Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site


Acatistul Sfîntului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei
(6 decembrie)

Acatistier


Condacul 1

Cel ce verși mir de mult preț la toată lumea și mie celui nevrednic și mai mult decît toți păcătos, dăruiește-mi ca să-ți aduc ție cîntare, Părinte Nicolae. Tu, ca cel ce ai îndrăznire către Dumnezeu, slobozește-mă din toate necazurile ca să cînt ție: bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Icosul 1

Arătatu-te-ai în vis Împăratului celui cinstitor de Dumnezeu și pentru moartea voievozilor acelora l-ai îngrozit pe el și degrab ascultînd de porunca ta, Nicolae, a poruncit ca să-i elibereze pe dînșii. Pentru aceea ei au fost cuprinși de bucurie și de frică, iar eu cu dînșii grăiesc lie, Sfinte Nicolae:
Bucură-te, capul cel sfințit;
Bucură-te, cel ce ai sfărîmat capul cel diavolesc cu rugăciunile tale;
Bucură-te, slujitorule al Împăratului tuturor;
Bucură-te, ajutătorul celor credincioși;
Bucură-te, întărirea Ortodoxiei;
Bucură-te, pierzătorul celor fără de lege;
Bucură-te, cel ce ești însuflat cu suflarea Duhului Sfînt;
Bucură-te, cel ce ai pierdut viforul mulțimii zeilor;
Bucură-te, cel ce ești dimpreună vorbitor cu îngerii;
Bucură-te, izgonitorul demonilor;
Bucură-te, graiule al dumnezeieștilor cuvinte;
Bucură-te, cel ce ai astupat gurile ereticilor;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 2-lea

Pe pămînt, al doilea Înaintemergător te-ai arătat, Nicolae, spre mustrarea fărădelegilor; că acela a mustrat pe Irod, săvîrșitorul fărădelegii, iar tu ai rușinat pe Arie cel orbit cu eresul; și toată lumea ai voit să o curățești de învățăturile lui cele nedrepte, și turma ta a o lumina, ca un părinte și învățător. Pentru aceea cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Vrînd dimineața, Avlavie, după porunca împăratului, să scoată pe cei legați din temniță la tăiere, tu, cu minunile tale, mai înainte ai apucat prin vis și, îngrozîndu-l pe el, ai zis: nimic să nu faci bărbaților acestora, că nevinovați sînt spre tăiere; pentru aceea și noi cu dînșii grăim ție, Nicolae mărite:
Bucură-te, mare făcătorule de minuni;
Bucură-te, grabnic ajutătorule
Bucură-te, cald folositorule;
Bucură-te, cercetătorul celor necăjiți;
Bucură-te, limanul cel lin al celor înviforați;
Bucură-te, mîngîierea celor ce plîng;
Bucură-te, hrănitorul celor flămînzi;
Bucură-te, povățuitorul celor orbi;
Bucură-te, bogăția săracilor;
Bucură-te, toiagul cel tare al bătrîneților;
Bucură-te, cununa Bisericii;
Bucură-te, părintele săracilor și bun dăruitorule;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, măre făcător de minuni!

Condacul al 3-lea

Am auzit, Nicolae, de minunile tale și m-am spăimîntat, că de bucurie și de frică, fiind cuprins, ce am a răspunde, nu mă pricep. Ci tu, cu rugăciunile tale cele treze, luminează-mi mintea ca să cînt lui Dumnezeu dimpreună cu tine: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Arhanghelii cu îngerii se minunează, părinte, de credința ta cea tare către Dumnezeu; apostolii și proorocii se laudă cu tine; oamenii cei dreptcredincioși spre tine au nădejde. Pentru aceasta și eu, deși sînt nevrednic, grăiesc ție, Sfinte Nicolae:
Bucură-te, cel ce împreună-locuitor ești cu îngerii;
Bucură-te, cel ce aduci întristare diavolilor;
Bucură-te, cel ce ești slujitor asemenea lui Grigorie Teologul în preoție;
Bucură-te, cu Ioan Gură de Aur dimpreună vorbitorule;
Bucură-te, prietenul marelui Vasile;
Bucură-te, că dimpreună cu dînșii tăi eresurile;
Bucură-te, cel ce porți o credință cu dînșii;
Bucură-te, că faci minuni spre împăcare;
Bucură-te, că tu cureți lumea de mulțimea zeilor;
Bucură-te, cel ce ai vorbit mai dinainte despre cinstirea Născătoarei de Dumnezeu în Biserică;
Bucură-te, că reușind pe Arie înșelătorul la sobor l-ai învins;
Bucură-te, că pe fecioarele acelea le-ai oprit de la împreunarea cea desfrînată cu ajutorul tău;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 4-lea

