Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site


Acatistul Sfinților Împărați Constantin și Elena
(21 mai)

Acatistier


Condacul 1

Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decît soarele l-ai văzut și biruința semnului Domnului bine ți-a descoperit, cu care într-armîndu-te pe toți vrăjmașii i-ai biruit, acum și nouă celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate Constantin, dă-ne nouă, împreună cu buna ta maică, Împărăteasa Elena, ajutor, celor ce cîntăm vouă: Bucurați-vă, părinții creștinilor!

Icosul 1

Ca un înger luminos ai binevestit lumii pe Domnul nostru Iisus Hristos, că este Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu cel adevărat; pentru aceasta cîntăm ție acestea:
Bucură-te, al creștinilor numit de noi tată;
Bucură-te, că singur Domnul Iisus în vis ție s-a arătat;
Bucură-te, căci cu semnul Sfintei Cruci te-a înarmat;
Bucură-te, că pe Maxenție, prin puterea cinstitei cruci, l-ai biruit;
Bucură-te, că în Roma cu mare alai ai intrat;
Bucură-te, că romanii cu bucurie împărat al lor te-au pus;
Bucură-te, că în cinstea Domnului Iisus Hristos o cruce de piatră în mijlocul Romei ai pus;
Bucură-te, că pe Sfînta Cruce ai scris: "Iisus Hristos NIKA", adică, cu acest semn vei birui;
Bucură-te, că prin puterea crucii lui Hristos pe toți vrăjmașii tăi i-ai biruit;
Bucură-te, căci cu știrea și voia lui Dumnezeu, de boala leprei te-ai îmbolnăvit;
Bucură-te, că ție sfinții mai-marii apostolilor ți s-au arătat;
Bucură-te, că prin învățătura Sfîntului Ierarh Silvestru cu toată inima ai crezut în Domnul nostru Iisus Hristos;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 2-lea

Văzîndu-te singur că ești lepros cu trupul și cu sufletul, ai chemat în ajutor pe Dumnezeul creștinilor, iar Dumnezeu, nezăbovind, ți-a trimis pe Sfinții Apostoli să te mîngîie și ți-a spus ce să faci ca să fii sănătos și, bucurîndu-te de dumnezeiasca cercetare, ai cîntat lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Pe împărăteasa Elena cea prea-cinstită, pe maica împăratului Constantin, cu bucurie să ne adunăm toți dreptcredincioșii creștini, împreună cu monahii și monahiile și să o lăudăm cu cîntări ca acestea:
Bucură-te, că ești născută din neam împărătesc;
Bucură-te, că ești maica Sfîntului Împărat Constantin;
Bucură-te, că în Iisus Hristos ai crezut;
Bucură-te, că în numele Sfintei Treimi te-ai botezat;
Bucură-te, căci cu sîrguință și cu multă evlavie la Ierusalim ai plecat;
Bucură-te, că tu Crucea Domnului mult ai dorit;
Bucură-te, că acolo Crucea cea de viață făcătoare ai aflat;
Bucură-te, că Sfintei Cruci tu întîi ai zis: "Bucură-te lemn fericit";
Bucură-te, căci cu mare veselie te-ai bucurat cînd Sfînta Cruce pe cel mort l-a înviat;
Bucură-te, că în Ierusalim biserică mare și prea frumoasă ai poruncit să se zidească;
Bucură-te, că "Biserica Învierii Domnului Iisus Hristos" ai poruncit să se numească;
Bucură-te, că tu creștinilor ne ești ca o maică;
Bucură-te, Sfîntă Împărăteasă Elena!

Condacul al 3-lea

Preacinstită împărăteasă, noi credincioșii, împreună cu clerul și cu toți monahii, către tine năzuim în nevoile noastre; fii acum și nouă păcătoșilor grabnică folositoare, ca să cîntăm cu bucurie lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Rîvnitor fiind de Împărăția cea de sus, fericite împărate Constantin, Împăratului și Stăpînului tuturor cu minte curată crezînd, te-ai botezat; pentru aceasta cîntăm ție așa:
Bucură-te, că în numele Tatălui și al Fiului și al Sfîntului Duh te-ai botezat;
Bucură-te, că în timpul botezului mîna Domnului Hristos de tine s-a atins;
Bucură-te, că boala leprei ca niște solzi de pe tine a căzut;
Bucură-te, că în haine albe îmbrăcîndu-te, împărat creștin te-ai numit;
Bucură-te, că tuturor păgînilor a se boteza le-ai poruncit și creștini să se numească;
Bucură-te, că tu capiștile idolilor ai poruncit să se risipească;
Bucură-te, că sfinte biserici în numele lui Iisus Hristos ai poruncit să se zidească;
Bucură-te, că pe sfînta maică Elena cu multă cinste și avere la Ierusalim ai trimis-o;
Bucură-te, între împărați cel dintîi creștin;
Bucură-te, că în toată lumea cu botezul tău mare bucurie ai făcut;
Bucură-te, că păgînii, căutînd la tine, creștini s-au făcut;
Bucură-te, că și noi, clerul mirean și călugăresc, deși păcătoși fiind, îți cîntăm laude și măriri totdeauna;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 4-lea

