Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site


Acatistul Sfîntului Ierarh Vasile cel Mare
(1 ianuarie)

Acatistier


Condacul 1

Pe tine trîmbița cea cu dumnezeiască glăsuire și cerească albină, care din florile învățăturilor ai adunat mierea cea făcătoare de viață a digmelor Treimii și o ai lăsat Bisericii lui Hristos bogăție neîmpuținată, din care gustăm noi toți, cu dulce cîntare te lăudăm, cîntînd ție: Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Icosul 1

Cel ce prin curăția vieții tale cea asemenea cu îngerii te-ai ridicat la dumnezeieștile înălțimi și, străbătînd printre cetele heruvimilor, ai descoperit dogmele Treimii, pe care le-ai lăsat Bisericii comoară nejefuită, Sfinte Vasile, primește de la noi nevrednicii laudele acestea:
Bucură-te, lauda cea strălucită a arhiereilor;
Bucură-te, dumnezeiescule învățător al dogmelor;
Bucură-te, următorul apostolilor cel credincios;
Bucură-te, stîlpul Bisericii cel prealuminos;
Bucură-te, al treimii apărătorule;
Bucură-te, de cele cerești arătătorule;
Bucură-te, ocîrmuitorul corăbiei celei duhovnicești;
Bucură-te, îndreptătorul vredniciei arhierești;
Bucură-te, luminătorul ceresc al preoției;
Bucură-te, povățuitorul preaînțelept al pustniciei;
Bucură-te, deșteptătorul păcătoșilor către pocăință;
Bucură-te, mîngîietorul celor ce adorm întru dreapta credință;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 2-lea

Al Păstorului păstorilor de aproape slugă făcîndu-te, Sfinte Vasile, ai îmbogățit Biserica cu înțeleptele tale învățături; pentru care cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Ai fost, preasfinte părinte, totdeauna la înălțimile vredniciei arhierești și întru adîncul smereniei; pentru care noi minunîndu-ne cîntăm ție:
Bucură-te, cel ce te veselești în Biserica biruitoare;
Bucură-te, cel ce de la Împăratul Hristos primești binecuvîntare;
Bucură-te, turn preaînalt al privirilor cerești;
Bucură-te, înțeleptul tîlcuitor al celor teologicești;
Bucură-te, magistrul științelor frumoase;
Bucură-te, că ți-ai ales pe cele nemincinoase;
Bucură-te, cu serafimii liturghisitorule;
Bucură-te, cu heruvimii de Dumnezeu văzătorule;
Bucură-te, prietenul apostolilor;
Bucură-te, întîistătătorul arhiereilor;
Bucură-te, cu mucenicii împreună-șezătorule;
Bucură-te, cu proorocii bine-vorbitorule;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 3-lea

Pusu-te-a pe tine, Sfinte Vasile, Dumnezeu-Cuvîntul, tărie bună Bisericii sale, cel ce cu tunetul cuvintelor tale amuțești gurile ereticilor; iar noi credincioșii, bucurîndu-ne, cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Împotrivindu-te, părinte, lui Iulian prea păgînul împărat și mărturisind Dumnezeirea lui Hristos, ai rușinat păgînătatea lui, făcîndu-te mucenic de bunăvoie; pentru care auzi de la noi:
Bucură-te, sabie ascuțită cu focul Duhului;
Bucură-te, mărturisitor fără de frică al adevărului;
Bucură-te, propovăduire puternică a Treimii;
Bucură-te, luptător tare împotriva nedumnezeirii;
Bucură-te, predicator mare al Dumnezeirii;
Bucură-te, gură adînc-grăitoare a Treimii;
Bucură-te, către Sfînta Treime al credincioșilor mijlocitor;
Bucură-te, al Bisericii a toată lumea luminător;
Bucură-te, că pe cei zgîrciți, spre îndurare i-ai plecat;
Bucură-te, cel ce pe popor de foame l-ai scăpat;
Bucură-te, al iubirii de argint săgetătorule;
Bucură-te, la milostenie îndemnătorule.
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 4-lea

Văzut-ai, mare ierarhe Vasile, pe Născătoarea de Dumnezeu înconjurată de cetele îngerești și poruncind mucenicului Mercurie să nimicească pe păgînul Iulian, vrăjmașul Fiului său; iar după ce te-ai încredințat că ai fost ascultat, îndată ai cîntat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4--lea