O, mare făcătorule de minuni Nicolae, deși pe fecioarele acelea vrea tatăl lor să le dea, pentru sărăcie, la desfrînare, tu, părinte, mai înainte apucînd, aur din destul tatălui lor ai dat. Pentru aceea, nepricepînd ei de unde se făcea aceasta, minunîndu-se, au cîntat lui Dumnezeu cîntarea: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ca să arăți a ta mare milostivire către cei săraci, preafericite, bătrînului noaptea întru ascuns trei legături de galbeni de aur ai dat, izbăvindu-l pe el și pe fetele lui de la căderea în păcat. Pentru aceea auzi de la toți:
Bucură-te, vistieria milei lui Dumnezeu;
Bucură-te, primirea mai înainte a cunoștinței Lui;
Bucură-te, dătătorule al bunătăților lui Dumnezeu;
Bucură-te, hrana și bucuria celor ce aleargă către tine;
Bucură-te, pîine de hrană neîmpuținată celor lipsiți;
Bucură-te, bogăție de Dumnezeu dăruită celor ce viețuiesc în lipsă pe pămînt;
Bucură-te, ridicarea grabnică a săracilor;
Bucură-te, limpede cugetare celor necăjiți;
Bucură-te, că ești blînd ascultător celor neputincioși;
Bucură-te, dulceața a toată lumea;
Bucură-te, mirele celor trei fete;
Bucură-te, izbăvitorul necazurilor mele cu rugăciunile tale;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 5-lea

Către biserica ta mergînd oarecînd Vasile, sîrguindu-se să-ți aducă dar, a fost răpit de agarieni și l-au dat pe el ostașii lui Amira stăpînului lor spre slujbă; iar părinții lui, deși erau întristați, însă n-au încetat a îndrepta către tine rugăciuni și, trecînd ziua praznicului tău, de către seară, l-ai pus pe el înaintea lor și, văzînd ei această minune, cu tine cîntare de bucurie lui Dumnezeu cîntau: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Mergînd fiul lui Agricola să dea un pahar lui Amira a stat înaintea lui cu frică; iar tu, părinte, rugat fiind de părinții lui, l-ai izbăvit pe el din mîinile lui în acel ceas; pentru aceea cu dînșii grăim ție, Nicolae, ca unui bun păstor;
Bucură-te, ierarhul Domnului;
Bucură-te, luminată propovăduire a creștinității;
Bucură-te, cel ce porți nume de biruință;
Bucură-te, stîrpirea patimilor celor neroditoare;
Bucură-te, aducerea de roadă a pomilor celor duhovnicești;
Bucură-te, îndreptătorul dreptcredincioșilor;
Bucură-te, prădarea păgînătății;
Bucură-te, doctorul cel fără de plată;
Bucură-te, că în dar ai luat, în dar împarți tămăduiri;
Bucură-te, al celor neputincioși bun păstor;
Bucură-te, cel ce izgonești dintre noi slujitorii cei diavolești;
Bucură-te, desfătarea a toată lumea;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 6-lea

Minunată s-a arătat nașterea ta, Nicolae, credincios fiind tu pe pămînt, din vremea nașterii tale; că ai supt numai din sînul cel drept și de la sînul maicii tale te-ai cunoscut făcător de minuni; pentru aceea și acum cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

De împresurările diavolești izbăvește pe oameni, părinte, cu rugăciunile tale, cel cu rîurile sudorilor tale ai stins mulțimea zeilor celor păgîni; pentru aceea și acum dăruiește vindecări neputințele noastre, ierarhe, ca să te lăudăm pe tine zicînd:
Bucură-te, Nicolae;
Bucură-te, făcătorule de minuni;
Bucură-te, preacuvioase;
Bucură-te, preafericite;
Bucură-te, cel ce ești cu nume mare;
Bucură-te, preamărite;
Bucură-te, hrănitorul postitorilor;
Bucură-te, învățătorul înfrînării;
Bucură-te, îndreptarea celor rătăciți;
Bucură-te, că altceva nu știm să grăim fără numai: bucură-te;
Bucură-te, că prin tine ne îndestulăm de lumină;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 7-lea