Pomenirea binecredinciosului împărat Constantin ca niște mir de mult preț, astăzi a răsărit, căci de Hristos dorind, pe idoli a defăimat; pentru aceasta, după vrednicie, împreună cu tine cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 4-lea

Tie, celei după vrednicie și cu credință următoare Cuvîntului lui Dumnezeu, Care pentru bună cucernicia ta te-a împodobit cu multă cinste, ca pe o împărăteasă a creștinilor, cu bucurie îți aducem aceste laude:
Bucură-te, că în Ierusalim optsprezece biserici ai zidit;
Bucură-te, că pe aceste biserici cu toate podoabele le-ai înfrumusețat;
Bucură-te, că împreună cu fiul tău, împăratul Constantin, Sfînta Cruce în mîini o țineți;
Bucură-te, că o parte din lemnul crucii celei de viață făcătoare la Constantinopol ai adus-o;
Bucură-te, că și sfintelor piroane pe cruce Domnul Iisus Hristos le-a dat putere vindecătoare, iar tu în mîini le-ai purtat;
Bucură-te, că după botez cu dreaptă credință lui Hristos ai slujit;
Bucură-te, că întotdeauna pe săraci ai miluit;
Bucură-te, că tu cu toate faptele bune te-ai împodobit;
Bucură-te, că pentru viața ta cea bună pe pămînt de multă cinste te-ai învrednicit;
Bucură-te, că toate neamurile creștine ca pe o împărăteasă binecredincioasă te cinstesc;
Bucură-te, că slăbind de osteneli și de blîndețe, aproape de sfîrșitul vieții ai ajuns;
Bucură-te, că bine-plăcînd lui Dumnezeu, te-ai mutat din viața aceasta, la viața cea veșnică;
Bucură-te, Sfîntă Împărăteasă Elena!

Condacul al 5-lea

Cu mare rîvnă te-ai străduit Sfinte Împărate Constantin, să răspîndești creștinismul în tot imperiul tău, precum și în toată lumea; drept aceea multe și drepte hotărîri ai luat pentru a aduce la bun sfîrșit acest act creștinesc, precum și de a curăți diferitele eresuri ce o dată cu creștinismul întemeiat au răsărit ca neghinele în holda dreptei credințe; pentru aceasta împreună cu tine cîntăm lui Dumnezeu cu dragoste: Aliluia!

Icosul al 5-lea

Ai adunat, preafericite împărate Constantin, sobor de părinți de Dumnezeu purtători și printr-înșii inimile tuturor cele înviforate de blestematul eres al lui Arie le-ai întărit să slăvească pe Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu; pentru care îți aducem ție laudele acestea:
Bucură-te, că soborul cel dintîi al celor trei sute optsprezece sfinți părinți cu porunca ta în Niceea s-au adunat;
Bucură-te, că prin lupte mari credința cea dreaptă s-a luminat;
Bucură-te, că Arie de la sobor a rămas rușinat;
Bucură-te, că necredinciosul Arie în veci cu diavolii este băgat în iad;
Bucură-te, că noi creștinii de la tine cu dreapta credință sîntem luminați;
Bucură-te, că pe Domnul nostru Iisus Hristos în toată lumea L-ai propovăduit a fi Fiul lui Dumnezeu;
Bucură-te, că prin creștinarea ta Crucea Domnului s-a aflat;
Bucură-te, că prin aflarea Sfintei Cruci dușmanii ei se tînguiesc;
Bucură-te, că prin însemnarea cinstitei Cruci diavolii se izgonesc;
Bucură-te, că împreună cu sfîntă maica ta, Crucea Domnului Iisus Hristos în mîini o țineți;
Bucură-te, că o parte din lemnul crucii adus de sfîntă maica ta, împărăteasa Elena, în sfintele tale mîini ai primit-o;
Bucură-te, că nouă fraților în Hristos ești rugător mare către Dumnezeu;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 6-lea

Ca și cu o porfiră te-ai îmbrăcat, mărite, cu milostivirea, și ca și cu o hlamidă cu bunele blîndeți te-ai împodobit. Drept aceea, cinstind pomenirea ta, preaslăvim pe Dumnezeu, zicînd: Aliluia!