Pe Valent cel orbit cu eresul lui Arie, care tulbura Biserica lui Hristos, cu multă bărbăție l-ai mustrat, preaînțelepte părinte; pentru care te lăudăm pe tine zicînd:
Bucură-te, ochiul Bisericii cel pătrunzător;
Bucură-te, de pleava clevetirilor vînturilor;
Bucură-te, al viei lui Hristos înțelept lucrătorule;
Bucură-te, al tainelor mare învățătorule;
Bucură-te, munte aspru al pocăinței;
Bucură-te, cetate nejefuită a credinței;
Bucură-te, privighetoarea Bisericii cea dulce glăsuire;
Bucură-te, vulturul teologiei, cel cu înaltă suire;
Bucură-te, al preoției povățuitorule;
Bucură-te, al dascălilor învățătorule;
Bucură-te, mare învățător al fecioriei;
Bucură-te, grădina cea împodobită a curăției;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 5-lea

Venit-a la tine, Sfinte Ierarhe Vasile, femeia ce fusese nedreptățită de eparhul cetății, cerînd de la tine a-i face mijlocire; iar tu, înfricoșîndu-l cu judecata lui Dumnezeu, l-ai plecat ai face dreptate; de care ea, bucurîndu-se, ți-a adus mulțumire, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Următor făcîndu-te Mîntuitorului, preaînțelepte părinte, te-ai arătat mare apărător celor nedreptățiți; pentru care zicem:
Bucură-te, apărătorul văduvelor;
Bucură-te, părintele săracilor;
Bucură-te, sprijinitorul celor nedreptățiți;
Bucură-te, bogăția celor lipsiți;
Bucură-te, cel ce pe împărații cei fără de lege i-ai mustrat;
Bucură-te, că pe eparhul spre milă l-ai plecat;
Bucură-te, cel ce cunună mucenicească ai dorit;
Bucură-te, că mărturisitor a fi te-ai învrednicit;
Bucură-te, cel ce bogăție pierzătoare n-ai adunat;
Bucură-te, că întru sărăcie lui Hristos ai urmat;
Bucură-te, asemenea lui Ilie rîvnitor;
Bucură-te, ca Isaia mare glăsuitor;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 6-lea

Primit-ai, mare arhipăstrătorule Vasile, putere de la Dumnezeu asupra diavolului, încît l-ai silit a trimite prin văzduh tînărului prin care se vînduse; de care minune spăimîntîndu-ne, cîntăm lui Dumnezeu, Celui ce te-a preamărit pe tine, cîntare: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Se îngrozesc mulțimile diavolilor numai auzind de numirea ta, părinte al părinților Vasile; iar noi credincioșii cîntînd, aducem ție laudele acestea:
Bucură-te, fulger care arzi pe duhurile satanei celei spurcate;
Bucură-te, tunetul care risipești sfaturile cele necurate;
Bucură-te, cel ce cu armele duhului te-ai îmbrăcat;
Bucură-te, că prin acelea pe puterile cele potrivnice le-ai sfărîmat;
Bucură-te, cel ce pe fiul împăratului l-ai vindecat;
Bucură-te, că pe mulți din adîncul păcatului ai ridicat;
Bucură-te, că pe cel lepros l-ai tămăduit;
Bucură-te, că pe cei cu fapte bune prin Duhul i-ai cunoscut;
Bucură-te, îngerul cel pămîntesc;
Bucură-te, omul cel ceresc;
Bucură-te, sare tainică a învățăturii;
Bucură-te, luminat povățuito al mîntuirii;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 7-lea

