s-a pogorît și l-a scos viu și nevătămat din acel puț.

Văzînd Dechie această minune s-a îndrăcit de mînie, că n-a putut să omoare pe un om gol și fără arme. Deci, l-a întrebat: "Pînă cînd vrăjile tale te păzesc neprins și nevătămat de munci și nu pot să te piardă atîtea chinuri cîte ți-am dat pînă acum?" Iar sfîntul a răspuns: "Pînă la sfîrșitul vieții vremelnice defaim scornirile tale, avînd pe Hristos al meu ajutător". Atunci a poruncit, să facă o îmbrăcăminte de fier și, arzînd-o în foc, să îmbrace pe sfîntul cu ea. Dar nici cît de puțin nu s-a apropiat de dînsul arderea îmbrăcămintei cele din fier, ci a rămas nevătămat. Deci, tiranul cel vătămat la minte și preanelegiuit, zicea către sfînt cuvinte vătămătoare de suflet și deșarte, îndemnîndu-l pe el, să se închine necuraților idoli. Iar mucenicul a răspuns cu pricepere și a zis lui: "Ai auzit de multe ori că nu-mi voi schimba socoteala mea, ca să mă închin idolilor celor muți, chiar de mi-ai aduce nenumărate munci. Deci, de ce te ostenești, te muncești și te păgubești în zadar de atît timp? Eu mă închin lui Hristos și Îi slujesc Lui de-a pururea și totdeauna, ca unui Dumnezeu preavrednic și preabun; iată, fă-mi mie cîte voiești".

Dechie, cunoscînd socoteala cea neschimbată a mucenicului, a dat asupra lui nedreapta hotărîre cea mai de pe urmă, zicînd astfel: "De vreme ce nebiruitul cu muncile și netrebnicul Hristofor a defăimat nebunește poruncile mele, poruncesc să i se taie capul lui cel urîcios și grozav". Deci, luîndu-l pe el muncitorii, l-au dus la locul cel de pierzare și îi urma lui mulțime nenumărată de popor păgînesc și creștinesc.

Ajungînd acolo, a cerut de la muncitori puțină vreme; și, stînd, a făcut o rugăciune în auzul tuturor, zicînd astfel: "Doamne Dumnezeule, Atotțiitorule, mulțumesc Ție, că întru toate mi-ai ajutat și ai rușinat pe vrăjmașul meu, împreună cu slujitorii lui. Te rog și acum să stai lîngă mine, preabunule Doamne, și primește în pace sufletul meu, numărîndu-mă pe mine împreună cu cei mai de pe urmă ai Tăi și dă și prearăului Dechie vrednică plată a păgînă-tății lui, ca să se muncească de diavoli, cărora le slujește. După dreptate încă mă rog bunătății Tale, Împărate Atotputernice, ajută creștinilor acestora și tuturor celorlalți, care se află peste tot locul stăpînirii Tale și îi izbăvește pe dînșii de toate smintelile diavolului. Dă, Doamne, trupului meu darul ca să izgonească pe diavoli și unde s-ar afla vreo părticică din moaștele mele, să nu vatăme locul acela nici foametea și nici vreo grindină sau lucru de scîrbă să nu se întîmple acelui ce va avea la sine vreo parte cît de mică din moaștele mele. Iar pe cîți săvîrșesc praznicul pătimirii mele și citesc viața mea, păzește-i întregi și nevătămați, ca să Te slăvească pe Tine, Doamne, Cel preabun, căci bine ești cuvîntat în veci. Amin".

Astfel rugîndu-se, s-a auzit glas din cer, zicîndu-i: "Toate cîte ai cerut de la Mine, le voi săvîrși pe deplin, ca să nu te mîhnesc nicidecum. Încă și aceasta îți zic: Dacă cineva se va afla într-o nevoie oarecare și Mă va chema pe Mine, pomenind numele tău, degrabă îi voi da ajutor. Deci, bucurîndu-te, vino să dobîn-dești bunătățile și bucuria, care ți-am gătit ție!"

Acestea auzindu-le sfîntul, s-a bucurat și a zis gealatului: "Împlinește-ți porunca". Iar el, cu multă frică și evlavie apropiindu-se, a tăiat cinstitul cap al mucenicului. După aceea însuși gealatul s-a înjunghiat singur pe sine și a murit, căzînd peste trupul mucenicului; și s-a întîmplat aceasta în nouă zile al lunii mai.

