Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfinții Mucenici Frontasie, Severin, Severian și Silvan
(4 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Sfinții Frontasie, Severin, Severian și Silvan au fost trimiși de fericitul Fronton, întîiul episcop al Petragoriei, să propovăduiască Cuvîntul lui Dumnezeu și să-l semene pretutindeni. Pe aceia, prinzîndu-i ighemonul Scviridon, i-a întrebat: "Spuneți-mi de unde sînteți și cu ce nume vă numiți? Pentru că nu numai că n-ați jertfit zeilor, dar i-ați și întors pe acei ce voiau să jerfească, le-ați stricat capiștele și nu știu cu ce putere le faceți toate acestea". Frontasie i-a răspuns: "O, ighemoane, fiind lipsit de dumnezeieștile fapte bune, pentru ce ne întrebi pe noi, cînd te sîrguiești a pierde tot adevărul? Socotește mai întîi cine ți-a făcut sufletul și trupul tău și atunci vei cunoaște adevărul. Idolii păgînilor sînt lucruri de mîni omenești, nu pot a le ajuta nici lor și nici altora". Scviridon a zis: "Văd că sînteți îndrăzneți în cuvintele pe care le-ați învățat de la învățătorul vostru". Severin și Severian au răspuns: "Multa noastră cuvîntare este adevărată; iar tu cinstești pe idolii care sînt pietre surde, mute și deșarte puse de diavoli". Scviridon a zis: "Veți cîștiga viața, de veți jertfi zeilor!"

Sfîntul Frontasie a răspuns: "Cîștigarea noastră este să viețuim și să murim pentru Hristos". Atunci ighemonul, întorcîndu-se către sfîntul ce știa cîntări din instrumente muzicale, ca: alăute, chimvale bine răsunătoare și timpane, i-a zis: "Dar tu, tinere, de ce nu jertfești?" Sfîntul Silvan a răspuns: "Eu jertfesc Domnului meu Iisus Hristos, care cu darul botezului Său a spălat lumea de întinăciuni". Ighemonul a zis: "Cum a spălat-o?" Silvan a răspuns: "Domnul meu Iisus Hristos a zis Ucenicilor Săi: Mergînd, învățați toate neamurile, botezîndu-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh. Cel ce va crede și se va boteza, se va mîntui; iar cel ce nu va crede, se va osîndi. Asemenea și tu, ighemoane, de vei crede în Hristos și te vei boteza, te vei mîntui; iar de nu vei crede, te vei osîndi".

Atunci ighemonul, mîniindu-se, a poruncit să-i scoată afară din cetate și să-i ducă la locul cel de muncă și acolo să-i muncească cumplit. Deci, după chipul Mîntuitorului nostru Iisus Hristos, Cel încununat cu cununa de spini, așa li s-a înfipt și lor în cap piroane de fier, și astfel i-a pironit de un stîlp. Însă acea cumplită mînie a muncitorului, n-a putut cu nici un fel să întoarcă de la Hristos pe ostașii lui. Apoi, după ce cu acel fel de munci n-a putut să-i biruiască, a dat asupra lor hotărîre de moarte, adică să li se taie capetele. Deci sfinții mucenici, plecîndu-și genunchii la pămînt și încredințînd lui Dumnezeu sufletele lor, și-au plecat grumajii înaintea călăului și astfel au luat muncă pentru Hristos.

Deci, ostașii cei păgîni, tăind capetele de la muceniceștile trupuri, le-au aruncat spre batjocoră pe pămînt și le-au lăsat neîngropate. Atunci o dumnezeiască putere, venind la dînșii, a făcut o minune ca aceasta, încît toți priveau cu spaimă și se minunau: Pogorîndu-se deodată Sfîntul Duh peste trupurile lor, le-a înviat și luîndu-și fiecare în mîini capul care zăcea lîngă trup, s-au sculat pe picioare fără de ajutor omenesc și au mers spre rîul ce se numea Il; deci, suindu-se pe apă umblau cu picioarele ca pe pămînt uscat. Apoi, trecînd rîul, s-au suit pe un deal înalt și, ajungînd la biserica Preacuratei Maicii lui Dumnezeu, Fecioara Maria, în care se ruga Sfîntul Fronton episcopul, au intrat înăuntru și, plecîndu-și genunchii, și-au pus capetele înaintea picioarelor; iar trupurile le-au întins pe pămînt în chipul crucii și au rămas morți.

Atunci Sfîntul Fronton episcopul, cu preotul Anian și cu mult popor, au luat pe Frontasie, pe Severin și pe Silvan și i-au înmormîntat în biserica cea mai sus zisă, cu cinste și cu cîntări cerești, care se auzeau în văzduh; iar pe Severian, după rugămintea unei femei cucernice, l-au îngropat cu cinste într-alt loc, care era în stăpînirea ei, nu departe de sfinții împreună pătimitori.

Deci, sfinții mucenici au pătimit pe vremea împărăției lui Claudie; iar peste noi stăpînind Domnul nostru Iisus Hristos, Căruia împreună cu Tatăl și cu Sfîntul Duh se cuvine cinstea și slava în veci. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site