Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Pătimirea Sfîntului Mucenic Iustin și a celor împreună cu dînsul
(1 iunie)

Viețile Sfinților pe luna iunie


În acea vreme cînd păgînii închinători de idoli au pus înainte prin toate țările și cetățile acea poruncă păgînă împotriva binecredincioșilor creștini, ca tot cel ce crede în Hristos să fie silit la jertfa idolească, atunci au fost prinși Sfinții Mucenici Iustin, Hariton, Evelpist, Ierax, Peon, Valerian și o femeie cu numele Harita și, ducîndu-i în Roma înaintea lui Rustic, eparhul cetății, i-au pus la judecată. Deci, eparhul a zis către Iustin: "Supune-te zeilor și poruncilor împărătești, ca să nu fii osîndit la moarte". Sfîntul Iustin i-a răspuns: "Nimeni nu poate să fie osîndit vreodată, dacă va asculta poruncile Mîntuitorului nostru Iisus Hristos".

Eparhul l-a întrebat: "Ce fel de învățătură ai?" Iar Iustin a răspuns: "M-am sîrguit a învăța toate învățăturile dinafară și, iscusindu-mă în toată filosofia, mai pe urmă, m-am lipit de adevărata învățătură a creștinilor, deși aceasta nu este bineplăcută acelora care rătăcesc în socoteala cea nedreaptă". Atunci Rustic a zis: "O, ticălosule, oare iubești acele învățături, care sînt potrivnice socotelii noastre?"

Sfîntul Iustin a răspuns: "Cu adevărat le iubesc și urmez dogmelor celor drepte ale creștinilor". Eparhul a zis: "Dar ce fel sînt acele dogme?" Iustin a răspuns: "Dogmele cele drepte pe care noi creștinii le păzim cu dreaptă credință, sînt acestea: să cunoaștem pe adevăratul Dumnezeu, Făcătorul și Ziditorul a toate celor văzute și nevăzute. Să mărturisim pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel vestit mai înainte de prooroci, Care va să vie să judece neamul omenesc. Acela este propovăduitorul mîntuirii, și învățătorul celor ce doresc să se povățuiască la fapte bune. Eu nu pot să spun ceva slăvit de Dumnezeirea cea fără de sfîrșit, fiind om neputincios și mai mic decît toți, dar mărturisesc că acest lucru este al proorocilor, de vreme ce ei au vestit cu mulți ani mai înainte venirea de sus pe pămînt a Acestuia, despre Care am spus că este Fiul lui Dumnezeu".

Eparhul a întrebat: "În ce loc se adună creștinii?" Iustin răspunse: "Fiecare se duce unde poate și unde voiește. Ți se pare oare, că noi creștinii numai la un loc ne adunăm? Nimic să nu socotești despre acest lucru, deoarece Dumnezeul creștinilor este pretutindeni și, fiindcă este nevăzut, umple pămîntul și cerul. Pretutindeni este închinat de cei credincioși și slava Lui se cinstește peste tot locul!"

Eparhul zise: "Spune-mi adevărat, în care loc vă strîngeți și unde aduni pe ucenicii tăi?" Iustin a răspuns: "Eu am petrecut pînă acum aproape de casa unui oarecare Martin, lîngă baia ce se numește Timiotini și acum a doua oară am venit în cetatea Romei. Deci nu știu alt loc afară de cel ce l-am spus și dacă a voit cineva să vină la mine, eu l-am primit și l-am împărtășit de învățătura cea adevărată". Rustic a zis: "Dar tu ești creștin?" Iustin a răspuns: "Cu adevărat, sînt creștin". Atunci eparhul a zis lui Hariton: "Au doară și tu ești creștin?" Sfîntul Hariton a răspuns: "Ajutîndu-mi Dumnezeu și eu sînt creștin". După aceasta, Rustic a întrebat pe fericita femeie Harita de urmează și ea credinței lui Hristos. Aceea i-a răspuns: "Cu darul lui Dumnezeu, sînt creștină".

Apoi Rustic a zis lui Evelpist: "Dar tu cine ești?" El a răspuns: "Sînt rob împărătesc, însă sînt creștin dăruit de Domnul Hristos cu libertate, iar cu milostivirea și cu darul Lui m-am făcut părtaș la aceeași nădejde la care sînt și aceștia pe care-i vezi". După aceasta eparhul a întrebat pe Ierax: "Oare și tu ești creștin?" Ierax a răspuns: "Cu adevărat și eu sînt creștin, de vreme ce cinstesc pe același Dumnezeu și mă închin Lui".

