Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site


Acatistul Sfîntului Ioan Botezătorul
(7 ianuarie)

Acatistier


Condacul 1

Prin tine izbăvindu-ne de tot necazul, după datorita mulțumire, pe tine apărătorul și fierbinte sprijinitorul nostru te rugăm, cel ce ai îndrăznire către Domnul, din toate nevoile ne slobozește pe noi, ca să-ți cîntăm: Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Icosul 1

Înger înaintestătător, al cetelor drepților, tu ești Ioane proorocule, că strălucind cu dumnezeiasca lumină, luminezi pe toți cei ce laudă dumnezeiască pomenirea ta, și cu fierbințeală și dragoste te măresc și zic către tine așa:
Bucură-te, stea de lumină purtătoare lumii;
Bucură-te, făclie strălucitoare a toată făptura;
Bucură-te, cădere de pieire demonilor;
Bucură-te, ridicarea pămîntenilor celor căzuți;
Bucură-te, lumină necuprinsă de ochii omenești;
Bucură-te, adînc mare văzut de gîndurile credincioșilor;
Bucură-te, că tu ești povățuitorul mîntuirii;
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;
Bucură-te, datătorule de bucurie al creștinilor;
Bucură-te, pierzătorul blestemului pămîntenilor;
Bucură-te, prin care se luminează făptura;
Bucură-te, prin care se gonește necazul;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 2-lea

Văzînd toți prealuminată vedenia ta, proorocule, și noi zicem că preamăritul tău chip cu nepricepută înstrăinare nouă se arată, căci atingîndu-te cu mîna de creștetul Stăpînului, ai grăit așa: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Înțelegere din buze întinate, cum este cu putință a lăuda numele tău, dumnezeiescule Ioane proorocule și cel mai întîi tuturor cetelor drepților? Ci rugăciune cu cîntare aducem ție așa:
Bucură-te, luminătorul vedeniei celei neobișnuite;
Bucură-te, plinirea a multă lumină;
Bucură-te, laudă dumnezeiască a sfinților lui Hristos;
Bucură-te, cer cinstit al drepților lui Dumnezeu;
Bucură-te, cunoștință fără de număr ce o dăruiești cîntăreților tăi;
Bucură-te, sănătate preaminunată împărțită credincioșilor;
Bucură-te, minune mult mărită de îngeri;
Bucură-te, cel ce ești rană demonilor de mult plîns;
Bucură-te, lumină mai strălucită decît soarele;
Bucură-te, zarea focului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, luminarea și dulceața credincioșilor;
Bucură-te, povață și lumină orbilor;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 3-lea

Putere din cer, Ioane proorocule, dăruiește nouă celor ce lăudăm înfricoșătoarea și uimitoarea ta minune cea purtătoare de lumină și ca aurul strălucitoare și preamărită, că luminezi inimile credincioșilor, celor ce cu credință cîntă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Toată lumea te are pe tine mare apărător și bun ajutor întru nevoi; pentru aceea ca pe un apărător al credincioșilor, și grabnic izbăvitor, te cinstim pe tine, și întru pomenirea ta daruri ca acestea aducem ție:
Bucură-te, făcătorule de multe minuni;
Bucură-te, înțelepte dătător de poruncă nouă;
Bucură-te, fierbinte risipitor de vrăjmași;
Bucură-te, mîngîietor al firilor celor necăjite;
Bucură-te, că te rogi pentru noi către Domnul;
Bucură-te, că tu pe tiranul îl gonești de la noi;
Bucură-te, că luminezi inimile credincioșilor;
Bucură-te, că îndepărtezi gîndurile cele pline de răutate;
Bucură-te, fierbinte folositor al bolnavilor;
Bucură-te, mărgăritarul cel luminat al lui Hristos;
Bucură-te, prin care se luminează lumea;
Bucură-te, prin care s-a gonit vicleșugul;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 4-lea