Icosul al 6-lea

Dar cum vom cînta mai cu vrednicie, sau cu ce cuvinte mai potrivite vom lăuda frumusețea bunătăților tale, cinstită Elena, cele cîștigate în ceruri, de la Dumnezeu, Cel ce știe a cinsti pe cei drepți; pentru aceasta noi îți cîntăm ție unele ca acestea:
Bucură-te, ceea ce sfîntul tău suflet cu mare cinste în ceruri de îngeri este suit;
Bucură-te, că în lumina cea prea strălucită pe Dumnezeu ai văzut;
Bucură-te, că lui Dumnezeu-Cuvîntul și preacuratei Maicii Lui, căzînd, te-ai închinat;
Bucură-te, că locașurile cele prea frumoase ale sfinților le-ai cercetat;
Bucură-te, că și frumusețile raiului toate ți le-a arătat;
Bucură-te, că pe cele ce ochiul omenesc nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, acum tu luminat te îndulcești de ele;
Bucură-te, că întru Împărăția cerurilor te-ai sălășluit;
Bucură-te, împărăteasă, căci cu Împărăteasa cerurilor împreună ești petrecătoare;
Bucură-te, că împreună cu arhangheli ești vorbitoare
Bucură-te, că împreună cu îngerii cînți lui Dumnezeu cîntare;
Bucură-te, că și noi nevrednicii îți cîntăm cîntare veselitoare;
Bucură-te, Sfîntă Împărăteasă Elena!

Condacul al 7-lea

Si după deprinderi și după ale tale fapte bune ai fost iubitoare de Dumnezeu și vrednică de minuni, fericită împărăteasă Elena; pentru aceasta cu credință și cu evlavie mare, noi, cei ce sîntem luminați prin harul lui Dumnezeu, cîntare veselitoare cîntăm: Aliluia!

Icosul al 7-lea

Popor al lui Dumnezeu ai făcut, prin dumnezeiescul Duh, pe poporul cel vechi al iudeilor și al păgînilor, cu baia botezului luminîndu-i; pentru aceasta te lăudăm, zicînd:
Bucură-te, că întocmai cu apostolii, de la Dumnezeu ești cinstit;
Bucură-te, căci cît ai trăit multe milostenii și faceri de bine ai făcut;
Bucură-te, că, după multe osteneli, nevoințe și griji, la fericit sfîrșit ai ajuns;
Bucură-te, că, după puțină boală, ai adormit și sufletul de trup s-a despărțit, zburînd la cer;
Bucură-te, că arhanghelii cu frumoase cîntări îngerești la ceruri te-au suit;
Bucură-te, că scaunului Sfintei Treimi te-ai închinat;
Bucură-te, că Sfinții Apostoli înaintea lui Dumnezeu te-au lăudat;
Bucură-te, că sfinții mucenici și cuvioșii și toți drepții cu cinste ți-au ieșit înainte;
Bucură-te, că bunătățile raiului le moștenești acum și în vecii nesfîrșiți;
Bucură-te, că întru Împărăția cerurilor acum și totdeauna viețuiești;
Bucură-te, că și noi, împreună cu monahii și cu pustnicii, toți, într-un glas îți cîntăm așa:
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 8-lea

Mormîntul tău, unde odihnește sfințitul și cinstitul tău trup, împărate Constantin, raze de dumnezeiești vindecări izvorăște celor ce cu credință se apropie, iar nouă celor ce viețuim în dreapta credință, te rugăm, ca împreună cu buna ta maică Elena, să ne dați mînă de ajutor, celor ce cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea

Cît este de luminat sufletul tău, mărită împărăteasă Elena, lauda femeilor, că acum ești în ceruri, primind plata ostenelilor; pentru aceasta îți cîntăm așa:
Bucură-te, aflarea cinstitei cruci;
Bucură-te, a ei vrednică închinătoare;
Bucură-te, că prin al crucii ajutor creștinilor ai fost izbăvitoare;
Bucură-te, că prin cruce te-ai făcut lui Hristos următoare;
Bucură-te, a stăpînirii iadului și a satanei învingătoare;
Bucură-te, a cereștii măriri moștenitoare în veci;
Bucură-te, a celor greșiți și păcătoși, către Dumnezeu mijlocitoare;
Bucură-te, a judecătorilor celor răi bună îndreptătoare;
Bucură-te, a celor din nevoi grabnică ajutătoare;
Bucură-te, de patimile noastre trupești și sufletești izbăvitoare;
Bucură-te, a bolnavilor bună tămăduitoare;
Bucură-te, a tuturor binecredincioșilor creștini bună ajutătoare;
Bucură-te, Sfîntă Împărăteasă Elena!