Descoperindu-i Dumnezeu viața ta cea plină de sfințire, părinte Vasile, cuviosul Efrem în pustie vedea un stîlp de foc care se înălța la cer și a auzit glas zicînd: "În acest fel este Vasile". De care minunîndu-se, a cîntat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Avut-ai, preasfinte părinte, inima ta din pruncie locaș curat Sfîntului Duh, prin care te-ai făcut mare între aleșii lui Dumnezeu; pentru care cîntăm ție:
Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neînserate;
Bucură-te, fîntîna scripturilor celor de Dumnezeu însuflate;
Bucură-te, porumbul Domnului cel cu aripi aurite;
Bucură-te, al teologului Grigorie prietene iubite;
Bucură-te, cu Gură de Aur întru Dumnezeu unire;
Bucură-te, cu amîndoi a lor pecetluire;
Bucură-te, muză de credință învățătoare;
Bucură-te, înțelepciunea Bisericii trebuitoare;
Bucură-te, că de înțelepciunea ta s-au mirat împărații;
Bucură-te, că de frumoasa ta grăire au amuțit ereticii;
Bucură-te, rîu de apele vieții revărsător;
Bucură-te, crin ca de mireasă împodobitor;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 8-lea

Precum cînd erai în viața aceasta aduceai jertfa cea fără de sînge pentru păcatele poporului, așa acum, prealăudate ierarhe, stînd lîngă scaunul Dumnezeirii, înalță ca o jertfă rugăciunile tale cele bine-primite pentru noi, care te lăudăm pe tine cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Stîlp luminător ai fost pe pămînt Bisericii lui Hristos, Vasile, și îndrăzneala ta către Hristos o ai dovedit și după moarte; pentru care auzi-ne pe noi care zicem ție:
Bucură-te, cu numele împărăției numite;
Bucură-te, al Bisericii mare părinte;
Bucură-te, diamantul credinței cel nezdrobit;
Bucură-te, apărătorul dogmelor cel nebiruit;
Bucură-te, oglinda descoperirilor celor dumnezeiești;
Bucură-te, paharul tainelor celor cerești;
Bucură-te, cerb la izvorul nemuririi alergător;
Bucură-te, celor credincioși către aceea povățuitor;
Bucură-te, crinul arhiereilor cel cu dumnezeiască mirosire;
Bucură-te, făclia cuvîntătorilor de Dumnezeu cea cu cerească strălucire;
Bucură-te, seceră apostolească, de neghinele eresurilor tăietoare;
Bucură-te, rouă cerească de arșița păcatelor răcoritoare;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 9-lea

Zis-ai preaînțelepte părinte, că "filosofia cea adevărată este gîndirea la moarte". dă-ne deci nouă cu rugăciunile tale cele bine-primite la Dumnezeu să trecem fără primejdie prin porțile morții și, ajungînd la viața cea fericită, să cîntăm împreună cu tine lui Dumnezeu cîntare: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Împodobit-ai, preaminunate, scaunul arhieriei cu înțelepciunea ta preaînaltă și cu dumnezeiasca sfințenie; pentru care aducem ție laudele acestea:
Bucură-te, ostașul cel ager al armelor celor duhovnicești;
Bucură-te, slujitorule cu puterile cele cerești;
Bucură-te, cel ce întru împodobirea Bisericii pe mulți ai întrecut;
Bucură-te, că vestirea ta la margini a străbătut;
Bucură-te, cel ce în norul privirilor ai intrat;
Bucură-te, că teologului Ioan ai urmat;
Bucură-te, piatra cea scumpă a arhieriei;
Bucură-te, podoaba cea luminoasă a preoției;
Bucură-te, noule David de la turmele pustnicilor chemat;
Bucură-te, că prin ușa oilor în staul ai intrat;
Bucură-te, cel ce turma la verdeața Scripturilor o ai păscut;
Bucură-te, că a păstoriei icoană vie te-ai văzut;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 10-lea

Venit-a la tine, părinte, femeia cea păcătoasă și dîndu-ți hîrtia cea pecetluită în care erau scrise păcatele sale, pe care se rușina a le mărturisi, tu degrab, alergînd la rugăciune către Dumnezeu, ai făcut prin minune a se șterge păcatele ei. Pentru aceea noi, minunîndu-ne de îndrăzneala ta cea mare către Dumnezeu, cîntăm: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Te-ai arătat lui Hristos, prealuminate părinte, zid nebiruit ridicat prin înțelepciunea Lui la înălțime; pentru care cu laude ca și cu niște flori te încununează pe tine, zicînd:
Bucură-te, vioara Duhului cea dulce răsunătoare;
Bucură-te, albina raiului cea de viață adunătoare;
Bucură-te, muză de cele cerești cîntătoare;
Bucură-te, grădina Scripturilor cea veselitoare;
Bucură-te, al doilea Moise care marea eresurilor despărțești;
Bucură-te, că a trece prin aceasta pe noul Israil îl povățuiești;
Bucură-te, stîlpul credinței cel de viață purtător;
Bucură-te, fagure de miere din izvorul cel începător;
Bucură-te, hrănitorul celor săraci de cunoștință;
Bucură-te, ajutătorul grabnic celor ce te cheamă cu credință;
Bucură-te, cel întîi în treimea arhiereilor;
Bucură-te, că împodobești ceata păstorilor;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 11-lea