Din toate necazurile slobozești pe toți, care cu dragoste și bucurie săvîrșesc pomenirea ta cea purtătoare de lumină, Sfinte Ioane proorocule și botezătorule; căci, ca o făclie purtătoare de strălucire, luminezi pe cei ce laudă pe Dumnezeu cu cîntare: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Soare purtător de lumină, sfeșnic cu strălucire de aur, sfințește, curățește pe cei ce prăznuiesc pomenirea ta cea dumnezeiască, că se înfricoșează toți, grăind ție așa:
Bucură-te, sfeșnicul luminii celei neapuse;
Bucură-te, scaun de nematerialnic foc;
Bucură-te, mîngîierea sufletească a pămîntenilor celor necăjiți;
Bucură-te, sănătate trupească a oamenilor celor bolnavi;
Bucură-te, stîlpul de bucurie cel în chip de foc al drepților;
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită, și frumusețea oamenilor;
Bucură-te, cîrmaci prealuminat celor ce înoată;
Bucură-te, hrănitor preamărit al celor flămînzi;
Bucură-te, stea mai luminată decît soarele;
Bucură-te, sfeșnic strălucitor cu raze de aur;
Bucură-te, dătătorule de daruri înțelepților;
Bucură-te, ajutătorul celor lipsiți;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 5-lea

Proorocule, vrînd să mîntuiască Domnul pe pămînteni din înșelăciune, ai ieșit din pustie ca un Înaintemergător al Domnului și ai înmulțit pe pămînt darul din destul, sfinte, și toate le-ai luminat cu dumnezeiască cunoștință; pentru aceea cîntăm lui Dumnezeu așa: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Văzut-au fiii oamenilor, proorocule, cinstită mîna ta, cînd s-a atins să boteze pe Domnul și s-au înfricoșat și cîntare dumnezeiască cu bună alcătuire s-au nevoit a cînta ție așa:
Bucură-te, slujitorul cel prealuminat al lui Hristos;
Bucură-te, înțelepciunea tuturor neamurilor;
Bucură-te, doctore luminat al bolnavilor;
Bucură-te, gonitorul cel înfricoșător al demonilor;
Bucură-te, frumusețea cea prealuminată a Bisericii lui Hristos;
Bucură-te, loc preacinstit cu bun miros al lui Dumnezeuț
Bucură-te, minunea minunilor cu multă mărire;
Bucură-te, dare cinstită cu multă dăruire;
Bucură-te, vas duhovnicesc prealuminat;
Bucură-te, comoara darului cea preacinstită;
Bucură-te, luminătorule al măriților mucenici;
Bucură-te, podoaba cea cinstită a preoților;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 6-lea

Capul tău cel dumnezeiesc tăindu-ți-se, Ioane proorocule Irodiada purtîndu-l se minuna, că n-a cunoscut de ce se mustra; și acum ca un înger petreci și cu oamenii vorbești, iar ucenicii văzînd tăierea ta, tînguindu-se, au cîntat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Proorocule, cînd ai zis: nu sunt vrednic a dezlega curelele de la picioarele Celui ce vine după mine, s-au înfricoșat toți auzind acestea, pînă cînd au văzut pe Acela botezat, și cîntînd au grăit către tine unele ca acestea:
Bucură-te, mărgăritar de mult preț;
Bucură-te, gura cîntărilor celor cinstite;
Bucură-te, lauda cea dulce a proo-rocilor;
Bucură-te, arma cea nebiruită a credincioșilor;
Bucură-te, graiul cel frumos al pustnicilor;
Bucură-te, mirul cel cu bun miros al cucernicilor preoți;
Bucură-te, turnul cel nebiruit al credincioșilor;
Bucură-te, făclia cea prealuminată a Bisericii;
Bucură-te, hrănitorul săracilor și al străinilor;
Bucură-te, vindecătorul orbilor și al șchiopilor;
Bucură-te, piatră scumpă de mult preț;
Bucură-te, făclie mult-luminoasă;
Bucură-te, Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 7-lea

