Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site


Acatistul Sfîntului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință
(23 aprilie)

Acatistier


Condacul 1

Mult-nevoitorului al lui Hristos Marelui Mucenic Gheorghe, acum toți din suflet să-i cîntăm, lăudîndu-l pe el în sfințitele locașuri, ca pe un preastrălucit mare soare al mucenicilor; și ca unui apărător al credincioșilor și ajutător, cu credință să-i cîntăm: Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Icosul 1

Înger întru nevoință cu adevărat te-ai arătat, purtătorule de biruință al lui Hristos Gheorghe; că materialnic și cu trup fiind, vitejește pentru credință ca un nematerialnic și fără de trup te-ai nevoit; pentru aceasta grăim ție unele ca acestea:
Bucură-te, că te-ai arătat fire mai presus de fire;
Bucură-te, că te-ai arătat materie mai presus de materie;
Bucură-te, tînărule, veselule și preafrumosule;
Bucură-te, începătorule de nevoință al lui Hristos preaalesule;
Bucură-te, înger întrupat, care covîrșești pe cei muritori;
Bucură-te, lumescule om, mai presus de lume cu mintea;
Bucură-te, că întru nevoință în chipul soarelui te-ai arătat;
Bucură-te, că, după fel, ca un înger te-ai înfățișat;
Bucură-te, adevărata lucrare a darului;
Bucură-te, curată nelucrare a firii;
Bucură-te, prin care credința s-a înălțat;
Bucură-te, prin care rătăcirea s-a stricat;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 2-lea

Vederile minții avîndu-le curățite, ai ales mai mult a pătimi pentru Ziditorul și împreună a muri cu El, decît a trăi și a avea vremelnică cîștigare; căci ai dorit a te încununa cu cununa mucenicilor și a cînta Domnului: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Gheorghe, de trei fericite, plugar al cinstirii de Dumnezeu te-ai arătat după numire; iar necinstirii dezrădăcinător, toată înșelăciunea idolilor din rădăcină smulgînd-o. Pentru aceasta, vrednic ești a auzi de la toți acestea:
Bucură-te, semănătorul copacilor dreptei credințe;
Bucură-te, tăietorul neghinelor înșelăciunii;
Bucură-te, că ai smuls spinii idolilor;
Bucură-te, că ai semănat holda credinței;
Bucură-te, că pomi cu veselitoare roade ai adus lui Hristos;
Bucură-te, că pe mulți ai adus mîntuiți lui Dumnezeu;
Bucură-te, purtătorule de grijă al sadurilor slujirii Treimii;
Bucură-te, tăietorul rădăcinilor credinței păgîne;
Bucură-te, cel ce ai arat pămîntul cel neroditor;
Bucură-te, cel ce l-ai arătat lui Dumnezeu roditor;
Bucură-te, prin care nedumnezeirea s-a pierdut;
Bucură-te, prin care cunoștința de Dumnezeu a răsărit;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 3-lea

Din înălțime putere primind, te-ai arătat viteaz oștean, nevoitorule, al nestricatului Împărat Iisus, de stricăciosul împărat netemîndu-te, ci, de Dumnezeu luminat fiind, Domnului cînți așa: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Avînd, o, purtătorule de biruință, ca o mare pavăză credința lui Hristos în inimă, ca un leu rîvnind, în mijlocul nevoinței bărbătește ai stat cu îndrăzneață cugetare. Pentru aceasta te binecuvîntăm, zicînd:
Bucură-te, începătorule de toată biruința al lui Dumnezeu;
Bucură-te, voievodule al lui Hristos;
Bucură-te, luptătorule nebiruit al credinței;
Bucură-te, de biruință purtătorule, mare nevoitorule al Duhului;
Bucură-te, prea tare David, care ai omorît pe Goliat;
Bucură-te, prea viteazule Samson, care ai biruit pe cei de alt neam;
Bucură-te, al dreptei credințe în lupte biruitorule;
Bucură-te, al relei credințe puternic cioplitorule;
Bucură-te, că ești îmbogățit cu inimă de fier;
Bucură-te, că te lauzi cu piept de diamant;
Bucură-te, viteazul Crucii cel biruitor;
Bucură-te, uriașul credincioșilor cel de cunună purtător;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 4-lea

