Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfîntul Mucenic Luchilian, împreună cu patru tineri mucenici și Sfînta Fecioară Paula
(3 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


Sfîntul Mucenic Luchilian a fost pe vremea lui Aurelian, împăratul Romei. El mai întîi trăia în păgînătatea închinării de idoli, fiind chiar slujitor idolesc, bătrîn cu anii, cinstit la față și alb la păr. El avea locuința aproape de cetatea Nicomidiei și slujea în capiștile necuraților zei. Iar după ce a fost luminat prin Sfîntul Botez cu darul lui Hristos Dumnezeul nostru, Cel ce nu dorește să piară cineva, ci toți să se mîntuiască, a înțeles înșelăciunea diavolească și rătăcirea păgînească, a venit la cunoștința adevărului și a crezut întru Dumnezeu cel adevărat, Domnul nostru Iisus Hristos, lepădînd și scuipînd pe idoli.

Astfel, la bătrînețe, s-au înnoit tinerețile lui ca ale vulturului, pentru că s-a născut prin Sfîntul Botez și s-a lipit cu gîndul și cu sufletul de dragostea lui Hristos. El arăta și celorlalți păgîni deșertăciunea și pierzarea necurăției idolilor și-i povățuia spre mîntuire, aducîndu-i la Hristos Dumnezeul nostru cu învățăturile sale, fiind multora chiar chip de întoarcere către Dumnezeu. Dar jidovii care trăiau acolo, văzînd o schimbare ca aceea a lui Luchilian - de la închinarea de idoli, la credința creștinească -, și mai văzînd că mulți, prin chipul și învățătura lui, lasă slujirea de idoli și se întorc la creștini primind Sfîntul Botez, s-au umplut de mînie și de urîciune. Atunci, ucigașii cei cumpliți ai Domnului, umplîndu-se de mînie, l-au pîrît și l-au dat spre judecată păgî-nilor. Deci, robul lui Hristos a fost adus la cercetare înaintea lui Silvan, care era pe atunci mai mare în Nicomidia.

Iar Silvan silea mult pe bătrîn să se lepede de Hristos și să se întoarcă la slujirea idolească. Dar el nu s-a supus nicidecum. Silvan, umplîndu-se de mînie, a poruncit să-l muncească în multe feluri: i-au sfărîmat fălcile, l-au bătut cu toiege fără de milă și l-au spînzurat cu capul în jos; apoi, după multe și cumplite munci, l-au aruncat în temniță.

Sfîntul Luchilian a aflat în temniță patru tineri, aruncați acolo pentru credința în Hristos: pe Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie. Deci, bucurîndu-se de ei, vorbea cu dînșii despre Hristos Dumnezeu și îi întărea către nevoința mucenicească, ca să nu se teamă de vremelnicile munci pentru veșnica răsplătire din cer; să nu se înfricoșeze de moarte, pentru viața ce va să fie; nici să-și cruțe floarea tinereților lor pentru Hristos, Care le gătește în Împărăția Sa fericirea cea neîmbătrînitoare. Astfel toți împreună se rugau lui Dumnezeu ziua și noaptea și unul pe altul se mîngîiau în nădejdea lui Hristos.

După cîteva zile, Sfîntul Luchilian a fost iarăși muncit împreună cu ceilalți tineri și aruncat cu dînșii într-un cuptor înroșit. Dar Atotputernicul Dumnezeu a revărsat peste dînșii mila Sa cea minunată, precum a făcut de demult celor trei tineri evrei, care au fost în cuptorul Babilonului, că și focul s-a prefăcut în răcorire și văpaia în rouă, apoi, vărsîndu-se de sus și o ploaie mare, a stins desăvîrșit cuptorul; și astfel au ieșit nevătămați Sfîntul Luchilian împreună cu cei trei tineri. O minune ca aceasta preaslăvită a lui Dumnezeu, păgînii cei orbiți cu necredința și cu răutatea, o socoteau a fi nu a puterii dumnezeiești, ci a fermecătoriei creș-tinești. Deci, nedreptul judecător a condamnat pe sfinții mucenici la moarte și i-a trimis în Vizantia, ca acolo să-și ia pedeapsa. Ajungînd în Vizantia cei patru sfinți tineri, Claudie, Ipatie, Pavel și Dionisie, au fost tăiați cu sabia; iar pe Sfîntul Luchilian l-au spînzurat pe cruce și, pătrunzîndu-l cu piroane peste tot trupul, și-a dat sufletul în mîinile lui Dumnezeu. Cum că el a fost răstignit pe Cruce de iudei, se arată și în cîntarea a treia a canonului, unde se vorbește aceasta în următorul stih: "Iuda a vîndut de demult ucigașilor de Dumnezeu pe izbăvitorul Hristos, iar tu acum ai fost vîndut tot de iudeii cei fărădelege".