Avînd vicleană cunoștință, Arie a început a învăța eresurile cele fără de Dumnezeu și a intrat în turma ta, ca un lup, vrînd ca o fiară să o apuce; dar tu, prealăudate, degrab alergînd către Stăpînul, cu rugăciunile tale ai izgonit toată nebunia lui și ca pe o fiară cumplită l-ai surpat. Pentru aceea cu tine, Nicolae, cîntăm lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat ție această putere: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Mai înainte împotrivindu-te eresului lui Arie, cel de trei ori blestemat, ai rușinat a lui fără de Dumnezeu învățătură și ca pe al doilea Iudă surpîndu-l l-ai lăsat. Pentru aceea și noi grăim ție neîncetat:
Bucură-te, întîistătătorule pe scaunul Mirelor;
Bucură-te, mare ierarh al Lichiei;
Bucură-te, cale nerătăcită a celor ce înoată pe mare;
Bucură-te, timpan, care dai sunet de dumnezeiască glăsuire;
Bucură-te, chimval răsunător;
Bucură-te, trîmbița Sfintei Treimi;
Bucură-te, că ai stricat trîmbița eresurilor lui Arie;
Bucură-te, zicea ție Constantin;
Bucură-te, a grăit ție Avlavie;
Bucură-te, a adus ție tatăl cu fetele;
Bucură-te, au grăit Agricola cu Vasile;
Bucură-te, că prin tine de mînia potopului izbăvindu-ne, pace cu Dumnezeu aflăm;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 8-lea

Minunea dumnezeiască te-ai arătat, celor ce alergau la biserica ta, de Dumnezeu purtătorule, de multe feluri de necazuri și năvăliriri izbăvindu-i, părinte, pe cei ce după Dumnezeu, spre tine cu credință și-au pus nădejdea, cîntînd: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Ca cel ce ai îndrăznire către Hristos, Nicolae, că turma Lui păzești de lupii cei văzuți și nevăzuți și de către cei ce scapă sub acoperămîntul tău nu te întorci, și nouă celor ce sîntem învăluiți de gînduri și de lucruri viclene, dă-ne mînă de ajutor, părinte, ca să te lăudăm pe tine zicînd:
Bucură-te, Nicolae prealăudate;
Bucură-te, întărirea Mirelor;
Bucură-te, podoaba Lichiei;
Bucură-te, cîrmuitorule cel bun;
Bucură-te, că dimpreună cu îngerii salți;
Bucură-te, căci cu arhanghelii te veselești;
Bucură-te, că fără materie cu heruvimii slujești Făcătorului;
Bucură-te, că pe Arie, diavolul cel întrupat, l-ai surpat;
Bucură-te, cel ce dăruiești bun miros“
Bucură-te, cel ce respingi mirosul cel rău;
Bucură-te, albeală, care speli patimile;
Bucură-te, roșeală, care acoperi păcatele;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 9-lea

Nu pricepem de unde vom începe a-ți aduce laudă, părinte. Care cîntare îți vom cînta? Sau cu ce cununi te vom încununa? Că, de ne vom aduce aminte de voievozi; ne minunăm; de Vasile, ne mirăm; despre fecioarele acelea, nu ne pricepem ce să grăim; de toți ne minunăm și împreună cu tine lui Dumnezeu, Celui ce ți-a dat ție cele preamărite, laudă Îi trimitem, cîntînd cîntarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Văzînd Stăpînul a toate neamul omenesc pierzîndu-se cu eresul nebuniei lui Arie, pe tine te-a dat mustrător nebuniei lui. Dar tu, părinte, de la masa învățăturii dumnezeiești, ca pe un urît, l-ai lepădat; iar pe noi cu frămîntările Ortodoxiei ne miluiește, ca să cîntăm ție:
Bucură-te, Nicolae, Israelul cel nou;
Bucură-te, sabie ascuțită, care tai nedumnezeirea;
Bucură-te, întărirea credincioșilor;
Bucură-te, omorîrea celor fără de lege;
Bucură-te, cel ce au luat Duhul Sfînt ca un porimb;
Bucură-te, cel ce îneci duhurile cele viclene în marea cea de foc;
Bucură-te, porumbelul Domnului;
Bucură-te, cursă prinzătoare asupra celui viclean;
Bucură-te, cel ce dăruiești celor legați slobozire;
Bucură-te, că ai legat eresurile cele fără de Dumnezeu;
Bucură-te, că deschizi gurile ortodocșilor;
Bucură-te, că legi limbile celor vicleni;
Bucură-te, Sfinte Ierarh Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 10-lea