Mare acoperitor și folositor, ca pe un turn de tărie, te-a aflat pe tine Ioane lumea, cel ce ești mai cinstit decît toți pămîntenii, și de cît toți drepții și preacuvioșii și arhiereii, că se spăimîntează toți cunoscîndu-ți viața ta cea nematerialnică și de aceea cîntă lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Arătat-a făptură nouă Stăpînul tuturor, prin tine, Ioane, căci, fiind atins creștetul Stăpînului de mîna ta care tremura, ne-a sfințit pe noi, și a luminat pe cei ce grăiesc către tine unele ca acestea:
Bucură-te, dătătorul bucuriei celei dumnezeiești;
Bucură-te, pierzătorul blestemului înșelăciunii celei diavolești;
Bucură-te, luminarea și lauda sfinților;
Bucură-te, desfătarea și bucuria dreptcredincioșilor;
Bucură-te, trandafir cu frumoase vopsele ale mirosului celui de taină;
Bucură-te, crin cu bun miros;
Bucură-te, zvedenie înfricoșătoare;
Bucură-te, că umpli de bună mireasmă sufletele;
Bucură-te, păzitorul cel nebiruit al pămîntenilor;
Bucură-te, scara cea cu bună-suire a credincioșilor;
Bucură-te, prin care se înnoiesc cele de jos;
Bucură-te, prin care se închină cele de sus;
Bucură-te, Ioane preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 8-lea

Vedenie străină dacă a văzut Zaharia pentru tine, fiul lui, Ioane proorocule, s-a spăimîntat cînd a văzut pe Gavriil, de a cărui frică a rămas mut pînă cînd te-ai născut, și îndată a cîntat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cu totul ești tu celor din nevoi strajă tare, și ocîrmuitorilor slavă și stăpînie, că prin tine, Ioane, credincioșii biruiesc toate semințiile vrăjmașilor și, lăudîndu-te, te măresc cu tocmită cîntare așa:
Bucură-te, izbăvirea și curățirea păcatelor;
Bucură-te, vas cinstit al Domnului;
Bucură-te, cîntare înfrumusețată a Stăpînului;
Bucură-te, cetate de Dumnezeu sădită și rai de hrană;
Bucură-te, loc de Dumnezeu umblat și lumina vieții;
Bucură-te, că ai înflorit rodul curăției,
Bucură-te, că izvorăști rîul înțelepciunii;
Bucură-te, săditorul livezii celor fără de materie;
Bucură-te, lucrătorul odraslei celei nestricăcioase;
Bucură-te, prin care ne-am luminat toți;
Bucură-te, prin care s-au mîntuit credincioșii;
Bucură-te, că ivorăști luminarea dreptei credințe;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 9-lea

Înfricoșatu-s-a Elisabeta, dacă a văzut pe Maica lui Iisus, venind către dînsa la închinare, și pruncul în pîntecele ei cu bucurie a grăit: Cel ce luminezi, toate, luminează-ne și pe noi care cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Dacă au intrat în urechile lui Zaharia graiurile Elisabetei, înțelegînd dezlegarea celor nevăzute ce vor să fie, toți s-au minunat și au grăit așa:
Bucură-te, tăinuitorule al celor negrăite;
Bucură-te, dezlegătorule al stricăciunii celui întîi-zidit;
Bucură-te, dătătorul cunoștinței de cele ce vor să fie;
Bucură-te, surpătorul mîndriei celor potrivnici;
Bucură-te, reazem și tărie dreptmăritorilor ocîrmuitori;
Bucură-te, tărie și folositor credincioșilor domni;
Bucură-te, că luminezi ochii inimilor;
Bucură-te, că întuneci gîndurile cele rele;
Bucură-te, cîntare frumoasă și cu bun miros;
Bucură-te, suflet cinstit al sufletelor celor bune;
Bucură-te, doctorul sufletelor și al trupurilor;
Bucură-te, arătătorul minunilor celor multe;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 10-lea