Eparhul a întrebat: "Iustin v-a făcut pe voi creștini?" Ierax a răspuns: "Eu am fost și voi fi creștin". După aceea, stînd de față și Sfîntul Peon, a grăit: "Și eu sînt creștin". Atunci eparhul a zis: "Cine te-a învățat pe tine credința creștină?" El a răspuns: "De la părinți am luat bună mărturisire". După aceea Evelpist a zis: "Și eu m-am povățuit de la părinții mei a fi creștin, însă ascultînd cuvintele lui Iustin, m-am întărit și mai mult în credința creștinească". Eparhul l-a întrebat: "Dar unde sînt părinții tăi?" Evelpist răspunse: "În Capadochia". Eparhul a întrebat și pe Ierax: "În ce parte sînt părinții tăi?" Ierax a răspuns: "Adevăratul nostru tată este Hristos, iar maică, Credința, prin care credem într-însul; iar pămînteștii mei părinți au murit; eu am ieșit din Iconia Frigiei și am venit aici". După aceea eparhul a întrebat și pe Valerian: "Ce ai de zis și tu? Au doară nu ești și tu creștin și spre zeii noștri nu ai osîrdie?" Valerian a răspuns: "Și eu sînt creștin, de vreme ce cinstesc și mă închin unui adevărat Dumnezeu, iar pe zeii voștri îi defaim".

După aceea, eparhul, întorcîndu-se către Iustin, a zis: "Ascultă, tu, cel ce te numești că ești bine grăitor! Ți se pare că ții învățătura cea adevărată, dacă vei fi rănit de la cap peste tot trupul și aștepți oare ca pentru aceea să te sui la cer?" Iustin răspunse: "Aștept ca și eu să am aceeași răsplătire de la Domnul meu, care s-a pregătit celor ce păzesc învățătura lui Hristos, dacă voi răbda muncirea cea grăită de tine; pentru că știu, că tuturor celor ce viețuiesc cu bună credință, și pătimesc ceva pentru Dumnezeul lor, li se păstrează darul lui Dumnezeu pînă ce va trece toată lumea". La aceasta eparhul Rustic a zis: "Socotești, oare, că te vei sui la ceruri și vei primi vreo răsplată de la Dumnezeul tău?" Iustin a răspuns: "Nu socotesc, ci știu cu întemeiere și aceea o nădăjduiesc cu neîndoire". Rustic a zis: "Să ne apropiem de aceea la trebuința care ne stă înainte; deci, adunați-vă la un loc și, toți împreună, jertfiți zeilor!" La acestea Iustin a răspuns: "Nimeni, avînd conștiința dreaptă, nu va voi să se lipsească de dreapta credință și să cadă în rătăcire și fărădelegi".

Eparhul Rustic a zis: "De nu vă veți supune poruncilor noastre, veți suferi munci fără de nici o milă". Iustin a răspuns: "Dorim cu adevărat, ca pentru Domnul nostru Iisus Hristos să răbdăm munci și să ne mîntuim, pentru că acelea ne mijlocesc nouă mîntuire și îndrăzneală la înfricoșata Lui judecată, Căruia din dumnezeiască poruncă Îi va sta înainte toată lumea". Același lucru l-au spus și ceilalți mucenici adăugînd și aceasta: "Fă îndată ceea ce ai de gînd să faci că noi sîntem creștini și nu vom jertfi idolilor".

Auzind acestea, eparhul a dat o hotărîre ca aceasta: "Cei ce nu voiesc să jertfească idolilor și nu se supun poruncii împărătești, să fie bătuți cu toiege și pedepsiți, apoi să li se taie capetele, precum poruncesc legile romanilor". Deci sfinții mucenici, slăvind pe Dumnezeu, au fost scoși la locul cel obișnuit și, după bătăile ce li s-au dat, au fost tăiați cu securea. Astfel, acei sfinți mucenici, și-au săvîrșit pătimirile întru mîntuitoarea mărturisire.

După aceasta, unii din cei credincioși au luat în taină trupurile lor cele cinstite și le-au îngropat la loc cuviincios, ajutîndu-le la aceasta darul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iunie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site