Împreună cu ei s-a numărat la cununa lor cea mucenicească și Sfînta fecioară Paula. Aceasta s-a născut din părinți credincioși și din tinerețe aprinzîndu-se cu inima spre dragostea lui Hristos, își păzea fecioria sa, pentru Mirele Cel fără de moarte. Astfel se sîrguia ea să se afle vrednică în cămara cerească. Apoi, rămînînd orfană de părinți și avînd averi îndestulate, înconjura temnițele și cerceta pe cei legați care pătimeau pentru Hristos, cumpărînd cu aur pe străjeri pentru a intra în temniță la sfinți. Ea slujea robilor lui Hristos, dîndu-le toate cele trebuincioase din averile sale; celor chinuiți de foame și de sete le aducea hrană și băutură; celor dezbrăcați le dădea îmbrăcăminte; trupurile cele rănite ale muce-nicilor și bubele cele cu puroaie le tămăduia, spălîndu-le, ștergîndu-le, punîndu-le plasture tămăduitoare, învelindu-le cu pînze curate și sărutîndu-le ranele lor primite pentru Hristos, îi ruga cu lacrimi să se roage lui Dumnezeu pentru dînsa ca să nu o lipsească de mila Sa.

Această mireasă aleasă a lui Hristos se ducea și la Sfîntul Luchilian, care ședea cu cei trei tineri în temnița din Nicomidia și se îndulcea de învățăturile lui cele folositoare. Iar cînd sfîntul se muncea împreună cu acei tineri, ea privea la nevoința lor și în taina inimii sale se ruga cu dinadinsul lui Hristos pentru dînșii, ca să întărească pe robii Săi și să le dea răbdare și ajutor, ca să poată răbda muncile pînă la sfîrșit, pentru slava sfîntului Său nume. Apoi, după ce se risipea mulțimea, ea se ducea la locul acela unde se munceau sfinții și aduna sîngele lor cel vărsat pe pămînt, și-l păzea la sine cu o mare sfințenie. Iar cînd ducea pe bătrîn și pe cei patru tineri în Vizantia la moarte, ea îi urma slujindu-le.

După ce sfinții tineri au fost tăiați, această sfîntă fecioară le-a adunat cinstitele lor trupuri și le-a îngropat cu bună cucernicie. Iar după sfîrșitul Sfîntului Luchilian și a tinerilor sfinți, s-a întors iarăși în Nicomidia, slujind cu dragoste sfinților mucenici. Deci, fiind cunoscută de păgîni că este creștină, au prins-o și au adus-o la judecată înaintea lui Silvan. Acolo, după multe momeli amăgitoare și îndemnuri îngrozitoare, comitul, văzînd-o neînduplecată, a poruncit să o bată mult fără milă cu bețe și cu toiege; și, slăbind cu trupul, nu cu duhul, de rănile cele multe, i s-a arătat îngerul Domnului și a tămăduit-o. Deci, mucenița, cîștigînd sănătate trupească, s-a arătat mai îndrăzneață și mai vitează ca înainte. Atunci au bătut-o cu asprime peste gură, deoarece a ocărît cu cuvinte batjocoritoare pe muncitor.

După aceasta au aruncat-o în temniță și, scoțînd-o iar la cercetare, au aruncat-o într-un cuptor foarte ars, dar a ieșit din cuptor fără de vătămări; de vreme ce și la ea, ca și la cei mai dinainte sfinți mucenici, puterea lui Dumnezeu a răcorit tăria focului, ca să nu se atingă văpaia cea arzătoare de mireasa lui Hristos. După toate acestea, muncitorul a osîndit-o la moarte și a trimis-o la Vizantia ca acolo să-și ia pedeapsa, unde s-a sfîrșit și Sfîntul Luchilian cu acei tineri.

Cînd a ajuns mucenița lui Hristos la locul acela, unde Luchilian a suferit pentru Hristos moarte pe cruce, a mulțumit lui Dumnezeu Cel ce a învrednicit-o de cununa mucenicească și de împărtășirea cu sfinții.

Apoi, rugîndu-se Domnului cu dinadinsul, și-a plecat cu bucurie feciorescul său cap sub sabie și, tăindu-i-se, a trecut de la cele de jos la cele de sus. Astfel a intrat în cămara cea cerească, întru bucuria Domnului său, încununîndu-se de preaiubitul său Mire, Domnul nostru Iisus Hristos, cu îndoită cunună, a fecioriei și a muceniciei.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site