Ziditorului cu rîvnă rîvnind, ca Ilie de demult, de sineți chemat, întru nevoințe ai intrat; că n-ai suferit a unge capul tău, sfinte, cu untdelemnul păcătoșilor. Pentru aceea, vrednicia de voievod o ai aruncat lor, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Ale slujitorilor de idoli defăimătoare porunci cele scrise împotriva creștinilor și a lui Hristos auzindu-le, purtătorule de lupte, cu sufletul te-ai rănit ca un următor al lui Hristos; pentru aceea lumea și trupul disprețuind, auzi acestea:
Bucură-te, că pe sctricăcioasa bogăție ai urît;
Bucură-te, că pe aceasta săracilor ai împărțit-o;
Bucură-te, împotriva îndulcirilor pămîntești, războitorule;
Bucură-te, decît bunătățile cele materialnice mai înaltule;
Bucură-te, că pe toată lumea cu picioarele ai călcat-o;
Bucură-te, că mărirea cea trecătoare ai disprețuit-o;
Bucură-te, că floarea cu vederea ai trecut-o;
Bucură-te, că de frumusețea trupului nu te-ai milostivit;
Bucură-te, că viața întru nimic nu ți-ai cruțat;
Bucură-te, al trupului vrăjmaș neîmpăcat;
Bucură-te, că ai avut neîmpătimirea de către toate;
Bucură-te, că ai luat biruința peste patimile tale;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 5-lea

Dumnezeiască iubire ai avut în inima ta, mucenice, și foc al dragostei celei către Hristos; de care, înfierbîntîndu-ți-se mintea, îndumnezeit cu totul și înfocat te-ai făcut; și pe toate acestea de față ca un vis le-ai socotit, cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Către închinătorul de idoli, Dioclețian, zicea nevoitorul Gheorghe: Petru ce întîrzii judecătorule și nu-mi gătești în grabă toate chinurile? căci pe toate sunt gata a le primi pentru Ziditorul meu! De aceea auzi:
Bucură-te, nemăsurata iubire către Dumnezeu;
Bucură-te, înfocată dorință către Hristos;
Bucură-te, foc nestins al dragostei celei dumnezeiești;
Bucură-te, iubirea cea neîncetată a Stăpînului;
Bucură-te, că pe toate le-ai dat și pe Hristos L-ai cumpărat;
Bucură-te, că, pentru Dumnezeu, pe toate cele dureroase, desfătări le-ai socotit;
Bucură-te, că prin dor, dorul trupului ai biruit;
Bucură-te, că văpaia prin văpaie o ai stins;
Bucură-te, primitorul bunei desfătări;
Bucură-te, cel ce duhovnicește iubeai și împreună asemenea erai iubit;
Bucură-te, cel ce de sineți cu totul te-ai înstrăinat;
Bucură-te, că de Hristos, cu totul te-ai apropiat;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 6-lea

Cu totul s-a spăimîntat tiranul de preaminunata bărbăție a ta, mucenice Gheorghe, și de cuvintele tale detunîndu-se, pește uimit și fără de glas s-a făcut, căci nu avea ce să zică, nici nu știa să cînte Domnului: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Luminat, o mucenice, în auzul tuturor în mijlocul luptei ai strigat: Unul este Dumnezeu-Treimea: Tatăl și Fiul și Duhul Sfînt; și Hristos este Dumnezeu; pentru aceea te binecuvîntăm pe tine zicînd:
Bucură-te, strălucite al Treimii propovăduitorule;
Bucură-te, al credinței vesel trîmbițătorule;
Bucură-te, privighetoarea cu dulce glas și mult viersuitoare;
Bucură-te, rîndunea cîntătoare și răsunătoare;
Bucură-te, buze în cer tunătoare a Dumnezeirii lui Hristos;
Bucură-te, limbă de miere curgătoare a iconomiei lui Hristos;
Bucură-te, al cuvîntării lui Dumnezeu, propovăduitorule;
Bucură-te, ritor al credinței împodobitorule;
Bucură-te, a Părintelui sirenă strigătoare;
Bucură-te, psaltire a Duhului bine răsunătoare;
Bucură-te, prin care adevărul s-a arătat;
Bucură-te, prin care minciuna s-a înfruntat;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 7-lea