Condacul al 9-lea

Cu sfințenie a ta viață săvîrșindu-ți, cu sfinții acum ești sălășluită, plină fiind de sfințenie și de lumină nespusă; pentru aceasta ne luminezi și pe noi cei întunecați cu păcatele, ca, luînd prin tine iertare, să cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 9-lea

Pe Împăratul și Ziditorul tuturor cinstindu-L, împărate Constantin, ca dar pentru osteneli te-a învrednicit pe tine în ceruri de mare slavă; pentru aceasta îți cîntăm ție aceste laude:
Bucură-te, că Preacuviosului Paisie, singur i-ai spus că ești cinstit împreună cu sfinții;
Bucură-te, că, sfînt fiind, te rogi pentru noi către Domnul Dumnezeu;
Bucură-te, că noi păcătoșii avem mare nădejde în rugăciunile tale;
Bucură-te, că noi în nevoi chemăm numele tău și tu ne auzi;
Bucură-te, că în necazuri ne ești nouă mare bucurie;
Bucură-te, mărgăritarul nostru cel de mult preț;
Bucură-te, cel ce ești pentru noi soare luminos;
Bucură-te, că pe idoli i-ai dat iadului celui întunecos;
Bucură-te, că demonii fug, izgoniți fiind cu puterea rugăciunii tale;
Bucură-te, că tu ești lauda cîrmuitorilor creștini;
Bucură-te, turnul cel nebiruit al creștinilor ortodocși;
Bucură-te, al mănăstirilor și al bisericilor noastre mare apărător;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 10-lea

Din cer ca și Pavel te-a vînat Hristos Domnul, Sfinte Constantin, învățîndu-te ca să-L cinstești pe Acesta ca pe Împăratul cel Unul; și cu adevărat crezînd întru El, L-ai cinstit, aducînd lumea toată la credința Lui, ca să-I cînte neîncetat: Aliluia!

Icosul al 10-lea

Împărăteasă Elena, sfîntă de Domnul Hristos aleasă, milostivește-te spre noi și luminează sufletele noastre cele întunecate cu păcatele, netrecînd cu vederea sufletele și rugăciunile noastre și primind mulțumirile noastre acestea:
Bucură-te, trandafir prea frumos mirositor al raiului;
Bucură-te, crin alb răsărit în grădina cea de sus a raiului ceresc;
Bucură-te, împărăteasă duhovnicească;
Bucură-te, a dreptei credințe propovăduitoare;
Bucură-te, a închinării de idoli surpătoare;
Bucură-te, a eresurilor pierzătoare;
Bucură-te, a răutăților dușmanilor izgonitoare;
Bucură-te, în nevoile noastre ajutătoare;
Bucură-te, către Dumnezeu a noastră mijlocitoare;
Bucură-te, de bucurii duhovnicești aducătoare;
Bucură-te, de fapte bune pilduitoare;
Bucură-te, a obștii creștinești povățuitoare;
Bucură-te, Sfîntă Împărăteasă Elena!

Condacul al 11-lea

Acestea zicînd, mă liniștesc cu sufletul și mă bucur; nu mă tem de tot ce vor urzi împotriva mea vrăjmașii mei, pentru că te am pe tine, împărăteasă Elena, puternică ajutătoare în toate nevoile; drept aceea împreună cu îngerii preaslăvesc pe Dumnezeu cu cîntarea: Aliluia!

Icosul al 11-lea

Dat-ai, preadulce, Iisuse, bine-credinciosului împărat Constantin, înțelepciunea lui Solomon, blîndețile lui David, dreapta credință a apostolilor și puterea lui Samson asupra vrăjmașilor; pentru aceasta și noi îl cinstim cu laude, zicînd:
Bucură-te, decît toți împărații mai întîiule și alesule al lui Dumnezeu;
Bucură-te, că pe Domnul nostru Iisus Hristos ție Tatăl ți L-a descoperit;
Bucură-te, că pe Acesta Dumnezeu adevărat L-ai propovăduit;
Bucură-te, luminătorule al cereștii cunoștințe;
Bucură-te, că prin tine Domnul Iisus Hristos S-a slăvit;
Bucură-te, că prin tine Crucea Domnului Hristos se cinstește;
Bucură-te, al luminii celei nemărginite privitorule;
Bucură-te, că prin tine lumea s-a luminat cu dreapta credință;
Bucură-te, că prin tine s-a izgonit întunericul relei credințe;
Bucură-te, prietenul lui Dumnezeu cel curat cu inima și luminat cu sufletul;
Bucură-te, că pe noi cei slabi ne întărești cu răbdare;
Bucură-te, că de la milostivul Dumnezeu ne mijlocești nouă mîntuire;
Bucură-te, Sfinte Împărate Constantin!

