Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfintele Mucenițe și Fecioare Arhelaia, Tecla și Susana
(6 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Fecioria în lume biruiește și potolește toate poftele cele trupești iar strămoașa Eva nu se împărtășește, pentru că aceleia i s-a zis de Dumnezeu: Întru dureri vei naște fii și vei fi sub stăpînirea bărbatului. Fecioara este liberă de această robie, pentru că nu se vestejește de mulțimea anilor, ci totdeauna viața acelora ce-și păzesc fecioria înflorește și se împodobește. Cu aceasta unindu-se mireasa lui Hristos, a intrat în cereasca cămară a Mirelui său. Cu această preacinstită și dumnezeiască dăruire și cu fecioria cea neîntinată împodobindu-se, fericita Arhelaia s-a făcut mireasă a lui Hristos și s-a arătat biruitoarea lumii.

Ea viețuia la un loc oarecare deosebit, aproape de Roma, într-o mănăstire mică și neștiută, și acolo, pe cît se putea, a căutat a fi păzită de cumplitele vremi ale închinării de idoli. Deci, pornindu-se în Roma de către păgînul împărat Dioclețian prigoană mare contra creștinilor, Sfînta Fecioară Arhelaia, cu cele două surori ale sale întru Hristos și împreună pustnice, Tecla și Susana, temîndu-se de frica muncitorului, au lăsat Roma și au fugit în Campania, îmbrăcîndu-se în locul hainelor femeiești, cu haine bărbătești; pentru ca astfel să nu fie cunoscute că sînt fecioare.

Așezîndu-se acolo, nu departe de cetatea ce se numea Nola, la un loc smerit și pustiu, se îndeletniceau ziua și noaptea cu rugăciunile lor cele cu dinadinsul către Dumnezeu și cu alte lucruri plăcute Lui, tămăduind neputințele bolnavilor. Ele luaseră, cu minune de la Dumnezeu, darul tămăduirii, pentru curăția vieții lor. Fețele lor erau smerite, blînde și luminate, ca cele ce se bucurau cu inimile întru Domnul Dumnezeul lor și cu singură vederea își arătau întreaga lor înțelepciune și sfințenie. Hainele pe dînsele erau rupte și aspre, fiind făcute din păr și toată asemănarea lor era sărăcăcioasă și pustnicească.

Perii capetelor lor erau tunși ca și la bărbați - mulți le socoteau pe ele că sînt bărbați, nu femei - și se adunau la dînsele oameni de primprejur, unii pentru tămăduiri, iar alții pentru povățuiri. Ele aveau, pe lîngă darul tămăduirii, și cuvîntul învățăturii celei de Dumnezeu însuflețită; dar nu numai trupurile oamenilor le tămăduiau, ci și sufletele, încît pe mulți păgîni, de la păgînătatea închinării la idoli, i-au adus la credința în Hristos, străbătînd slava despre dînsele prin toată țara aceea.

Astfel a ajuns vestea de dînsele pînă la ighemonul Campaniei, cu numele Leontie. Această veste i-a fost adusă de ostașii lui, care erau puși în multe locuri să păzească pe creștini. Atunci ighemonul le-a poruncit să le prindă și să le aducă la dînsul în cetatea Salernei - căci acolo ședeau judecătorii și munceau pe creștini. Deci, sfintele fecioare fiind prinse, au fost aduse spre cercetare la Salerna, înaintea ighemonului. Înțelegînd ele că Mirele lor Cel fără de moarte și nestricăcios, Domnul nostru Iisus Hristos, le cheamă la cununa mucenicească, nu numai cu fecioria, ci și cu mucenicescul sînge, ca astfel cu porfiră împărătească fiind împodobite, să intre în cămara Sa cea cerească; pentru aceea s-au umplut de mare nădejde și îndrăzneală și stăteau fără de temere înaintea muncitorului, mărturisind cu glas liber tot adevărul despre dînsele, spunînd cine și de unde sînt. Ele nu-și ascundeau credința și viața lor, că sînt creștine și fecioare logodite lui Hristos, arătînd prin aceasta că sînt făgăduite, ca pînă la sfîrșit să-și păzească curăția lor neîntinată.

Deci, ighemonul Leontie, căutînd spre dînsele, a văzut pe fericita fecioară Arhelaia mai bătrînă cu anii, mai îndrăzneață la vorbă și fața ei avea deosebită cinste; atunci s-a întors către dînsa și i-a zis: "Ascultă, Arhelaia, pentru ce chemi la tine mulți oameni și buni și răi și îi înveți să se închine lui Iisus Nazarineanul, care n-a putut nici pe Sine să Se izbăvească, pe cînd era muncit și care nici acum nu poate să-i ajute cuiva? Pentru ce îndrăznești a face doctorii și cu cuvinte vrăjitorești înșeli poporul și te arăți a fi bărbat, fiind îmbrăcată bărbătește, tu care ești o femeie mai necurată și mai vătămătoare decît toate vrăjitoarele. După cum mi se pare, tu însăți ai învățat și pe aceste două fecioare la aceste farmece; așa că, de nu te voi pierde, apoi pe mulți bărbați și femei le vei atrage la înșelăciunea ta".