Mari, după tot chipul, sunt felurile chinurilor pe care le-ai suferit, mucenice; căci, numai cugetînd cineva la ele, i se frînge chiar inima. Dar tu pe acestea le-ai suferit, cu bucurie cîntînd lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Tînăr cu vîrsta, dar bătrîn cu mintea te-ai arătat, o mucenice Gheorghe; pentru aceea și chinurile cu bărbăție, ca și cum altul le-ar fi pătimit, le-ai suferit cu vitează cugetare; de aceea cîntăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, că pîntecele cu ascuțișul suliței ți-a fost împuns;
Bucură-te, că trupul cu vine de bou ți-a fost lovit;
Bucură-te, că peste gură cu multe toiege ai fost bătut;
Bucură-te, că mîinile cu lanțuri ți s-au legat;
Bucură-te, că pe roata cea cu ascuțișuri ai fost tras;
Bucură-te, că pieptul tău cu pietre a fost strivit;
Bucură-te, că încălțăminte înroșită în foc ai purtat;
Bucură-te, că în groapa cu var trei zile ai petrecut;
Bucură-te, că înveninătoare băuturi ai băut;
Bucură-te, că adeseori în temniță ai locuit;
Bucură-te, că ai fost pus în sulițe prea ascuțite;
Bucură-te, că ai luat sfîrșitul prin sabie;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 8-lea

Cu totul străine și preamărite sunt toate minunile cîte le-ai făcut, mucenice Gheorghe, în luptele tale, și, după suferințe nenumărate, cu bărbăție mare și cu putere, dînd laudă lui Dumnezeu, ai cîntat: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Purtătorule de chinuri, avînd în pieptul tău întreg pe Hristos, Cel ce este minunat între sfinți, prin Acesta lucrai minunile cele înfricoșătoare și mai presus de minte; de care noi, înspăimîntîndu-ne, cu mirare grăim:
Bucură-te, cel ce vîrfurile sulițelor ai nesocotit;
Bucură-te, cel ce chinul roții l-ai biruit;
Bucură-te, că te-ai arătat mai tare decît varul;
Bucură-te, că ai învins puterea veninului;
Bucură-te, că pe un mort de demult din mormînt l-ai ridicat;
Bucură-te, că pe boul lui Glicherie l-ai înviat;
Bucură-te, cel ce ai izbăvit un copil din Bulgaria;
Bucură-te, cel ce ai scăpat un copil din Creta;
Bucură-te, prin care copilul a biruit;
Bucură-te, de care neguțătorii s-au oprit;
Bucură-te, că stîlpul văduvei l-ai primit;
Bucură-te, că pe zeii elinilor i-ai surpat;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 9-lea

Pe tine toată firea îngerilor văzîndu-te stînd în mijlocul luptei, tînăr și puternic prin Hristos, singur luptîndu-te, plesnind cu mîinile te lăuda; și bucurîndu-se, pe Domnul slăvea, cîntînd: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Ritor al dogmelor credinței fiind, de trei ori fericite, și minuni multe săvîrșind, pe tine văzîndu-te popoarele pe pămînt, către dumnezeiasca credință a lui Hristos se îndemnau, și se bucurau cu duhul, grăind ție unele ca acestea:
Bucură-te, priveliștea îngerilor;
Bucură-te, privirea oamenilor;
Bucură-te, îndulcirea puterilor cerești;
Bucură-te, veselia oamenilor pămîntești;
Bucură-te, că te-ai făcut mărire cerului și pămîntului;
Bucură-te, că bucurie ai adus îngerilor și oamenilor;
Bucură-te, desfătare frumoasă a lumii celei de sus;
Bucură-te, laudă dumnezeiască a lumii celei de jos;
Bucură-te, dulce strălucire a minților;
Bucură-te, dulce înfrumusețare a sufletelor;
Bucură-te, prin care Biserica se veselește;
Bucură-te, prin care toată lumea dănțuiește;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 10-lea