Condacul al 12-lea

Darurile cele prea bogate și mai bune le primești acum de la Dumnezeu, Sfinte Împărate Constantin, veselindu-te ca un împărat în ceruri; pentru aceasta și binecredinciosul domn Brîncoveanu Constantin întru al tău nume a zidit sfinte mănăstiri Domnului, iar noi, bucurîndu-ne, cîntăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 12-lea

Niciodată nu vom tăcea a vesti minunile tale; în glas mare vom cînta prăznuirea ta și după cuviință îți aducem mulțumire pentru toate facerile de bine ce ne faci nouă, Sfîntă Împărăteasă Elena, cinstind pomenirea ta cu aceste laude:
Bucură-te, împărăteasă smerită și prea iubită;
Bucură-te, comoară de bunătăți nedeșertată;
Bucură-te, a celor ce te roagă cu credință ocrotitoare neobosită;
Bucură-te, a vrăjmașilor sfintelor mănăstiri izbăvitoare;
Bucură-te, că celor ce te cinstesc pe tine le ești bună mîngîietoare;
Bucură-te, că de sus din ceruri privești și le ajuți celor ce se roagă ție;
Bucură-te, că înaintea Preasfintei Treimi stînd, te rogi pentru noi;
Bucură-te, că și la preacurata Născătoare de Dumnezeu mijlocești pentru noi;
Bucură-te, că a ta fericire în ceruri în veci nu se sfîrșește;
Bucură-te, că împreună cu fiul tău, împăratul Constantin, întru împărăția lui Dumnezeu te veselești;
Bucură-te, a trupurilor noastre de patimi tămăduitoare;
Bucură-te, că sfintele tale rugăciuni sînt pentru noi toți folositoare;
Bucură-te, Sfîntă Împărăteasă Elena!

Condacul al 13-lea

Luminători care ați luminat lumea cu dreapta credință, voi cu adevărat v-ați arătat, de Dumnezeu încununaților Împărați Constantin și Elena; primiți acum și rugăciunile noastre și le duceți Împăratului Hristos, pe care Îl slăvim ca pe Unul ce v-a încununat pe voi, cîntîndu-I cu voi și cu toate oștile cerești: Aliluia! (acest Condac se zice de trei ori)

Apoi iarăși se zice Icosul întîi: Ca un înger luminos... și Condacul întîi: Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer... și apoi se citesc aceste rugăciuni:

RUGĂCIUNEA ÎNTÎI

Sfinților Împărați Constantin și Elena, după Dumnezeu și Maica Domnului, voi sînteți nădejdea noastră și folositorii noștri; voi ne sînteți nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiți în nevoi și ne ajutați. Voi sfintelor mănăstiri și biserici le sînteți păzitori; pentru aceasta cădem înaintea voastră cu lacrimi, rugîndu-vă să nu încetați a ne ajuta nouă neputincioșilor, ci mijlociți la Dumnezeu și la preacurata Lui Maică și pururea Fecioară Maria, ca și pe noi să ne păzească fără prihană și pe toți să ne întărească în credință, pînă la sfîrșitul vieții, spre mîntuirea sufletelor noastre. Amin.

RUGĂCIUNEA A DOUA

Sfinților Împărați Constantin și Elena, cei ce sînteți mai cinstiți decît toți împărații, aleșii lui Dumnezeu, căzînd înaintea voastră cu lacrimi vă rugăm: Dați-ne mîngîiere și nouă celor ce sîntem în necazuri; voi sînteți mijlocitori Sfintei Treimi și puteți să ne ajutați nouă. Auziți-ne și pe noi acum, alungați de la noi necazurile și nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viață și vindecați neputințele noastre, tămăduiți bolile noastre, potoliți răutatea noastră, izgoniți pe vrăjmașii noștri văzuți și nevăzuți. Dați-ne nouă ca în pace și în liniște să trăim; ajutați-ne nouă cu sfintele voastre rugăciuni. Pentru mîntuirea sufletelor noastre faceți milă cu noi acum, cînd cu frică și cu umilință zicem către voi așa: Bucurați-vă, părinții creștinilor. Amin.


La începutul paginii | Acatistier


Copyright © 1999-2021 Pagini Ortodoxe Românesti. Toate drepturile rezervate.Home | Vietile Sfintilor | Calendar | Acatistier | Predici ale Parintelui Cleopa | Links | Cauta in site