Sfînta fecioară a răspuns: "Eu, cu puterea lui Hristos, calc peste puterea și lucrările diavolului, și învăț pe oamenii cei cu înțelegere și cinstiți, să cunoască pe Unul Adevăratul Dumnezeu, Cel ce a făcut cerul și pămîntul, marea și toate cele ce sînt într-însele. În numele Domnului meu Iisus Hristos, Unul născut, Fiul lui Dumnezeu, tuturor bolnavilor se dă sănătate prin mine, roaba Lui. Nici nu mă prefac că sînt parte bărbătească, mărturisindu-mă acum că sînt roaba lui Hristos; iar acestea două îmi sînt surori întru Domnul, crescînd cu mine în credința lui Hristos, încă din tinerețile lor". Ighemonul a zis: "Tot cel ce nu se supune poruncii împărătești este condamnat la moarte grozavă". Sfînta a răspuns: "Noi avem Împărat pe Domnul nostru Iisus Hristos, pentru care am lăsat lumea și toate cele din ea; Aceluia ne supunem și de la El așteptăm milă, pentru că El stăpînește cerul și pămîntul și toate celelalte din lume".

Zis-a ighemonul: "Zeii noștri pe toate le țin și le stăpînesc, iar numirile lor sînt acestea: Cron, Trismegist, Ermie, Afrodita, Ira, Atina; iar mai mare decît toți este Die. Acestea sînt puterile lui Dumnezeu care țin și îndreaptă lumea". Răspuns-a fecioara: "Zeii tăi sînt orbi și așa sînt toți care li se închină lor și cred în ei". Ighemonul a zis: "Dumnezeul vostru este Unul și nu este puternic să se apere singur, căci a fost răstignit pe cruce, adăpat cu oțet, încununat cu spini și împuns cu sulița". Sfînta a răspuns: "Toate acestea le-a răbdat Dumnezeul nostru pentru mîntuirea noastră, ca toți cei ce cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică; iar zeii tăi nu văd, nu aud, nu vorbesc și nu pot să-și ajute nici lor și nici altora".

Deci ighemonul, mîniindu-se, a dat-o unor lei flămînzi, ca s-o mănînce, așteptînd ca îndată să fie sfîșiată de ei. Iar fiarele s-au îmblînzit ca niște mielușei, încît se tăvăleau la picioarele sfintei. Pe cînd ea se ruga lui Dumnezeu și zicea: "Doamne Dumnezeule, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, Cel ce ai păzit pînă acum trupul meu curat de toată întinăciunea și precum ai îmblînzit fiarele și mi-ai dat să biruiesc pe ighemonul cel mai cumplit decît aceste fiare, tot așa întotdeauna să-mi fii ajutor apropiat roabei Tale". Ighemonul, văzînd-o că petrece nevătămată de fiare, s-a umplut de mai multă mînie și a poruncit ostașilor să ucidă fiarele, iar pe sfînta muceniță s-o lege împreună cu surorile ei și să le arunce în temniță.

Dar în temniță li s-a arătat îngerul Domnului, strălucindu-le cu negrăită lumină și zicîndu-le: "Nu vă temeți, fecioarele lui Hristos, căci rugăciunea voastră s-a suit înaintea lui Dumnezeu și acum vi s-au gătit cununile la cer!" Această lumină neobișnuită ce a strălucit temnița, au văzut-o și prizonierii, care, umplîndu-se de frică și de spaimă, au strigat: "Adevărat, Unul este Dumnezeul creștinilor, pe care aceste fecioare îl propovăduiesc"!

A doua zi, a zis ighemonul către slujitori: "Să-mi aduceți pe fermecătoarea aceea, care ieri m-a ocărît pe mine și pe zeii mei cu batjocură". Îndată Sfînta Muceniță Arhelaia a fost pusă înaintea judecății aceluia și a zis către el: "Muncitorule, nu eu îți aduc hulă și necinste, ci lucrurile tale cele rele și încă și focul cel nestins ți-l pregătește, ca să arzi într-însul, muncindu-te cu zeii tăi în veci. Iar de vei voi să te scapi de veșnicele munci, ascultă cuvintele mele cele de folos și primește sfatul meu cel sănătos: "Crede în Dumnezeu Tatăl, Cel ce te-a zidit pe tine; crede în Iisus Hristos, Unul născut Fiul Lui; crede și în Duhul Sfînt, Care din Tatăl purcede. Acesta este Dumnezeu, Unul în Treime, slăvit și sus și jos!"