Ceata demonilor, văzîndu-te pe tine, mucenice, că i-ai biruit pe ei prin luptă, căderea lor cu suspin amar o plîngeau și acestea ziceau: Cum purtătorul de trup pe cei fără de trup i-a biruit și lui Dumnezeu cîntă: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Toiag de biruință mare și atotputernic ai ridicat asupra amăgirii elinilor; pentru aceasta și purtător de biruință te numești, mucenice Gheorghe; de care noi, minunîndu-ne spre laudă grăim ție unele ca acestea:
Bucură-te, pierzătorul demonilor;
Bucură-te, surpătorul elinilor;
Bucură-te, cel ce ai sfărîmat pe idolii cei neînsuflețiți;
Bucură-te, cel ce ai vădit meșteșugirile lor;
Bucură-te, că stăpîniri și începătorii ai înfruntat;
Bucură-te, căci cu vărsarea sîngelui tău pe Leviatan l-ai înecat;
Bucură-te, cel ce focul amăgirii l-ai stins;
Bucură-te, cel ce lățirea politeismului ai stins;
Bucură-te, înfricoșătorule arzător al capiștilor;
Bucură-te, prea puternicule sfărîmător al idolilor;
Bucură-te, prin care satana suspină;
Bucură-te, prin care păgînismul oftează;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 11-lea

Cetele tuturor sfinților întîmpinau, o mucenice, sfînt sufletul tău, cînd se suia la ceruri, și cu îngerii cîntare de biruință lui Dumnezeu strigau, întru bucurie cîntînd împreună: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Lumina cea neapusă a Preasfintei Treimi o vezi nemijlocit, o, Gheorghe mucenice, și te bucuri acum de bucuria cea adevărată, nesfîrșită și negrăită, pentru chinurile ce le-ai suferit; pentru aceasta grăim ție:
Bucură-te, că te desfătezi în viața cea fără de moarte;
Bucură-te, că te împărtășești de Lumina cea negrăită;
Bucură-te, vorbitorule de nematerialnicii îngeri;
Bucură-te, cu toți sfinții împreună-petrecătorule;
Bucură-te, că împreună cu Hristos, Cel ce a pătimit mai înainte, ai pătimit;
Bucură-te, că împreună cu Cel ce S-a preaslăvit acum te-ai mărit;
Bucură-te, cel ce împărăția cerurilor ai dobîndit;
Bucură-te, cel ce de veșnica mărire te-ai împărtășit;
Bucură-te, cel ce porți cununa cea neveștejită;
Bucură-te, cel ce ai luat după har îndumnezeirea;
Bucură-te, neîncetat-văzătorule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, dumnezeiescule împreună-moștenitor al lui Hristos;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 12-lea

Daruri ai luat, mucenicule, de la Dumnezeu, a vindeca patimile sufletelor și ale trupurilor; pentru aceasta, dă-le pe acestea și nouă slujitorilor Bisericii lui Hristos, celor ce de amîndouă acestea suntem lipsiți, dar care cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Cu cîntări de psalmi serbînd amintirea și luptele tale, mucenice, te lăudăm pe tine și te binecuvîntăm din suflet, ca pe un fierbinte apărător al lumii, și cu cîntările, ca și cu buzele, toți sărutîndu-te, grăim către tine:
Bucură-te, comoara cea nefurată a săracilor;
Bucură-te, al văduvelor mare apărătorule;
Bucură-te, în felurite împrejurări al credincioșilor binefăcătorule;
Bucură-te, al bolnavilor fără de plată doctorule;
Bucură-te, că tuturor toate, pentru Hristos te faci;
Bucură-te, că pe toată lumea din nevoi o scapi;
Bucură-te, grabnic al celor în nevoi ajutătorule;
Bucură-te, al întristărilor dulce mîngîietorule;
Bucură-te, izvorule nesecat al minunilor;
Bucură-te, curgere neîncetată a darurilor;
Bucură-te, minunea Bisericii celei din Lida;
Bucură-te, rugătorule și mijlocitorule al tuturor;
Bucură-te, purtătorule de biruință, mare mucenice Gheorghe!

Condacul al 13-lea

O, mucenice Gheorghe, nume dulce și scump tuturor credincioșilor, această scurtă laudă, ce o aducem ție, cu blîndețe primește-o, și de tot felul de întîmplări ferește pe cei ce cîntă lui Dumnezeu: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi se zice iarăși Icosul întîi: Înger întru nevoință... și Condacul întîi: Mult-nevoitorule... și se face otpustul.


La începutul paginii | Acatistier


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site