Sfinte izbăvește de toate nevoile pe toți cei ce aleargă către tine, la dumnezeiască pomenirea ta cea purtătoare de lumină și cu raze strălucitoare; că ai îndrăznire către Dumnezeu, și poți să izbăvești din nevoi pe cei ce cu dragoste Îi cîntă Lui: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Zid ești oamenilor, Sfinte Ioane, și turn nebiruit întru războaie, că, prin folosirea ta cea nebiruită se biruiesc taberele vrăjmașilor; iar noi, fiind mîntuiți, grăim către tine unele ca acestea:
Bucură-te, folositorul cel tare al pămîntenilor;
Bucură-te, alungătorul cel tare al dușmanilor;
Bucură-te, cel ce biruiești tabere în zile de război;
Bucură-te, cel ce dăruiești sfaturi de taine;
Bucură-te, crin iubitor de mir al mirosului celui de taină;
Bucură-te, trandafirul cel neveștejit al mirosului celui dumnezeiesc;
Bucură-te, că izvorăști rîul vindecării;
Bucură-te, că din tine curg pîraie minunate;
Bucură-te, steaua care luminezi lumea;
Bucură-te, lumina care luminezi cele întunecate;
Bucură-te, umblarea și tăria șchiopilor;
Bucură-te, povața și lumina orbilor;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 11-lea

Proorocule sfinte botezătorule, pentru mulțimea minunilor tale celor vrednice de laudă, de ți-am aduce cîntări și glasuri care să minuneze tot neamul omenesc, nimic nu săvîrșim cu vrednicie, față de darurile tale, pe care le dăruiești nouă celor ce cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Purtătorule de lumină și dumnezeiescule Ioane proorocule, cu înfricoșătoarele și luminatele tale minuni, luminează și strălucește inima noastră a celor ce cu dragoste aducem ție rugăciuni și graiuri ca acestea:
Bucură-te, folositorul săracilor și al văduvelor;
Bucură-te, vindecătorule al multor neputincioși și bolnavi;
Bucură-te, lauda cea dulce a celor necăjiți;
Bucură-te, mîngîierea frumoasă a celor osteniți;
Bucură-te, întărirea cea preamărită și minunată a credincioșilor;
Bucură-te, proorocia și îngrădirea de apărare a Bisericilor;
Bucură-te, că celor ce înoată tu le ești povățuitor;
Bucură-te, că te-ai arătat doctor celor bolnavi;
Bucură-te, locul hranei celei fără de moarte;
Bucură-te, pacea vieții celei nestricăcioase;
Bucură-te, țărină a pomilor celor înfloriți;
Bucură-te, rădăcină din odrasla pururea vie;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 12-lea

Sfinte botezătorule, dă dar dumnezeiesc din cer cîntăreților tăi, că luminezi ca o făclie prealuminată pe cei credincioși, și arzi pe cei ce nu cîntă cinstitei tale biserici și lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Se luminează credincioșii de a ta vedere, lăudîndu-te cu cîntări prea mărite, căci ca un rai frumos dumnezeiesc și stăpînesc, botezătorule, sfinte, înmiresmezi, sfințind pe cei ce te laudă pe tine cu fierbințeală și-ți cîntă așa:
Bucură-te, mărgăritarul cel frumos și de mult preț;
Bucură-te, izvorul cel preafrumos și preabogat;
Bucură-te, vasul cel iubitor de mir îngerilor și oamenilor;
Bucură-te, numele cel scump al proorocilor și al apostolilor;
Bucură-te, sabie înfricoșătoare asupra ereticilor;
Bucură-te, pecetea celor două Testamente;
Bucură-te, că izbăvești din nevoi pe cei robiți;
Bucură-te, că biruiești pe cei potrivnici credincioșilor;
Bucură-te, floarea cea preafrumoasă a dreptei credințe;
Bucură-te, mirul celor cu bun dar;
Bucură-te, Sfinte Ioane, preacinstite Înaintemergătorule!

Condacul al 13-lea

Sfinte Ioane proorocule, dulceața lumii, frumusețea cerului cea împătrit luminată, primind această rugăciune de acum, izbăvește pe toți din toate nevoile, și-i scoate din chinul cel ce va să fie pe cei ce te laudă cu credință, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi iarăși se zice Icosul întîi: Înger înaintestătător... și Condacul întîi: Prin tine izbăvindu-ne... și se face otpustul.


La începutul paginii | Acatistier


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site