Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site


Cuviosul Cosma Sihastrul
(3 august)


Viețile Sfinților pe luna august

Despre acest cuvios părinte Cosma, se scrie astfel în cartea ce se numește Limonar: Părintele Vasile, preotul Mînăstirii Vizantia, ne-a povestit, zicînd: "Fiind eu în cetatea Domnului, Antiohia, a venit de la Ierusalim, din lavra Faran, la Preasfințitul Patriarh Grigorie, părintele Cosma scopitul, bărbat ales în pustnicie, rîvnitor al credinței, păzitor tare al dogmelor celor drepte și foarte înțelept în dumnezeiasca Scriptură. Petrecînd el cîteva zile în Antiohia, a murit; iar patriarhul a poruncit ca cinstitele lui moaște să le îngroape în patriarhala sa mînăstire, unde era îngropat un oarecare episcop.

Într-una din zile, m-am dus să cercetez mormîntul sfîntului stareț și să mă închin cinstitelor lui moaște. Acolo am văzut că ședea lîngă mormînt un sărac și cerea milostenie de la cei ce intrau în biserică. Acela, văzîndu-mă că mă închin la mormînt de trei ori și fac rugăciune preoțească pentru odihna celui mutat, mi-a zis: "Părinte, mare stareț a fost acela pe care l-ați îngropat aici acum două luni". Eu i-am grăit: "De unde știi?" El a răspuns: "Cu adevărat, părinte, eu am fost slăbănog doisprezece ani și prin acest stareț m-a tămăduit Dumnezeu. Și cînd sînt în orice fel de supărare, el vine și mă mîngîie și-mi dă răcorire. Să auzi încă și altă minune despre dînsul. De cînd l-ați îngropat, îl aud în toate nopțile strigînd către episcop: (r)Ereticule, nu te atinge și nu te apropia de mine, pentru că ești vrăjmașul soborniceștii și Sfintei Biserici a lui Dumnezeu!Ż"

Eu, auzind acestea - zice preotul - de la săracul cel tămăduit, m-am dus și am spus patriarhului și l-am rugat să poruncească să ia de acolo trupul starețului și să-l pună în alt loc. Preasfințitul patriarh mi-a zis: "Fiule, să mă crezi, cu nimic nu se vatămă părintele Cosma de ereticul acela; dar aceasta s-a făcut ca să fie știută de noi fapta starețului cea bună și rîvna lui pentru dreapta credință. Asemenea, să se vădească și credința cea rea a episcopului, ca să nu-l avem pe el în rîndul credincioșilor".

Același preot Vasile ne-a mai povestit de părintele Cosma și aceasta: "Odată am mers la dînsul la lavra Faran și starețul mi-a spus că într-o zi i-a venit lui un gînd, dorind să înțeleagă ce este ceea ce a zis Domnul ucenicilor Săi: Cel ce are haină să o vîndă și să-și cumpere sabie. Ucenicii I-au răspuns: Iată, sînt aici două săbii! Domnul le-a zis: Este destul. Deci, starețul, cercetînd mult despre aceasta și neputînd să socotească și să înțeleagă, a ieșit din chilie în amiaza zilei, vrînd să meargă la lavra care se numea Pirg, la părintele Teofil, ca să-l întrebe despre acel cuvînt. Mergînd prin pustie, cînd era aproape de Calamon, a văzut un balaur foarte mare coborîndu-se din muntele Calamonului. Balaurul acela era atît de mare, încît cînd se încovoia, trupul său se făcea ca o boltă și în urma lui rămînea foarte mare pe pămînt; astfel se tîra în preajma căii care era înaintea starețului.

Starețul, cunoscînd că acela este meșteșugul diavolului, care voia să-i împiedice calea pe care o avea în gînd, s-a înarmat cu rugăciunea și a trecut fără frică pe calea care-i stătea înainte, pe sub încovoietura trupului balaurului, ca printr-o boltă, nepătimind nici o vătămare, păzindu-se astfel cu puterea lui Dumnezeu. Venind la părintele Teofil și punîndu-i întrebarea despre cuvîntul ce s-a zis mai înainte, a auzit de la dînsul un răspuns ca acesta: "Două săbii, înseamnă rînduiala cea îndoită a vieții celei plăcute lui Dumnezeu: lucrarea și vedenia; adică a se osteni și a-și adînci mintea în dumnezeiasca gîndire și rugăciune. De are cineva aceste două fapte bune, acela este desăvîrșit".

Preotul Vasile ne-a mai povestit despre cuviosul stareț încă și aceasta. La început, cînd am mers la părintele Cosma în lavra Faran și am petrecut într-însa zece ani, starețul mult m-a folosit pe mine cu cuvintele sale cele insuflate de Dumnezeu. Dar odată, vorbind despre mîntuirea sufletului, a adus niște cuvinte ale Sfîntului Atanasie, patriarhul Alexandriei, și mi-a zis: "Cînd vei auzi sau vei afla vreun cuvînt din cărțile Sfîntului Atanasie, de nu vei avea hîrtie, să-l scrii pe haina ta". O sîrguință ca aceasta avea cuviosul spre acei Sfinți Părinți și spre acei învățători bisericești atît de mari.

El, după viața cea vremelnică și plăcută lui Dumnezeu, a cîștigat parte în viața cea veșnică, cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, Căruia, împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfînt, I se cuvine slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.


La începutul paginii | Viețile Sfinților pe luna august


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Predici ale Parintelui Cleopa | Acatistier | Links | Cauta in site