Atunci, venind episcopul Ataliei, cu numele Petru și, dînd ostașilor mult argint, a cumpărat trupul mărturisitorului lui Hristos, și l-a înfășurat cu giulgiuri curate și cu arome și, luîndu-l, l-a dus în cetatea lui, care era aproape de un rîu și pe care o îneca de multe ori cînd erau multe ploi, făcînd multă pagubă. Deci, episcopul a pus moaștele Sfîntului Hristofor în țărmurile rîului și din ceasul acela rîul n-a mai îndrăznit să vatăme cetatea, pînă în ziua de astăzi. Astfel preamărește Domnul, pe cei ce Îl preamăresc pe El.

După săvîrșirea sfîntului mucenic, s-a trimis urgie din cer de la Dumnezeu, cu dreaptă judecată asupra lui Dechie, ca să se împlinească cererea sfîntului, și l-a lovit o boală cumplită. Văzînd ticălosul că i se topea trupul lui de boală, striga, zicînd: "Vai, mie ticălosul, pentru că am omorît fără dreptate pe Hristofor, robul lui Hristos; iar acum iau cumplita răsplătire". Iar împărăteasa a răspuns lui: "Dar nu ți-am zis eu atunci, ca să încetezi de a munci pe robii lui Hristos și nu m-ai ascultat? Acum ce să mă fac; iată, rămîn văduvă, ticăloasa de mine?" Atunci Dechie a trimis pe niște ostași, zicîndu-le: "Rogu-vă pe voi, alergați unde am omorît pe Hristofor, robul lui Hristos, și căutați poate veți afla vreo părticică din moaștele lui sau vreun petic din haina lui să-mi aduceți; că atunci voi muri poate, dacă se va atinge de mine". Iar ei, mergînd, au căutat cu de-amănuntul și, neaflînd absolut nimic, au luat din țărîna locului unde s-a vărsat sîngele lui și, muind-o în apă, au adăpat pe Dechie. Astfel, și-a dat la osîndă pîngăritul și preane-curatul său suflet, ca pedeapsă pe care i-a dat-o Dumnezeu, pentru arvuna muncii celei fără de sfîrșit.

Astfel povestește sfîrșitul lui Dechie unul din scriitorii vieții sfîntului. Iar Meletie Atineul, scriitorul istoriei bisericești, Ioan Zonara și alții, despre moartea lui Dechie, zic astfel: "Dechie, pornind prigoană contra celor ce cinsteau pe Hristos, neîmplinind nici doi ani deplini întru împărăția romanilor, a pierit cu rușine. Căci, prădînd Bosforul barbarii, adică sciții, Dechie s-a luptat cu dînșii și pe mulți i-a ucis. Fiind ei strîmtorați și făgăduindu-se că vor lăsa toată prada, dacă îi va lăsa liberi să se ducă, Dechie nu s-a înduplecat, ci a trimis pe Gal, unul din senatorii lui, contra barbarilor, poruncindu-i ca să nu-i lase să treacă. Gal, fiind vrăjmașul lui Dechie, a sfătuit pe barbari să stea la război, acolo unde este o baltă adîncă. Și astfel, barbarii, stînd la război și spatele întorcîndu-și apucîndu-se de fugă, Dechie s-a luat după ei; dar, el însuși împreună cu fiul său și cu mulțime de romani, au căzut în balta aceea mocirloasă și acolo toți au pierit, încît nici trupurile lor nu s-au aflat scufundate cu totul în noroiul bălții; astfel răsplătindu-i Dumnezeu pentru socoteala lui cea de fiară și pentru mînia și urîciunea ce avea asupra creștinilor.

Deci, s-au pus amîndouă istoriile pentru sfîrșitul lui Dechie, ca să poată înțelege oricine, care este cea mai adevărată; și, deși se deosebesc povestirile, amîndouă adeveresc cum că tot pentru goana și uciderea creștinilor, i s-a întîmplat un astfel de sfîrșit. De care, cu rugăciunile Sfîntului Marelui Mucenic Hristofor și cu darul și milostivirea Domnului nostru Iisus Hristos să ne izbăvim. Căruia I se cuvine toată slava, împreună și Celui fără de început al Său Părinte și Preasfîntului și de viață făcătorului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna mai


Copyright © 1999-2000 BullSoft. All Rights Reserved.