Ighemonul, socotind cuvintele acestea de rîs și de nebunie, a răspuns împotriva lor, zicînd: "De vei voi tu să crezi mie și zeilor mei, te voi dărui cu bogății și daruri și vei primi loc între femeile cele luminate ale Romei; iar de nu vei asculta de mine, te voi da spre batjocoră celor de rușine și după aceea, muncindu-te cu amar, te voi rîndui la moarte cumplită; iar trupul tău îl voi arunca să-l mănînce cîinii, fiarele și păsările". Sfînta a răspuns: "Eu am ajutor pe Domnul meu Iisus Hristos, Care, precum a ajutat sufletului meu, așa și trupului și mă va feri pe mine de întinăciunea cu care tu te gîndești să mă necinstești, precum și pe cele ce au pătimit mai înainte de mine le-a ferit neîntinate de cei necredincioși. De moarte nu am grijă, pentru că aștept să dobîndesc viața cea veșnică de la Domnul meu, Care mă va număra pe mine cu îngerii Săi cei sfinți, în bucuria cea nesfîrșită".

Atunci ighemonul a poruncit să dezbrace pe sfînta, și să-i strujească cinstitul ei trup cel fecioresc cu piepteni de fier și să o bată aspru, iar rănile ei să le stropească cu untdelemn fierbinte și cu smoală pregătită pentru aceea. Astfel au strujit trupul ei cel sfînt și l-au ars pînă la oase, încît toți cei ce veniseră la acea priveliște și au văzut acea pătimire a sfintei mucenițe, se minunau foarte mult, cum fecioara, care era fire neputincioasă, putea suferi atîtea munci cumplite și să fie încă vie? Atunci Sfînta Arhelaia, ridicîndu-și ochii în sus și înălțîndu-și mîinile în chipul crucii, a zis: "Stăpîne, privește din cer, de la scaunul cel sfînt al Tău, spre roaba Ta, cea credincioasă, stinge focul cel arzător cu roua darului Tău, și fă ușurare trupului meu din rănile cele făcute mie de acest muncitor".

Abia a grăit aceste cuvinte și îndată a răsărit pe capul ei o lumină minunată și un glas s-a auzit zicînd: "Nu te teme, Eu sînt cu tine". Muncitorul, văzînd pe sfînta petrecînd nevătămată, se mînia și scrîșnea cu dinții. Deci era acolo o piatră foarte mare, care doar de mulți oameni putea să se miște; atunci muncitorul a poruncit ca să ridice și să o pună peste pieptul muceniței ca, astfel, să se zdrobească cu acea fără de măsură greutate a pietrei. După ce slujitorii au făcut aceea, îngerul Domnului care stătea nevăzut lîngă fecioară, de îndată a prăvălit acea piatră în altă parte și piatra a ucis pe slujitorii muncitorului; iar sfînta s-a aflat vie, lăudînd pe Dumnezeu și cîntînd: "Binecuvîntat ești Doamne, Dumnezeul părinților noștri, Care mîntuiești pe cei ce nădăjduiesc în Tine!"

Poporul, văzînd acea minune, a strigat: "Adevărat este Dumnezeul creștinilor, cel propovăduit de muceniță". Ighemonul a zis către ai săi: "Ce să facem acestei fermecătoare?" Iată, biruiește toate muncile; luați-o și duceți-o afară din cetate, asemenea luați și pe cele două fecioare ce-i urmează ei și pe toate trei să le ucideți cu sabia". Deci ostașii, luînd pe sfintele mucenițe, care aveau mîinile legate înapoi, le-au scos afară din cetate.

Ajungînd la locul cel de ucidere, pe cînd ostașii voiau să le taie, au văzut o arătare îngerească și s-au spăimîntat; căci sfinții îngeri, care priveau la pătimirea sfintelor mucenițe, se apropiaseră să ia cu slavă sufletele cele mucenicești. Venirea de față a acelor îngeri văzînd-o, ostașii s-au temut și astfel stăteau tremurînd, ca și cum uitaseră ce să facă. Sfînta Arhelaia, săvîrșind rugăciunea sa, a zis către ostași: "Îndepliniți porunca voastră!" Iar ostașii au răspuns: "Stăpînă, nu îndrăznim de vreme ce ne-a cuprins o mare frică!" Atunci sfintele fecioare toate, le-au zis: "De nu faceți cele poruncite vouă, nu veți avea parte cu noi". Ostașii, auzind acestea, și-au tras săbiile și le-au tăiat capetele lor.

Astfel cele trei sfinte cuvioase mucenițe, curatele fecioare Arhelaia, Tecla și Susana, săvîrșind nevoințele lor, au intrat în cămara cea cerească și au stat cu îngerii, înaintea Tatălui și a Fiului și a Sfîntului Duh, Dumnezeu Cel în Treime închinat, Căruia I se cuvine slava în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site