Avut-ai, Sfinte Părinte Vasile, semn minunat văzut de venirea Sfîntului Duh, în sfințirea dumnezeieștilor Taine. Pentru aceasta, înfruntînd neluarea aminte a diaconului, ai făcut a se despărți prin perdele altarul de adunarea credincioșilor; de care minunîndu-ne cîntăm lui Dumnezeu Celui minunat întru sfinții Săi: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Minune mare s-a văzut la trecerea ta din viața aceasta, bine-plăcutule al lui Dumnezeu Vasile, căci sculîndu-te de pe patul morții, ai botezat pe evreul Ioasaf cu toată casa lui; pentru care te lăudăm, zicînd:
Bucură-te, că după a ta cerere, Dumnezeu a primit a-ți prelungi viața;
Bucură-te, că ți s-a încredințat ca evreul să dobîndească credința;
Bucură-te, cel ce comoara cea din Evanghelie ai aflat;
Bucură-te, că pe aceasta prin ostenelile arhierești o ai scăpat;
Bucură-te, cerbul cel sprinten al munților cerești;
Bucură-te, înger iubit al puterilor îngerești;
Bucură-te, cela ce haina cea de nuntă prin înfrînare ți-ai împodobit;
Bucură-te, că vezi pe Acela pe care L-ai dorit;
Bucură-te, că acum auzi cîntările ce nu se pot grăi cu limbi omenești;
Bucură-te, că acum te desfătezi în cîntări dumnezeiești;
Bucură-te, spic ceresc cel cu însutită rodire;
Bucură-te, cel ce însetezi de a noastră mîntuire;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 12-lea

Prealuminate ierarhe Vasile, caută cu milostivire din înălțimea munților cerești spre noi care luptăm cu multe necazuri în marea acestei vieți și, primind micile noastre laude, dă-ne ajutor cu rugăciunile tale, ca, mîntuindu-ne, să ne învrednicim a cînta împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Arătîndu-ți-Se Însuși Mîntuitorul cu Sfinții Apostoli, vrednicule de laude părinte, te-a învățat lucrarea dumnezeieștii Liturghii, pe care o ai lăsat Bisericii podoabă de mare cuviință; pentru care, cu smerenie lăudîndu-te, zicem ție:
Bucură-te, al altarului diamant neprețuit;
Bucură-te, al păstorului fluier aurit;
Bucură-te, cunoscătorul dogmelor și al canoanelor;
Bucură-te, luminătorul păstorilor și al soboarelor;
Bucură-te, smirna cea cu dumnezeiască mireasmă a Liturghiei;
Bucură-te, vrednicia cea îngerească a preoției;
Bucură-te, a Bisericii făclie luminătoare;
Bucură-te, a celor leneși trîmbiță deșteptătoare;
Bucură-te, ca Pavel Bisericii luminător;
Bucură-te, ca Petru de cerească împărăție descuietor;
Bucură-te, gura Cuvîntului din cer tunătoare;
Bucură-te, văpaia Duhului de eretici mistuitoare;
Bucură-te, mare ierarhe Vasile!

Condacul al 13-lea

O, preaminunate părinte al părinților, Sfinte Ierarhe Vasile, primind puțina noastră cîntare, precum Mîntuitorul banii văduvei, solește pentru noi trecere fără primejdii în ceasul morții, ca învrednicindu-ne a intra în cămara dumnezeieștii Împărății, să cîntăm cu tine împreună cîntare lui Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăși Icosul întîi: Cel ce prin curăția vieții tale... și Condacul întîi: Pe tine, trîmbița cea cu dumnezeiască... și se face otpustul.


La începutul paginii | Acatistier


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site