Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Sfinții Apostoli Sila, Silvan, Crescent, Epenet și Andronic, din numărul celor 70
(30 iulie)


Viețile Sfinților pe luna iulie

Sfîntul Apostol Sila, pe care cei mai mari apostoli l-au ales spre slujirea cuvîntului lui Dumnezeu, mai întîi cu Sfîntul și Marele Apostol Pavel, apoi și singur a suferit multe osteneli pentru bunăvestirea lui Hristos. De la început s-a trimis poruncă de la adunarea apostolilor din Ierusalim Bisericii din Antiohia, ca să nu taie împrejur pe cei ce vin de la neamuri la sfînta credință. Deci s-a trimis cu alți bărbați vestiți și Sfîntul Sila, precum de aceasta scrie Sfîntul Luca în Faptele Apostolilor: Au voit apostolii și bătrînii cu toată adunarea, alegînd dintre dînșii pe niște bărbați, i-au trimis în Antiohia cu Pavel și cu Varnava, pe Iuda cel ce se numea Varsava și pe Sila bărbatul cel vestit între frați.

Deci, mergînd ei în Antiohia, au adunat poporul și le-a dat scrisoarea de care, citind-o, s-au bucurat de mîngîiere. Iar Iuda și Sila, fiind prooroci, cu cuvîntul au mîngîiat mult pe frați și i-au întărit. Sila a voit să petreacă în Antiohia, iar Iuda s-a întors la Ierusalim. După aceasta Sfîntul Pavel a voit să meargă în alte țări la propovăduire și, alegînd pe Sila, s-a dus cu dînsul, încredințîndu-se darului lui Dumnezeu de către frați. El a străbătut Siria și Cilicia, întărind bisericile. Mergînd ei în Derbe și în Listra, au luat de acolo pe Timotei și s-au dus în Macedonia și în Filipi, unde au găsit o fecioară, care prin vrăji aducea mult cîștig stăpînilor săi. Deci, au izgonit din ea duhul cel cîștigător. Văzînd stăpînii ei că a pierit nădejdea cîștigului lor, au prins pe Pavel și pe Sila și i-au dus în tîrg la boieri, clevetind și zicînd: Acești oameni tulbură cetatea noastră. S-a strîns la dînșii mult popor și voievozii rupîndu-le lor hainele, au poruncit să-i bată cu toiege. Deci, dîndu-le lor multe lovituri, i-au băgat în temniță, iar picioarele lor le-au băgat în butuci. La miezul nopții Pavel și Sila cîntau, rugîndu-se lui Dumnezeu.

Atunci, deodată s-a făcut cutremur mare, încît și temeliile temniței s-au clătinat, ușile s-au deschis și legăturile au slăbit. Păzitorul temniței, deșteptîndu-se, a văzut ușile temniței deschise și, scoțîndu-și cuțitul, voia să se înjunghie, părîndu-i-se, că au scăpat cei legați. Dar Pavel, strigîndu-l, l-a oprit de a se ucide pe sine. Atunci păzitorul, tremurînd, a căzut la picioarele lui Pavel și ale lui Sila și, scoțîndu-i, i-a dus în casa sa și le-a spălat rănile și s-a botezat cu toți casnicii săi. De acolo Sfîntul Apostol Pavel și Sila s-au dus în Antipoli, în Apolonia și în Tesalonic. Mulți din elini și multe din femeile cele de bun neam s-au alăturat lor. Pentru acest lucru zavistuind, neînduplecații evreii au luat pe oarecare bărbați răi, gîlcevitori și au tulburat poporul împotriva apostolilor lui Hristos și voiau să-i ucidă. Frații au trimis noaptea pe Pavel și pe Sila în Veria, dar evrei din Tesalonic, mergînd și acolo, au pornit poporul împotriva propovăduitorilor Cuvîntului lui Dumnezeu. Deci, Pavel s-a dus pe mare, iar Sila și Timotei au rămas acolo. Nu după multe zile, ducîndu-se, au aflat pe Sfîntul Pavel în Corint. Atunci Sfîntul Sila s-a făcut episcop al Corintului, și ostenindu-se destul întru propovăduirea Cuvîntului lui Dumnezeu și făcînd semne și minuni, s-a dus către Domnul.

Sfîntul Apostol Silvan s-a ostenit în propovăduirea cuvîntului cu amîndoi apostolii, Petru și Pavel. Căci amîndoi acești apostoli în scrisorile lor îl pomenesc pe el. Sfîntul Apostol Petru, în soborniceasca sa scrisoare, scrie astfel: Cu Silvan, credinciosul frate, precum socotesc, puține v-am spus vouă. Asemenea și Sfîntul Pavel scrie în Epistola a II-a către Corinteni: Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, Cel propovăduit vouă de noi prin mine și prin Silvan. De aceea adevărat este că Sfîntul Silvan fiecăruia dintre acei mai mari apostoli le-a slujit în acea vreme și a fost părtaș al ostenelilor și al durerilor lor întru bunavestire a lui Hristos. Deci, făcîndu-se episcop în Tesalonic, a suferit multe primejdii pentru nevoințele credinței și s-a suit la Hristos, Dătătorul de cununi.

Sfîntul Apostol Crescent, pe care îl pomenește Sfîntul Pavel în epistola a II-a către Timotei, care este alcătuită în limba elinească, zice: Crescent în Galatia, trimis de mine la propovăduire. Acesta a fost episcop în Galatia, apoi în Galia a propovăduit pe Hristos. În Viena, cetatea nemților, a pus episcop pe Zaharia, ucenicul său, iar el s-a întors în Galatia și s-a sfîrșit mucenicește pe vremea împărăției lui Traian.

Sfîntul Apostol Epenet, pe care Pavel, în scrisoarea cea către Romani, îl pomenește, zicînd: Închinați-vă lui Epenet, iubitul meu, care este începătură a Ahaiei întru Hristos. El a fost episcop în Cartagina.

Sfîntul Apostol Andronic (Notă - Pomenirea Sfîntului Andronic, afară de această zi, se mai cinstește încă deosebit în 17 zile ale lunii Mai, împreună cu Iunia, ajutătoarea lui; deci, vezi acolo viața lui mai pe larg), pe care Pavel tot în aceeași scrisoare îl pomenește: Închinați-vă lui Andronic, zicîndu-i și numindu-l rudenie și împreună robit cu sine, vestit între apostoli, care mai înainte decît sine a crezut în Hristos. El a fost episcop în Panonia.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna iulie


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site