Auzit-am pe Vasile acela grăind și înaintea tuturor spunînd minunile tale, pe care le-ai făcuit cu dînsul, părinte; și minunîndu-ne, am preamărit puterea ta cea dată ție de Dumnezeu; că tu, ca un bun păstor, degrab alergi către cei ce te roagă pe tine și pentru toți te rogi lui Dumnezeu și Stăpînului, cîntînd: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Izbăvește-ne, părinte, cu rugăciunile tale, ca și pe Vasile acela. Auzi-ne, preacuvioase, cu auzul tău, precum ai auzit pe voievozii cei legați. Dă-ne mînă de ajutor, Nicolae, precum ai dat celor ce fuseseră învăluiți în mare, ca să grăiesc ție acestea:
Bucură-te, al doilea Moise;
Bucură-te, tablă duhovnicească;
Bucură-te, haina preoției;
Bucură-te, mai înainte arătătorul dreptății;
Bucură-te, întunecătorul nedreptății;
Bucură-te, de Dumnezeu încununate ierarhe;
Bucură-te, cel ce îngrădești gurile celor hulitori de Dumnezeu;
Bucură-te, lumina cea aprinsă cu dumnezeiască văpaie;
Bucură-te, că ai stins văpaia cea diavolească;
Bucură-te, că ai afundat pe satana, ca plumbul în adînc;
Bucură-te, mărgăritar mult-luminos;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 11-lea

Tu ești păstorul cel bun, Nicolae, că pe turma ta o povățuiești către pășunea cea duhovnicească și din izvorul raiului o adăpi pe ea. Pentru aceea împreună cu tine cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Pom al raiului fiind, fericite, că ai stîlpări de rugăciuni neîncetate către Dumnezeu, dă-ne nouă sub umbra acelora totdeauna a ne umbri ca să grăim ție:
Bucură-te, viețuitorule în locașul Celui Preaînalt;
Bucură-te, cel ce ai înecat pe fiii diavolești;
Bucură-te, păzitorul rînduelii tale;
Bucură-te, mitropolite;
Bucură-te, ccă ai rușinat basmul eresurilor lui Arie;
Bucură-te, maica mulțimii popoarelor pămîntești;
Bucură-te, rana mulțimii diavolilor;
Bucură-te, părinte și învățătorule;
Bucură-te, că pe dascălul eresurilor l-ai rușinat;
Bucură-te, cel ce ai cinstit căruntețile, înfrusețîndu-le cu înțelepciune duhovnicească;
Bucură-te, cel ce ai rușinat căruntețele lui Arie cele urîte;
Bucură-te, că prin tine ne-am învățat a ne închina Ziditorului în Treime;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 12-lea

Ințelepciunea ta cea întru tot cinstită pe Arie cel rătăcit l-a rușinat, și mintea ta a stricat mulțimea zeilor; mîntuiește și sufletele noastre cele rătăcite și ne învață a cînta cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu inima ne-am spăimîntat, cu sufletul ne-am tulburat, cu limba nu pricepem ce să grăim, fără numai acestea:
Bucură-te, cel ce ești mai mare între preoți;
Bucură-te, cel ce ești întîistătător pe scaunul Mirelor;
Bucură-te, împreună-șezătorule pe scaun cu apostolii;
Bucură-te, cel ce ești lumină înaltă;
Bucură-te, cel ce ai surpat înălțările gîndurilor celor diavolești ale lui Arie celui bîrfitor;
Bucură-te, rădăcina dumnezeiescului pom;
Bucură-te, că ai tăiat rădăcina eresurilor satanei;
Bucură-te, pomul cel sădit de îngeri;
Bucură-te, cel ce ai încuiat pe îngerul satanei întru adînc;
Bucură-te, liman lin al celor învăluiți;
Bucură-te, bun cîrmnuitor al corabiei celei duhovnicești;
Bucură-te, că prin tine ne învrednicim de viața cea fără de sfîrșit;
Bucură-te, Sfinte Ierarhe Nicolae, mare făcător de minuni!

Condacul al 13-lea

O, preaminunate părinte Nicolae, plîngem și alergăm către al tău sprijin, aducînd ție acum această puțină rugăciune, ca să ne izbăvești de chinul cel de veci cu rugăciunile tale, ierarhe prealăudate, și ne învrednicește veșnicei împărății, ca dimpreună cu tine să cîntăm cîntarea lui Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi iarăși se zice Icosul întîi: Arătatu-te-ai în vis împăratului... și Condacul întîi: Cel ce verși mir de mult preț... După aceea se citește această

RUGĂCIUNE

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăcune te cheamă pe tine, sîrguiește degrab a le ajuta; izbăvește turma lui Hristos de lupii cei ce o răpesc pe ea, și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește prin sfintele tale rugăciuni de gîlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică; și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mînia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvîntul și cu lucrul sîntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mînia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca, prin solirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață lin și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stînga să ne izbăvească, și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.


La începutul paginii | Acatistier


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site